Mục lục bài viết

1. Quyết định 73/2006/QĐ-UBND hướng dẫn Quyết định 216/2005/QĐ-TTg về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ở tỉnh Sơn La

Ngày 10 tháng 11 năm 2006, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 73/2006/QĐ-UBND hướng dẫn Quyết định 216/2005/QĐ-TTg về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ở tỉnh Sơn La :

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 73/2006/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 216/2005/QĐ-TTG NGÀY31/8/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAOĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới năm 2022

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDcác cấp ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ vềban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 599/TTr-TC ngày 31/10/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quyết định này quy định chi tiếtmột số nội dung của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiềnsử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các nội dung về đấu giá đất khôngđề cập trong quy định này thực hiện theo đúng Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Hội đồng đấu giá đất

1. Hội đồng đấu giá cấp Tỉnh

a) Thành phần

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBNDtỉnh là Chủ tịch Hội đồng hoặc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài chính là Chủ tịchHội đồng.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản mới nhất 2022

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên &Môi trường là Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầutư là uỷ viên.

- Lãnh đạo Sở Xây dựng là uỷviên.

- Đại diện UBND huyện, Thị xã nơicó thửa (lô) đất đấu giá tham dự.

b) Hội đồng đấu giá đất cấp Tỉnhtổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp quy định tại Điểm c, d,đ Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 3 quy chế Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg .

2. Hội đồng đấu giá cấp Huyện, Thịxã

a) Thành phần

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBNDhuyện, thị xã: Chủ tịch Hội đồng.

- Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch:Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môitrường: Phó Chủ tịch Hội đồng.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất 2022

- Lãnh đạo phòng Hạ tầng kinh tếhoặc phòng Quản lý đô thị (đối với thị xã): Thành viên.

- Đại diện chính quyền địa phươngxã, phường, thị trấn nơi có thửa (lô) đất đấu giá: Thành viên.

b) Hội đồng đấu giá cấp huyện tổchức đấu giá quyền sử dụng đất đối với mọi đối tượng trừ các trường hợp quy địnhtại Điểm 1.b Điều này.

Điều 3. Giá khởi điểm

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giákhởi điểm đấu giá đất đối với đất thuộc thẩm quyền giao, cho thuê của UBND tỉnh.

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã quyếtđịnh giá khởi điểm đấu giá đất đối với đất thuộc thẩm quyền giao, cho thuê củaUBND huyện, thị xã.

Điều 4. Phê duyệt kết quả đấugiá đất

- UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấugiá để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định tạiĐiều 4 Quyết định 216/2005/QĐ-TTg.

- UBND huyện, thị xã phê duyệt kếtquả đấu giá theo quy định tại Điều 4 Quyết định 216/2005/QĐ-TTg .

Điều 5. Tổ chức thực hiện

>> Xem thêm:  Năm 2022, Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện thế nào ?

1. Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầutư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh vàChủ tịch UBND các huyện, thị xã có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số 10/2005/QĐ-UBND ngày 26/1/2005 của UBND tỉnh SơnLa về việc ban hành quy chế tạm thời về đấu giá đất có thu tiền sử dụng đất,cho thuê đất tại tỉnh Sơn La./

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ; Để báo cáo
- TT HĐND tỉnh; Để báo cáo
- Bộ Tài chính; Để báo cáo
- Bộ TN&MT; Để báo cáo
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Như điều 5;
- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 30 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

2. Quyết định số 150/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bắc Giang : Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

>> Xem thêm:  Thẩm quyền cho thuê đất mới nhất năm 2022 ? Thủ tục thuê đất theo quy định pháp luật ?

--------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đát, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1729/TTr-STC ngày 17/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty thì phải thực hiện thủ tục gì ?

Điều 3. Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

QUY CHẾ

Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền

sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số 150/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)

-----------------

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

>> Xem thêm:  Mẫu đơn cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới 2022

Quy chế này áp dụng cho các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất (gọi tắt là đấu giá đất) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Các trường hợp đấu giá tài sản khác không thực hiện theo Quy chế này.

Điều 2. Đối tượng được tham gia đấu giá

1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

2. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá đất; trúng đấu giá đất (gọi tắt là người đấu giá, người trúng đấu giá).

Điều 3. Các trường hợp được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá

Thực hiện theo Điều 3, Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (dưới đây gọi tắt là Quy chế) kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Thẩm quyền quyết định giao đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá đối với loại đất, dự án thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá đối với loại đất, dự án thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

>> Xem thêm:  Mức đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được xác định thế nào ?

Điều 5. Điều kiện về các khu đất hoặc thửa đất được tổ chức đấu giá

1. Đã có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xây dựng.

2. Khu đất hoặc thửa đất được tổ chức đấu giá là đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng. Riêng trường hợp thửa đất chia lô (xây dựng nhiều lô đất để làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân) thì xây dựng hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ theo quy hoạch được duyệt.

Đối với đất ở trên địa bàn các xã thuộc huyện, thành phố có mức giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thấp thì yêu cầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật ở mức độ hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương mới được tổ chức đấu giá (mức độ tối thiểu là đã san lấp mặt bằng, xây hoặc làm cống rãnh hoặc mương thoát nước hoàn chỉnh).

3. Có phương án đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt (áp dụng cho trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất của dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đấu giá cho thuê đất).

Điều 6. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá

1. Các đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện theo Điều 6 của Quy chế kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Người tham gia đấu giá phải từ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự. Người đại diện tổ chức tham gia đấu giá là người có đầy đủ điều kiện và thẩm quyền khi đại diện cho tổ chức theo quy định của pháp luật.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ

>> Xem thêm:  Trường hợp nào Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ? Trường hợp nào Nhà nước cho thuê đất ?

Điều 7. Giao nhiệm vụ công tác đấu giá đất

1. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh giao việc đấu giá đất cho tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá gồm:

a) Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất;

b) Tổ chức phát triển quỹ đất.

2. Thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất: Thực hiện theo Điều 7 của Quy chế kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 8. Nhiệm vụ của tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá đất và kinh phí phục vụ công tác đấu giá

1. Tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá đất có nhiệm vụ:

a) Thông báo công khai nội dung đấu giá;

b) Tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá đất có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động theo quy định của nhà nước; xây dựng phương án đấu giá, giá khởi điểm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quy định nội quy phiên đấu giá, điều hành phiên đấu giá theo đúng quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn các thủ tục, trình tự, nội dung đấu giá;

>> Xem thêm:  Quy định về nguồn gốc ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

d) Cử người điều hành phiên đấu giá;

đ) Quy định mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá và các loại biên bản, giấy tờ có liên quan; quy định trình tự, thủ tục nhận và xem xét đơn, quy trình và hình thức đấu giá.

Căn cứ đặc điểm, quy mô, tính chất của từng phiên đấu giá, tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá đất quy định nội quy, hình thức, thủ tục và trình tự đấu giá cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo đúng với quy định của pháp luật;

e) Giải quyết những kiến nghị hoặc khiếu nại của người tham gia đấu giá theo thẩm quyền quy định của pháp luật.

