CHÍNH PHỦ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHNGHỊ ĐỊNH THƯ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNHPHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ ANGOLA VỀ HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điềuước quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm1998;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học - Cộngnghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Nghị định thư giữaChính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Angolavề hợp tác khoa học và công nghệ, ký tại Luanđa ngày 10 tháng 05 năm 2002.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đốingoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu cóhiệu lực của Nghị định thư trên./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm