BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 7279/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÓA CHẤT DIỆT MUỖI SỬ DỤNG TRONG PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT RÉT GIAI ĐOẠN 2017-2019

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

t đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống bệnh sốt rét giai đoạn 2017-2019 thuộc nhóm:

1. Alpha-cypermethrin 10SC.

2. Lambda-cyhalothrin 10CS.

3. Lambda-cyhalothrin 2,5CS.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và có giá trị đến hết ngày 31/12/2019. Bãi bỏ Quyết định số 313/QĐ-BYT ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống bệnh sốt rét giai đoạn 2014 - 2016 kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vu Kế hoạch - Tài chính; Viện trưởng sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Viện trưởng Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Viện trưởng Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng, Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

- Như Điều 3;- Bộ trưng (đ báo cáo);- Các Thứ trưng;- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNGNguyễn Thanh Long