2. Kinh phí phục vụ công tác đấu giá.

Kinh phí phục vụ cho công tác đấu giá được sử dụng từ nguồn thu phí đấu giá. Việc quản lý và sử dụng nguồn thu phí này theo đúng chế độ quy định của nhà nước.

Điều 9. Thông báo tổ chức đấu giá

1. Trước khi tiến hành đấu giá 30 ngày, tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá đất thông báo công khai dự án khu đất hoặc thửa đất đấu giá ít nhất 2 lần trong thời gian 2 tuần liên tục trên phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang, Đài Truyền thanh huyện, thành phố, các phương tiện thông tin đại chúng khác và được niêm yết công khai tại địa điểm tổ chức đấu giá và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi có thửa đất, lô đất đấu giá.

2. Nội dung thông báo công khai gồm: Địa điểm, diện tích, kích thước, mốc giới thửa, lô đất, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, quy hoạch xây dựng chi tiết, thời hạn sử dụng đất, thời gian địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, thời điểm tiến hành đấu giá và các thông tin khác có liên quan đến thửa đất, lô đất được đấu giá.

3. Tuỳ trường hợp cụ thể theo yêu cầu, đặc điểm, quy mô của dự án khu đất hoặc thửa đất đấu giá, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc công bố công khai hoặc không công bố công khai giá khởi điểm.

>> Xem thêm:  Phân biệt hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và hình thức cho thuê đất ?

4. Danh sách và đơn đăng ký tham gia đấu giá phải được quản lý theo tài liệu mật và chỉ được công bố, niêm yết công khai trước khi tổ chức tiến hành đấu giá trước mười (10) phút.

Điều 10. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Các đối tượng đủ điều kiện quy định tại Điều 6 của Quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá và hoàn tất thủ tục đăng ký trong thời hạn do tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá đất thông báo cho từng cuộc đấu giá cụ thể.

2. Hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định và phải được tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá đất chấp thuận.

3. Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp các khoản tiền sau:

a) Tiền đặt cọc (tiền bảo lãnh - tiền đặt trước) do Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với trường hợp Hội đồng đấu giá, Trung tâm phát triển quỹ đất cấp tỉnh tổ chức đấu giá) hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho từng phiên đấu giá nhưng mức tối đa không quá 5% so với giá khởi điểm của khu đất, thửa đất, lô đất đấu giá. Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt cọc vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp.

- Được lấy lại tiền đặt cọc trong các trường hợp sau:

+ Người không trúng đấu giá, được trả lại ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc;

+ Người đã đăng ký tham gia đấu giá, nhưng rút lại đăng ký trong thời hạn hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá quy định tại khoản 1 Điều này;

+ Người trúng đấu giá bổ sung từ chối không nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12 của Quy chế này.

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện khi được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

- Không được lấy lại tiền đặt cọc và phải nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước trong các trường hợp sau:

+ Người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không tham gia đấu giá;

+ Người trúng đấu giá nhưng từ chối nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả;

+ Người tham gia đấu giá từ vòng thứ hai trở đi, nhưng trả giá vòng sau thấp hơn giá cao nhất của vòng đấu trước trực tiếp (áp dụng trong trường hợp đấu giá bỏ phiếu kín trực tiếp theo hình thức từng vòng, liên tục);

+ Người vi phạm nội quy, quy chế đấu giá theo quy định.

b) Phí đấu giá

Khoản phí này người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khi đăng ký tham gia đấu giá và không hoàn trả cho tổ chức, cá nhân đã đăng ký và nộp phí đấu giá. Mức phí đấu giá thu theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 11. Giá khởi điểm và bước giá để đấu giá

1. Giá khởi điểm để đấu giá

a) Nguyên tắc xác định giá khởi điểm:

>> Xem thêm:  Thủ tục tách thửa quyền sử dụng đất cần những gì ? thuế, lệ phí tách thửa ?

Giá khởi điểm để đấu giá khi giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được xác định theo nguyên tắc sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giá thuê đất thực tế trong điều kiện bình thường tại thời điểm tổ chức đấu giá theo mục đích sử dụng của thửa đất, lô đất đấu giá; giá khởi điểm không được thấp hơn mức giá đất, giá thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm theo quy định của Chính phủ;

b) Thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để đấu giá:

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá khởi điểm đối với các trường hợp: Đấu giá quyền sử dụng đất của dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá cho thuê đất; đấu giá đất ở đô thị sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính;

Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích xã, phường, thị trấn và đấu giá đất ở chia lô ở nông thôn.

2. Bước giá

Bước giá là phần chênh lệch giữa mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước trực tiếp với mức giá do tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất công bố cho vòng đấu tiếp theo; tuỳ thuộc vào giá trị của dự án, khu đất, thửa đất, lô đất đem đấu giá mà bước giá được quy định từ 1% đến 10% so với giá khởi điểm; mức cụ thể do tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất quyết định cho từng phiên đấu giá, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Căn cứ đặc điểm, tính chất của từng phiên đấu giá có thể quy định và công bố bước giá hoặc không quy định, không công bố bước giá.

Điều 12. Tổ chức đấu giá

1. Thủ tục mở phiên đấu giá

a) Giới thiệu thành viên Hội đồng đấu giá hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất, người điều hành, các cơ quan tham gia và người giúp việc (nếu có);

>> Xem thêm:  Thời gian trích khấu hao đối với quyền sử dụng đất là bao lâu ?

b) Điểm danh và công bố người có đủ điều kiện tham gia đấu giá;

c) Người điều hành phiên đấu giá giới thiệu về nội quy, quy chế đấu giá;

d) Giới thiệu toàn bộ thông tin có liên quan đến thửa đất, lô đất đấu giá; giải đáp ý kiến thắc mắc của người tham gia đấu giá (nếu có); phát phiếu đấu giá (trong trường hợp đấu giá bỏ phiếu kín) cho từng tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và làm các thủ tục cần thiết khác.

2. Hình thức và trình tự đấu giá

a) Đối với đấu giá bỏ phiếu kín trực tiếp theo hình thức từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất vòng đấu cuối cùng là người trúng đấu giá. Thời gian cho một vòng trả giá là 05 phút.

Đối với trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng và không công bố trước giá khởi điểm theo quy định tại khoản 3, Điều 9 của Quy chế này thì tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá chỉ được công bố giá khởi điểm sau vòng đấu thứ nhất và mức giá trả cao nhất của vòng đấu này mà không công bố tên người trả giá cao nhất; tuyên bố vòng đấu tiếp theo, xác định số người tiếp tục tham gia vòng đấu giá, công bố giá khởi điểm của vòng đấu này. Cuộc đấu giá kết thúc khi xác định được mức giá trả cao nhất và không còn người có yêu cầu trả giá tiếp. Tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá công bố người trúng đấu giá.

