BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 728/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ vàNghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ 14 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

1

TCVN 2265 : 1994

Thức ăn hỗn hợp cho gà.

2

TCVN 1547 : 1994

Thức ăn hỗn hợp cho lợn.

3

TCVN 4585 : 1993

Thức ăn chăn nuôi - Khô dầu lạc.

4

TCVN 1537-74

Thức ăn hỗn hợp cho gia súc - Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất sắt.

5

TCVN 4329 - 1993

(ISO 6865 : 2000)

Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định hàm lượng xơ thô.

6

TCVN 5281-90

Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định hàm lượng lyzin.

7

TCVN 4805-89

(ISO 5061 : 1983)

Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định vỏ hạt thầu dầu bằng kính hiển vi.

8

TCVN 5283-90

Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định hàm lượng triptophan.

9

TCVN 4328 : 2001

Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô - Phương pháp Kjeldahl.

10

TCVN 4327 : 1993

Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định hàm lượng tro.

11

TCVN 1526-86

Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định hàm lượng canxi.

12

TCVN 4325-86

Thức ăn chăn nuôi - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu.

13

TCVN 6599 : 2000

(ISO 6651 : 1987)

Thức ăn chăn nuôi - Xác định bán định lượng aflatoxin B1.

14

TCVN 4806-89

(ISO 6495 : 1980)

Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định hàm lượng clorua hòa tan trong nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 728/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hànhQuyết định 728/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hànhQuyết định 728/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hànhQuyết định 728/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hànhQuyết định 728/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 728/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hànhQuyết định 728/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hànhQuyết định 728/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hànhQuyết định 728/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hànhQuyết định 728/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 728/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hànhQuyết định 728/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hànhQuyết định 728/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành