HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 729/QĐ-HĐNTNN

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CHUYÊNGIA CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NĂM 2010

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC
CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 68/2006/QĐ-TTg ngày 22/3/2006 của Thủtướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trìnhxây dựng (Hội đồng);
Căn cứ Quyết định số 04/2007/QĐ-HĐNTNN ngày 22/01/2007 của Chủ tịch Hội đồng vềviệc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trìnhxây dựng;
Căn cứ Công văn số 1508/VPCP-KTN ngày 10/3/2010 của Văn phòng Chính phủ về côngtác quản lý chất lượng các công trình xây dựng năm 2009 và danh mục các côngtrình Hội đồng nghiệm thu nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2010;
Xét đề nghị của Ủy viên Thường trực Hội đồng - Cục trưởng Cục Giám định Nhànước về chất lượng công trình xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách Chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu nhà nước cáccông trình xây dựng năm 2010 theo Phụ lục 1 đính kèm.

Điều 2. Thành lập các Tổ Chuyên gia theo dõi thường xuyên từng công trình xâydựng theo Phụ lục 2 đính kèm.

Điều 3. Giao Cơ quan thường trực Hội đồng - Cục Giám định Nhà nước về chấtlượng công trình xây dựng chỉ đạo Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng côngtrình xây dựng Việt Nam ký hợp đồng với chuyên gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,đánh giá sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng theo yêu cầu của Hộiđồng.

Điều 4. Căn cứ yêu cầu thực tế kiểm tra, nghiệm thu công trình, Ủy viên thườngtrực Hội đồng - Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xâydựng có thể đề xuất Chủ tịch Hội đồng quyết định thay đổi, bổ sung danh sáchChuyên gia Hội đồng.

Điều 5. Các Chuyên gia Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng, các đơn vị và cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Như điều 5;
Các thành viên HĐNTNN;
Chủ đầu tư các công trình được HĐNTNN kiểm tra và nghiệm thu;
Lưu: VP, GĐNN (CQTT), CQM.

CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Hồng Quân

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 729/QĐ-HĐNTNN năm 2010 phê duyệt danh sách Chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng do Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng ban hànhQuyết định 729/QĐ-HĐNTNN năm 2010 phê duyệt danh sách Chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng do Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng ban hành