Trường hợp tất cả các đối tượng tham gia đấu giá ở vòng thứ nhất đều bỏ mức giá thấp hơn giá khởi điểm thì tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá tuyên bố cuộc đấu giá không thành và được tổ chức đấu giá lại vào thời điểm khác.

b) Đấu giá công khai bằng lời

Thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 11 của Quy chế kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Trường hợp người trúng đấu giá từ chối không nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả thì tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá có thể xem xét và đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt trúng đấu giá bổ sung cho người bỏ giá thấp hơn liền kề, nếu giá trả liền kề của người đó không thấp hơn giá trả của vòng đấu cuối cùng cộng bước giá (nếu có). Trường hợp người trúng đấu giá bổ sung từ chối không nhận thì tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá ra văn bản huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá. Tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá sẽ xem xét tổ chức đấu giá lại vào một thời điểm khác.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cập nhật theo quy định mới nhất

3. Trường hợp đấu giá đối với khu đất được chia thành nhiều thửa nhỏ (lô) để làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân thì người tham gia đấu giá được quyền đăng ký nhiều thửa đất khác nhau. Trường hợp người tham gia đấu giá, nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau, nhưng phải nộp phí đấu giá theo quy định và được bảo lưu tiền đặt cọc.

Hình thức và trình tự đấu giá:

- Đấu giá bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng theo hình thức từng vòng, liên tục và đấu giá công khai bằng lời thực hiện theo quy định tại điểm a, b khoản 2, Điều này.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng và công bố công khai giá khởi điểm. Thời gian trả giá trong mười (10) phút:

+ Người tham gia đấu giá được quyền trả giá ghi trên phiếu đấu giá do tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá quy định; mức giá trả phải từ giá khởi điểm trở lên;

+ Trường hợp người tham gia đấu giá trả thấp hơn giá khởi điểm đã được quy định công bố từ trước là phạm quy, bị lập biên bản phạm quy và không được tiếp tục tham gia phiên đấu giá; tiền đặt cọc không được hoàn trả lại, nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

+ Người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá. Tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá công bố công khai người trúng đấu giá ngay tại phòng đấu giá.

+ Trường hợp trong một thửa đất có từ 2 người trở lên trả giá cao nhất bằng nhau thì tổ chức cho những người đó đấu giá tiếp cho đến khi chọn được người có mức trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

4. Nội dung biên bản của mỗi vòng đấu giá

Theo quy định tại khoản 5, Điều 11 của Quy chế kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

>> Xem thêm:  Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục, hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận? Thời hạn cấp lại sổ đỏ mất là bao lâu ?

5. Kết thúc phiên đấu giá tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá phải lập biên bản về kết quả phiên đấu giá; biên bản kết quả trúng đấu giá đối với từng lô đất (đấu giá nhiều lô đất); biên bản người vi phạm nội quy, quy chế đấu giá (nếu có) để làm căn cứ xử lý vi phạm.

6. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với quỹ đất được sử dụng để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Thực hiện theo quy định tại Điều 62, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Điều 13. Xem xét và phê duyệt kết quả đấu giá

1. Căn cứ vào biên bản trúng đấu giá và đề nghị của tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá đối với loại đất, dự án thuộc cấp tỉnh tổ chức đấu giá; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt kết quả đấu giá đối với loại đất, dự án thuộc cấp huyện, thành phố tổ chức đấu giá để làm căn cứ cho việc nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và xác lập hồ sơ giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định.

2. Nội dung phê duyệt kết quả trúng đấu giá gồm: họ tên, địa chỉ (nơi thường trú hoặc nơi công tác) của người trúng đấu giá, vị trí dự án, khu đất, thửa đất trúng đấu giá, giá trúng đấu giá, tổng số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước và các nội dung cần thiết khác (nếu có).

Điều 14. Thanh toán, hạch toán và quản lý thu tiền từ đấu giá.

Thực hiện theo Điều 15 của Quy chế kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Người trúng đấu giá phải thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (tiền Việt Nam đồng) vào Kho bạc Nhà nước theo quy định.

1. Đối với đấu giá quyền sử dụng đất ở chia lô

Thời hạn thanh toán đối với tổ chức tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá (tính theo ngày làm việc), không quá 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá (tính theo ngày làm việc) đối với hộ gia đình, cá nhân.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng cho thuê đất mới nhất năm 2022 ? Mức tiền phạt do chưa nộp tiền thuê đất ?

2. Đối với hình thức đấu giá để thực hiện dự án

Thời hạn thanh toán và hạch toán tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước được quy định cụ thể trong phương án đấu giá của từng dự án đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 15. Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

1. Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Quy chế kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thẩm quyền và thời hạn giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao đất trên thực địa và các giấy tờ liên quan khác đối với người trúng đấu giá theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định hiện hành của pháp luật đất đai.

Điều 16. Trách nhiệm và quyền lợi của người trúng đấu giá

1. Trách nhiệm:

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế đấu giá, nộp đầy đủ và đúng thời hạn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo kết quả phê duyệt trúng đấu giá;

- Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, đô thị và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch xây dựng.

2. Quyền lợi:

>> Xem thêm:  Đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất có được phép chuyển nhượng ? Tư vấn về thẩm quyền giao đất ?

- Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo kết quả trúng đấu giá và được hưởng đầy đủ các quyền lợi hợp pháp có liên quan đến thửa đất trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai, dân sự;

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành thì được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

a) Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá đất cấp tỉnh;

b) Quyết định thành lập Tổ chức phát triển quỹ đất.

c) Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án liên quan đến địa giới hành chính từ hai huyện, thành phố trở lên;

d) Quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định điểm b, khoản 1, Điều 11 Quy chế này;

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về việc đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

đ) Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu giá cho thuê đất theo quy định;

e) Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất theo thẩm quyền;

f) Chỉ đạo việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá;

g) Quyết định giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định;

h) Kiểm tra, giám sát công tác đấu giá theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất cấp huyện;

b) Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (trừ trường hợp quy định tại điểm c, khoản 1 Điều này) hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền quy định; phối hợp cùng các ngành liên quan và chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng;

c) Quyết định giá khởi điểm theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 11 Quy chế này hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền quy định;

d) Phê duyệt phương án đấu giá (trừ trường hợp quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều này) hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

>> Xem thêm:  Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

đ) Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất theo thẩm quyền;

e) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên-Môi trường và các phòng, ban, đơn vị có liên quan thực hiện việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

f) Hướng dẫn người trúng đấu giá thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai, quản lý đô thị, môi trường;

g) Quyết định việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá thuộc thẩm quyền;

h) Kiểm tra việc đấu giá đất trên địa bàn theo thẩm quyền, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật;

i) Báo cáo tình hình, kết quả đấu giá gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường theo từng quý và cả năm (vào ngày 05 của tháng đầu quý sau).

