ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành mẫu Quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP , ngày 08/4/2004 qui định về công tác văn thư;

Theo đề nghị của Trưởng Ban điều hành Đề án 112 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mẫu Quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản cho các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thị tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2.

1. Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị, căn cứ qui trình mẫu này để tổ chức thực hiện và xây dựng qui trình tiếp nhận và xử lý văn bản, đồng thời áp dụng qui trình này để triển khai phần mềm dùng chung "Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc" cho cơ quan, đơn vị mình.

2. Trung tâm Dữ liệu - tin học chịu trách nhiệm hướng dẫn các Sở, Ban ngành và UBND các huyện thị áp dụng quy trình này vào “Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc”; đồng thời tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cho Ban điều hành Đề án 112 tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Điều hành Đề án 112, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu - tin học, Thủ trưởng các Sở Ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Thành Hiệp