3. Sở Tài chính.

a) Chủ trì phối hợp cùng các ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Quy chế này;

b) Tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất của dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá cho thuê đất; đấu giá đất ở đô thị;

c) Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện Quy chế này;

>> Xem thêm:  Quyền sử dụng đất là gì ? Điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất là gì ?

d) Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường.

a) Tổng hợp và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm để tạo quỹ đất đấu giá theo quy định của Luật Đất đai và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Thực hiện và hướng dẫn việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trực tiếp ký hợp đồng giao đất, cho thuê đất cho tổ chức trúng đấu giá theo quy định.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

a) Chủ trì phối hợp cùng các ngành có liên quan tổng hợp kế hoạch danh mục các dự án có sử dụng vốn từ đấu giá đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định;

b) Kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư có yêu cầu giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Xây dựng.

a) Chủ trì phối hợp cùng cơ quan, đơn vị liên quan xác định vị trí thửa đất, thoả thuận quy hoạch kiến trúc; hướng dẫn chấp hành chỉ giới đường đỏ; quy hoạch tổng thể mặt bằng thửa đất đấu giá;

>> Xem thêm:  Hiệu lực pháp lý của hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ?

b) Cung cấp, xác nhận các chỉ tiêu, số liệu có liên quan đến quy hoạch của dự án; hướng dẫn việc lập và thẩm định, xác nhận hồ sơ quy hoạch chi tiết của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng;

c) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch được duyệt; xử lý các vị phạm về quy hoạch theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

7. Cục Thuế tỉnh: Kiểm tra, theo dõi và đôn đốc người trúng đấu giá nộp tiền vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định tại Quy chế này.

8. Tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá đất:

- Thực hiện đúng các quy định tại khoản 1, Điều 8 của Quy chế này.

- Chuyển 01 bộ hồ sơ kết quả trúng đấu giá đến cơ quan thuế cùng cấp để kiểm tra, theo dõi và đôn đốc người trúng đấu giá đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 18. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá mà không nộp đủ số tiền sử dụng đất hoặc số tiền thuê đất theo thời hạn quy định của Quy chế này thì kết quả đấu giá bị huỷ bỏ, số tiền đặt cọc nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Trong quá trình thực hiện đấu giá nếu tổ chức, cá nhân nào cố ý làm trái quy định tại Quy chế này như: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn tiết lộ bí mật, tiếp tay môi giới cho người tham gia đấu giá hoặc có hành vi thông đồng mắc ngoặc, hối lộ, gian lận mà gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc làm cho cuộc đấu giá không thành thì tuỳ theo mức độ và tính chất vi phạm, sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời hạn năm ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ sau ngày tổ chức đấu giá; nếu người đã tham gia đấu giá có khiếu nại, tố cáo phải làm đơn gửi tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá đất; trong hạn mười ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đơn, tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp quá năm ngày nêu trên thì tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá đất hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại-tố cáo theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Giao đất có thu tiền sử dụng đất là gì ? Đối tượng, căn cứ tính tiền sử dụng đất khi được giao đất

Điều 19. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh kịp thời./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Văn Hạnh

3. Quyết định 341/2013/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thực hiện thu tiền sử dụng đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân và xác định giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp làm căn cứ xác định hoặc điều chỉnh đơn giá thuê đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 341/2013/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHHỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀM CƠ SỞ THỰC HIỆN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHI CẤPGIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VƯỢT HẠN MỨC ĐỐIVỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNGNGHIỆP LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH HOẶC ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BẮC NINH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 108/TTr-STC ngày 11.6.2013,

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Hồ sơ, thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định mới nhất

Điều 1.

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đấtlàm cơ sở thực hiện thu tiền sử dụng đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mứcsử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân khi lập thủ tục cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất ở) đối với đất đang sử dụng;chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đấtở.

2. Hệ số điều chỉnh giá đất (tăng so với Quyếtđịnh của UBND tỉnh về việc quy định giá các loại đất hàng năm trên địa bàn tỉnh)

- Đối với đất ở đô thị hệ số điều chỉnh bằng 1,4.

- Đối với đất ở ven quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộhệ số điều chỉnh bằng 1,3.

- Đối với đất ở nông thôn hệ số điều chỉnh bằng1,2.

- Đối với trường hợp trả tiền thuê đất hàng nămkhi được nhà nước cho thuê đất, hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1 lần.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tàinguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh và cáccơ quan liên quan tổ chức triển khai, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyếtđịnh này.

>> Xem thêm:  Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có phải chịu thuế GTGT không ?

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòngUBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xâydựng, Tư pháp; Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức,cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

>> Xem thêm:  Đất không có giấy tờ gì có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ?

4. Quyết định 82/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 82/2006/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 13 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶCCHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

>> Xem thêm:  Hạn mức công nhận đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ vềthi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai vàNghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thutiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này “Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố; các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

QUY CHẾ

ĐẤUGIÁ QUYỀN SỰ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 82/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 củaỦy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

>> Xem thêm:  Uỷ ban nhân dân (UBND) xã cho thuê đất công ích có bắt buộc phải đấu giá không ? Điều kiện cho thuê đất là gì ?

Quy chế này áp dụng cho việc đấugiá quyền sử dụng đất (gọi tắt là đấu giá) để giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định của luật Đất đai.

Quy chế này quy định một số nộidung về đấu giá đất thuộc thẩm quyền phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh được quyđịnh tại Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ. Những nội dung khác về quy chế đấu giá không nêu lại trong Quy chếnày được thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết địnhsố 216/2005/QĐ-TTg .

Điều 2. Đối tượng được thamgia đấu giá

Thực hiện theo Điều 2, Chương IQuy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chothuê đất (ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủtướng Chính phủ).

Điều 3. Thẩm quyền giao đấtcó thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá đối vớicác trường hợp sau:

a) Giao đất, cho thuê đất đối vớitổ chức.

b) Giao đất, cho thuê đất đối vớingười Việt Nam định cư ở nước ngoài.

c) Giao đất, cho thuê đất đối vớitổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyếtđịnh giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giáđối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

>> Xem thêm:  Phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất là bao nhiêu ?

3. Ủy ban nhân dân cấp xã quyếtđịnh cho thuê đất theo hình thức đấu giá thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vàomục đích công ích của cấp xã.

4. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấphuyện tổ chức đấu giá đất ở tại các khu quy hoạch dân cư mà đối tượng trúng đấugiá là các tổ chức thì Hội đồng đấu giá cấp huyện có trách nhiệm hoàn tất thủ tục,hồ sơ đấu giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giao đất.

Điều 4. Điều kiện về các thửađất được tổ chức đấu giá

1. Đã có quy hoạch sử dụng đấtchi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch xây dựng chi tiết được cấpcó thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xây dựng.

2. Đã được bồi thường giải phóngmặt bằng.

3. Có phương án đấu giá được cấpcó thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Thẩm quyền phê duyệtphương án đấu giá

1. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệtphương án đấu giá đối với trường hợp sau: đấu giá đất để giao đất, cho thuê đấtđối với các trường hợp thuộc khoản 1 Điều 3 của Quy chế này.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện phêduyệt phương án đấu giá đối với các trường hợp: đấu giá đất để giao đất, chothuê thuộc khoản 2, 3, 4 Điều 3 của Quy chế này.

Chương II

>> Xem thêm:  Các Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ?

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐẤU GIÁ

Điều 6.Thành lập Hội đồng đấu giá

Ủy ban nhândân tỉnh thành lập Hội đồng đấu giá cấp tỉnh để tổ chức thực hiện đấu giá cáctrường hợp thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đấu giáquy định tại khoản 1, Điều 5 của Quy chế này.

Hội đồng đấu giá của tỉnh gồmcác thành viên:

- Lãnh đạo Sở Tài chính Chủ tịch

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môitrường Phó Chủ tịch

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tưThành viên

- Đại diện Sở Xây dựng Thànhviên

- Đại diện Sở Tư pháp Thành viên

2. Ủy ban nhân dân cấp huyệnthành lập Hội đồng đấu giá cấp huyện, thị xã và thành phố (gọi chung là cấp huyện)để tổ chức thực hiện đấu giá các trường hợp thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dânhuyện phê duyệt phương án đấu giá quy định tại khoản 2, Điều 5 Quy chế này.

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất?

Hội đồng đấu giá cấp huyện gồmcác thành viên:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấphuyện Chủ tịch

- Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kếhoạch Phó Chủ tịch

- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên vàMôi trường Thành viên

- Đại diện Phòng Tư pháp Thànhviên

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấpxã Thành viên

Tùy từng điều kiện thực tế của từnghuyện, thị xã và thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể quyết địnhbổ sung thêm thành viên khác vào Hội đồng đấu giá cấp huyện cho phù hợp.

Điều 7. Tiền đặt cọc, phí đấugiá

Tổ chức, cá nhân khi đăng ký vànộp hồ sơ tham gia đấu giá phải nộp các khoản tiền sau đây:

1. Tiền đặt cọc(tiền bảo lãnh - tiền đặt trước)

>> Xem thêm:  Đất đai có mồ mả giải quyết thế nào khi có tranh chấp ? Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

a) Trường hợp thuộc thẩm quyền Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quy định tại khoản 1 , Điều 5 củaQuy chế này: tiền đặt cọc (tiền bảo lãnh - tiền đặt trước) được quy định cho từngphương án đấu giá nhưng tối đa không quá 5% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt cọc vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đấtphải nộp.

b) Trường hợp thuộc thẩm quyền Ủyban nhân dân huyện phê duyệt phương án đấu giá quy định tại khoản 2, Điều 5 củaQuy chế này: tiền đặt cọc (tiền bảo lãnh - tiền đặt trước) được quy định cho từngphương án đấu giá và bằng 5% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Người trúng đấugiá được trừ tiền đặt cọc vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp.

2. Phí đấugiá: khoản phí này nộp khi đăng ký tham gia đấu giá được sử dụng chi phí cho việctổ chức thực hiện đấu giá và không hoàn trả cho tổ chức, cá nhân đã đăng kýtham gia và nộp phí đấu giá. Mức phí cụ thể được quy định tại Quyết định số 115/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vềviệc ban hành quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu thầu, đấugiá.

Điều 8. Giákhởi điểm

1. Nguyên tắc xác định giá khởiđiểm

a) Giá khởi điểm đấu giá để giaođất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được xác định sát với giá chuyểnnhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất thực tế trong điều kiện bình thường tạithời điểm xác định giá khởi điểm theo mục đích sử dụng mới của thửa đất đấugiá. Giá khởi điểm không được thấp hơn giá đất, giá thuê đất do Ủy ban nhân dâncấp tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ.

b) Trường hợpkhông đủ điều kiện hoặc không thể áp dụng các phương pháp xác định giá đất quyđịnh tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP Thông tư số 114/TT-BTC ngày 26 tháng 11năm 2004 của Bộ Tài chính để xác định giá khởi điểm của thửa (lô) đất đấu giáthì có thể áp dụng giá đất, giá thuê đất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có hiệulực tại thời điểm đấu giá để xác định giá khởi điểm đấu giá.

c) Trường hợp giá khởi điểm để đấugiá được cấp có thẩm quyền phê duyệt quá 6 tháng mà chưa tổ chức đấu giá thìtrước khi đưa ra tổ chức đấu giá, cơ quan Tài chính (Sở Tài chính hoặc PhòngTài chính) phải rà soát, kiểm tra lại giá khởi điểm; nếu trường hợp giá khởi điểmkhông còn phù hợp với thực tế thời điểm tổ chức đấu giá thì phải mời Hội đồng địnhgiá xác định lại giá khởi điểm.

2. Thẩm quyền quyết định giá khởiđiểm đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

a) Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệtgiá khởi điểm đối với trường hợp thuộc thẩm quyền Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệtphương án đấu giá quy định tại khoản 1, Điều 5 của Quy chế này.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở

b) Ủy ban nhân dân huyện phê duyệtgiá khởi điểm đối với trường hợp thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân huyện phê duyệtphương án đấu giá quy định tại khoản 2, Điều 5 của Quy chế này.

Điều 9. Nội dung phương án đấugiá

Phương án đấu giá được xây dựngđể tổ chức đấu giá ngoài những nội dung cần thiết của một văn bản hành chính, cầncó các nội dung cơ bản, sau:

1. Đặc điểm của khu đất, thửa(lô) đất bao gồm:

a) Địa điểm, diện tích, kích thước,mốc giới thửa đất, hiện trạng sử dụng; quy hoạch sử dụng đất chi tiết, mục đíchsử dụng đất theo quy hoạch như: cơ cấu sử dụng đất, mục đích sử dụng đất; quyhoạch chi tiết xây dựng (mật độ xây dựng, tầng cao, lộ giới) và các thông tinkhác có liên quan đến.thửa (lô) đất.

b) Giá khởi điểm của khu đất, thửađất.

c) Khu đất, thửa (lô) đất phảiđược cam kết và công bố là đất không vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Điều kiện được đăng ký thamgia đấu giá theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg .

3. Thời gian đấu giá:

a) Thời gian thông báo đấu giá;

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất?

b) Thời gian nhận hồ sơ;

c) Thời gian tổ chức đấu giá.

4. Địa điểm tổ chức đấu giá.

5. Hình thức đấugiá (đấu giá bằng bỏ phiếu kín hay đấu giá công khai bằng lời).

6. Hình thức giao đất hay chothuê đất; hình thức thanh toán tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất.

7. Thời hạn sử dụng đất.

8. Thời gian lập dự án đầu tư vàthời điểm khởi công dự án đối với những khu đất, lô (thửa) đất tổ chức đấu giáđể thực hiện dự án đầu tư.

9. Mức tiền đặt cọc và lệ phí đấugiá.

10. Bước giá.

11. Các vấn đề khác có liênquan.

>> Xem thêm:  Thế chấp quyền sử dụng đất là gì? Quy định pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất

Trường hợp đấu giá đất đã chiathửa (lô) để làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân thì không phải lập phương ángiá đất cho từng thửa (lô) mà xây dựng phương án đấu giá chung cho toàn bộ khuquy hoạch. Hội đồng bán đấu giá các cấp có trách nhiệm lập phương án bán đấugiá để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 10. Tổ chức đấu giá.

1. Hội đồng đấu giá tỉnh tổ chứcthực hiện đấu giá các trường hợp thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệtphương án đấu giá. Hội đồng đấu giá cấp huyện tổ chức thực hiện đấu giá các trườnghợp thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt phương án đấu giá.

2. Điều kiện mở phiên đấu giá:phiên đấu giá chỉ được mở khi có ít nhất hai (02) khách hàng đăng ký tham gia đấugiá và nộp tiền đặt cọc. Trường hợp chỉ có một khách hàng tham gia đấu giá thìHội đồng bán đấu giá lập biên bản không thực hiện được phiên đấu giá và tiếnhành các bước thủ tục đấu giá lại theo quy định.

3. Tiền đặt cọc được trả lại chokhách hàng. Phí tham gia đấu giá giữ lại và khách hàng được tham gia đấu giácho phiên đấu giá được tổ chức lại sau đó mà không phải nộp thêm phí đấu giá. Nếukhông tiếp tục tham gia đấu giá cũng không được nhận lại khoản phí tham gia đấugiá đã nộp.

4. Trường hợp đất đưa ra đấu giámà tổ chức đấu giá hai lần nhưng không thành thì giao đất, cho thuê đất chokhách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

5 . Thủ tục mở phiên đấu giá

a) Giới thiệu thành viên Hội đồng,người điều hành và người giúp việc (nếu có).

b) Điểm danh người đã đăng kýtham gia đấu giá, công bố người có đủ điều kiện tham gia đấu giá.

c) Người điều hành phiên đấu giágiới thiệu quy chế đấu giá.

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở và đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

d) Giới thiệu toàn bộ thông tincó liên quan đến thửa (lô) đất thực hiện đấu giá, giải đáp thắc mắc của ngườitham gia đấu giá; làm các thủ tục cần thiết khác.

6. Hình thức đấu giá

Hình thức đấu giá do Hội đồng đấugiá lựa chọn trình cấp có thẩm quyền quy định trong phương án đấu giá.

Điều 11.Trình tự đấu giá

1. Đối với hình thức đấu giá bằngbỏ phiếu kín

a) Người điều hành cuộc bán đấugiá phát cho mỗi người tham gia đấu giá một tờ phiếu trả giá (theo mẫu) và yêucầu họ ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Sau khi thu hết các phiếu đã phát,người điều hành cuộc bán đấu giá công bố giá khởi điểm và chỉ công bố mức giátrả cao nhất của vòng đấu đó, không công bố cụ thể người đã trả mức giá cao nhất.Những người bỏ thấp hơn giá khởi điểm của vòng đấu đó (vòng đầu) hoặc không cóyêu cầu trả giá tiếp phải được mời ra khỏi khu vực dành cho người tham gia đấugiá. Mức hạ cao nhất đã trả ở vòng trước cộng với bước giá được coi là giá khởiđiểm của vòng trả giá tiếp theo. Sau khi công bố giá khởi điểm của vòng đấu tiếptheo, người điều hành phiên đấu giá tiếp tục phát cho mỗi người tham gia đấugiá một tờ phiếu và yêu cầu họ ghi giá muốn trả vào phiếu của mình.

b) Cuộc bán đấu giá được tiếp tụctiến hành theo thủ tục nêu trên cho đến khi không còn ai có yêu cầu trả giá tiếp.Người điều hành cuộc bán đấu giá công bố người trúng đấu giá sau vòng đấu cuốicùng. Trong trường hợp có cùng hai người trở lên cùng trả một giá cao nhất,nhưng đều không có yêu cầu đấu giá tiếp, thì người điều hành cuộc bán đấu giá tổchức việc rút thăm giữa những người đó và công bố người rút trúng thăm là ngườitrúng đấu giá.

c) Trường hợp người trả giá caonhất từ chối mua, thì người trả giá cao liền kề chỉ được mua khi chênh lệch giữahai mức giá của người trả giá cao nhất và người trả giá liền kề thấp hơn tiền đặttrước (khoản 1 , Điều 7 Quy chế này). Trường hợp chênh lệch giữa hai mức giácao hơn tiền đặt trước thì tiếp tục phiên đấu giá; giá khởi điểm để đấu giá làgiá của người trả giá cao liền kề với người từ chối mua tài sản. Trường hợpphiên đấu giá đã kết thúc, sau đó người trả giá cao nhất (người trúng đấu giá)mới từ chối mua, thì Hội đồng đấu giá ra văn bản hủy bỏ kết quả trúng đấu giávà tổ chức tại phiên đấu giá vào thời điểm thích hợp đúng theo quy định củapháp luật. Tiền đặt trước của người trả giá cao nhất từ chối mua trong mọi trườnghợp đều không được trả lại.

2. Đối với hình thức đấu giá trựctiếp bằng lời nói (phát giá bằng lời nói, trả giá bằng giơ tay hoặc thẻ thamgia đấu giá)

a) Người điều hành cuộc bán đấugiá tổ chức bốc thăm xác định thứ tự trả giá cho những người tham gia đấu giá.Người điều hành cuộc bán đấu giá công bố giá khởi điểm, nhắc lại ba lần, mỗi lầncách nhau 30 giây và yêu cầu người tham gia đấu giá trả giá bằng cách giơ tay(hoặc thẻ tham gia đấu giá) theo số thứ tự; người nào không trả giá, thì được mờira khỏi khu vực dành cho người tham gia đấu giá. Người đầu tiên mà không trảgiá thì không được nhận lại tiền đặt cọc. Mức giá của vòng trước cộng với bướcgiá được coi là giá khởi điểm của vòng trả giá tiếp theo. Sau khi công bố giákhởi điểm của vòng đấu tiếp theo, người điều hành phiên đấu giá tiếp tục yêu cầungười tham gia đấu giá trả giá, người nào không trả giá thì được mời ra khỏikhu vực dành cho người tham gia đấu giá.

>> Xem thêm:  Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ?

b) Cuộc bán đấu giá được tiếp tụctiến hành theo thủ tục nêu trên cho đến khi không còn ai có yêu cầu trả giá tiếp.Người điều hành cuộc bán đấu giá công bố người trúng đấu giá sau ba lần nhắc lạigiá người đó đã trả. Trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng đồng ý mộtgiá cao nhất, nhưng đều không có yêu cầu đấu giá tiếp, thì người điều hành cuộcbán đấu giá điều chỉnh lại bước giá cho phù hợp và yêu cầu những người cùng đồngý mức giá cao nhất trước đó tiếp tục trả giá. Nếu vẫn không có ai yêu cầu trảgiá tiếp thì người điều hành cuộc bán đấu giá tổ chức việc rút thăm giữa nhữngngười cùng trả giá cao nhất và công bố người rút trúng thăm là người trúng đấugiá.

e) Việc xử lý đối với trường hợpngười trả giá cao nhất từ chối mua được thực hiện tương tự hình thức đấu giá bằngbỏ phiếu kín.

3. Toàn bộ diễn biến trên đây phảiđược ghi vào biên bản bán đấu giá tài sản, có đầy đủ chữ ký của các bên liênquan.

4. Trường hợp đấu giá đối vớikhu đất đã được chia thành nhiều thửa nhỏ (lô) để làm nhà ở cho hộ gia đình cánhân thì Hội đồng đấu giá tiến hành đấu giá từng thửa (lô). Người tham gia đấugiá được quyền đăng ký đấu giá nhiều thửa (lô) đất khác nhau. Trường hợp ngườitham gia đấu giá, nhưng không trúng đấu giá thửa (lô) đất trước, nếu không viphạm quy chế đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa (lô) đất sau, nhưngkhông vượt quá số lô đăng ký ban đầu và phải nộp thêm phí đấu giá.

Điều 12. Văn bản bán đấu giá

Căn cứ vào biên bản bán đấu giáđược lập theo quy định tại khoản 5, Điều 11 của Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg Hội đồng đấu giá lập văn bản bán đấu giá

1. Văn bản bán đấu giá có giá trịxác nhận việc mua bán tài sản, là cơ sở pháp lý để chuyển quyền sử dụng đất.

2. Văn bản bán đấu giá tài sảncó các nội dung chủ yếu sau:

a) Hội đồng bán đấu giá (của tỉnhhay của huyện, thị xã, thành phố);

b) Họ tên của người điều hành cuộcbán đấu giá;

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất

e) Họ tên địa chỉ của ngườitrúng đấu giá;

d) Thời gian địa điểm bán đấugiá;

e) Tài sản bán đấu giá (vị trí,địa điểm, diện tích thửa đất);

g) Giá khởi điểm;

h) Giá bán (giá trúng đấu giá);

i) Thời hạn, phương thức, địa điểmthanh toán tiền;

k) Thời hạn giao đất;

l) Trách nhiệm do vi phạm của mỗibên;

3. Văn bản bán đấu giá phải cóchữ ký của Chủ tịch Hội đồng đấu giá và của người trúng đấu giá

Điều 13. Thẩm định và phê duyệtkết quả đấu giá

>> Xem thêm:  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) có phải là tài sản không?

1. Thẩm quyền phê duyệt kết quảđấu giá thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trường hợp thuộc thẩm quyền Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đấu giá: căn cứ vào văn bản đấu giá, Hộiđồng đấu giá trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá.

3. Trường hợp thuộc thẩm quyền Ủyban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá: Hội đồng đấu giá cấp huyệnhoàn chỉnh hồ sơ gửi sở Tài chính xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệtkết quả đấu giá.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của cáccơ quan nhà nước

1. Sở Tài chính:

a) Chủ tịch Hội đồng đấu giá, chịutrách nhiệm chung về việc đấu giá đất;

b) Tổ chức thẩm định phương án đấugiá đối với trường hợp đấu giá đất của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xemxét, phê duyệt;

e) Trình Ủy ban nhân dân tỉnhphê duyệt kết quả đấu giá;

>> Xem thêm:  Cần gia hạn sổ đỏ hay khai nhận thừa kế trước? Chia thừa kế quyền sử dụng đất như thế nào ?

d) Tổng hợp công tác đấu giátrên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài chính.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Phó Chủ tịch Hội đồng đấugiá, giúp Sở Tài chính chịu trách nhiệm về việc đấu giá đất do Chủ tịch Hội đồngđấu giá phân công;

b) Tổ chức việc thu hồi đất đốivới các khu đất được xác định sẽ thực hiện dự án đầu tư trong quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất, giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất quản lý;

c) Thẩm định tính pháp lý hồ sơkỹ thuật thửa đất đưa ra đấu giá;

d) Tổ chức hướng dẫn, thanh kiểmtra quỹ đất để đấu giá trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Xây dựng:

a) Thành viên Hội đồng đấu giá,chịu trách nhiệm về một lĩnh vực do Chủ tịch Hội đồng đấu giá phân công;

b) Hướng dẫn lập quy hoạch chitiết xây dựng, kiến trúc đô thị các khu đất dự kiến sẽ kêu gọi đầu tư đối vớitrường hợp sẽ tổ chức đấu giá đất của tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Thành viên Hội đồng đấu giá,chịu trách nhiệm về một lĩnh vực do Chủ tịch Hội đồng đấu giá phân công;

b) Tổ chức quảng bá, kêu gọi đầutư tại các khu đất dự kiến thực hiện dự án đầu tư theo Quyết định này;

c) Sau 03 ngày làm việc kể từngày có quyết định giao đất, cho thuê đất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Thôngbáo cho phép nhà đầu tư lập dự án đầu tư đối với trường hợp cần thiết phải lậpdự án đầu tư.

5. Sở Tư pháp:

Thành viên Hội đồng đấu giá, chịutrách nhiệm về lượt lĩnh vực do Chủ tịch Hội đồng đấu giá phân công.

Tham mưu Hội đồng đấu giá tiếnhành các bước và trình tự thủ tục đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Công bố quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất; quy hoạch chi tiết xây dựng;

- Chỉ đạo Hội đồng đấu giá cấphuyện tổ chức công tác đấu giá thuộc thẩm quyền của cấp huyện và phân công cụthể cho các thành viên trong Hội đồng tương tự như cấp tỉnh;

- Phê duyệt giá khởi điểm để tổchức đấu giá theo phân cấp quy định tại quy chế này;

- Phê duyệt phương án đấu giá củacấp huyện theo phân cấp quy định tại quy chế này;

- Hoàn chỉnh hồ sơ đấu giá gửi sởTài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Trong quá trình triển khai Quyếtđịnh này, nếu có vướng mắc yêu cầu các đơn vị, cá nhân có ý kiến phản ánh về SởTài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan; Sở Tài chínhcùng Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh xem xét, giải quyết./.

5. Quyết định 137/2005/QĐ-UB về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 137/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC: BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬDỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 củaChính phủ về thi hành Luật Đất đai 2003;
Căn cứ Pháp lệnh thủ đô Hà Nội và Pháp lệnh Thủ đô năm 2000 và Nghị định 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều củaPháp lệnh thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sửdụng đất hoặc cho thuê đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụngđất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phốHà Nội".

Điều 2:Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế choQuyết định số 91/2003/QĐ-UB ngày 4 tháng 8 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thànhphố. Các Quy định được Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành trước đây trái vớiquy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3:Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố: Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịchUỷ ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬDỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Banhành kèm theo Quyết định số 137/2005/QĐ-UB ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Uỷ bannhân dân thành phố Hà Nội)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mụcđích, phạm vi, yêu cầu

1- Mục đích

Đấu giá quyền sử dụng đất là việccơ quan Nhà nước có thẩm quyền công khai lựa chọn nhà đầu tư là các tổ chức, hộgia đình, cá nhân trong nước thuộc mọi thành phần kinh tế có đủ điều kiện về vốnvà khả năng đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật của dự án để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất, nhằm tạo vốn đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng,phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.

2- Phạm vi áp dụng

a/ - Bản quy định này được áp dụngcho việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chothuê đất. Các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất được áp dụng cụ thểnhư sau:

- Đối với đất xây dựng nhà ở hoặcnhà cao tầng hỗn hợp (nhà ở kết hợp dịch vụ, văn phòng): Giao đất sử dụng lâudài.

- Đối với đất xây dựng côngtrình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Giao đất sử dụng trong thời hạn 50 năm(năm mươi năm).

- Đối với trường hợp cho thuê đấtđể xây dựng công trình sản xuất, kinh doanh, thời hạn cho thuê đất tối đa là 50năm.

- Đối với trường hợp giao đất,cho thuê đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sảnthì thời hạn giao đất, cho thuê đất căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtnông nghiệp tại khu vực.

b/- Trường hợp tổ chức bán đấugiá nhà và công trình xây dựng kèm theo việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đượcáp dụng theo quy định này.

3- Yêu cầu

Diện tích đất đưa ra đấu giá quyềnsử dụng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và được cấp có thẩmquyền phê duyệt. Việc đấu giá được thực hiện tới từng lô đất, ô đất, thửa đấtcho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng. Trường hợp đấu giá cả dựán (trọn gói) hoặc lô đất (gồm nhiều thửa đất có công năng sử dụng khác nhau)do Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 2:Các trường hợp giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá

1- Giao đất có thu tiền sử dụngđất để thực hiện các dự án vào mục đích:

a/- Đầu tư xây dựng nhà ở để ở,bán hoặc cho thuê, trừ trường hợp đất xây dựng nhà cao tầng cho công nhân trongkhu công nghiệp.

b/- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầngđể chuyển nhượng hoặc cho thuê.

c/- Sử dụng quỹ đất để tạo vốncho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

d/- Sử dụng đất làm mặt bằng xâydựng cơ sở sản xuất, kinh doanh.

e/- Để thi hành án, xử lý hợp đồngthế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ có liên quan đến quyềnsử dụng đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

f/- Sử dụng đất vào sản xuấtnông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

g/- Nhận chuyển nhượng nhà xưởng,cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, nhà chuyên dùng gắn liền với quyền sử dụng đấtdo Nhà nước giao, cho thuê mà có chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển từ hìnhthức thuê đất trả tiền thuê hàng năm sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

h/- Các trường hợp khác do Chủ tịchUỷ ban nhân dân thành phố quy định phù hợp với pháp luật đất đai.

2- Đấu giá quyền sử dụng đất đểcho thuê đất thực hiện dự án vào mục đích:

- Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựngcơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Cho thuê đất thuộc quỹ đấtnông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sản xuấtnông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản. Giao UBND các quận, huyện quy địnhcho từng trường hợp cụ thể.

3- Việc đấu giá quyền sử dụng đấtđể giao đất có thu tiền sử dụng đất hay cho thuê đất làm mặt bằng xây dựng cơ sởsản xuất, kinh doanh được xác định cụ thể ngay từ khi lập dự án đấu giá quyền sửdụng đất.

4- Trường hợp đấu thầu dự án cósử dụng đất được thực hiện theo quy định riêng của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 3: Điềukiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Quỹ đất để tổ chức đấu giá nằmtrong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có cácđiều kiện sau:

1- Quy hoạch chi tiết (hoặc tổngmặt bằng) tỷ lệ 1/500 do đơn vị có tư cách pháp nhân lập, được cơ quan Nhà nướccó thẩm quyền phê duyệt (trong đó đã xác định chức năng sử dụng đất, mật độ xâydựng, hệ số sử dụng đất, các yêu cầu về kiến thức, cảnh quan và các thông số hạtầng kỹ thuật khác); Hoặc các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác địnhcụ thể về chức năng sử dụng đất, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, các yêu cầuvề kiến trúc, cảnh quan và các thông số hạ tầng kỹ thuật khác.

2- Về sử dụng đất

a/- Đối với trường hợp đất sử dụnglàm nhà ở biệt thự, chia lô: đã được giải phóng mặt bằng xong và xây dựng hạ tầngkỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch được duyệt. Trong trường hợp để đảm bảo tiến độ,việc tổ chức đấu giá có thể thực hiện song song với việc xây dựng hạ tầng kỹthuật nhưng phải đảm bảo các hạng mục tối thiểu như: san nền, đường nội bộ trướckhi tổ chức phiên đấu giá. Các hạng mục còn lại, Chủ đầu tư phải xác định thờigian hoàn thiện và ghi rõ trong hồ sơ mời đấu giá.

b/- Đối với các lô đất đấu giá đểsử dụng cho các mục đích xây dựng nhà chung cư cao tầng và các công trình sảnxuất, kinh doanh phải giải phóng mặt bằng xong. Tuỳ từng trường hợp có thể tổchức san nền, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung hoặc không phải san nền vàxây dựng hạ tầng kỹ thuật. Việc đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình kỹthuật hạ tầng do người trúng giá thực hiện theo quy hoạch.

3- Đã được Uỷ ban nhân dân thànhphố (hoặc Uỷ ban nhân dân quận, huyện trong trường hợp được uỷ quyền) phê duyệtgiá khởi điểm, bước giá làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất.

4- Quy chế đấu giá đã được banhành theo quy định.

Điều 4: Lậpdự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên các khu đất nông nghiệp nhỏ lẻ, xenkẹt trong khu dân cư (tại khu vực đô thị là các khu đất không tiếp giáp với cácđường, phố) có quy mô diện tích dưới 5.000m2.

a/- Lập quy hoạch: Uỷ ban nhândân quận, huyện lập phương án sử dụng cho các mục đích theo hướng thứ tự ưutiên: Công trình phúc lợi công cộng, hạ tầng xã hội, di dân giải phóng mặt bằng,đấu giá quyền sử dụng đất. Trường hợp quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng đất,việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng được thực hiện như sau:

- Đối với các khu đất nhỏ lẻtrong khu dân cư tại khu vực nằm ngoài quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàncác huyện: Uỷ ban nhân dân các huyện chỉ đạo lập và phê duyệt quy hoạch tổng mặtbằng tỷ lệ 1/500, làm căn cứ lập hồ sơ sử dụng đất.

- Đối với các khu đất nhỏ lẻtrong khu dân cư thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị các quận, huyện, Uỷban nhân dân các quận, huyện căn cứ thoả thuận quy hoạch kiến trúc và chỉ giớiđường đỏ do Sở Quy hoạch Kiến trúc cấp, chỉ đạo lập và phê duyệt quy hoạch tổngmặt bằng tỷ lệ 1/500.

b/- Uỷ ban nhân dân quận, huyệncân đối, bố trí vốn và quyết định đầu tư dự án trên các khu đất nông nghiệp, nhỏlẻ, xen kẽ theo phân cấp.

Điều 5: Giákhởi điểm (hay còn gọi là giá sàn) và bước giá

1- Giá khởi điểm làm căn cứ đấugiá quyền sử dụng đất được xác định trên nguyên tắc: sát với giá thực tế chuyểnnhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất trong điều kiện bình thường tại khu vựccủa các thửa đất liền kề gần nhất có cùng mục đích sử dụng với mục đích sử dụngmới của thửa đất đấu giá, có điều kiện kết cấu hạ tầng tương đương với thửa đấtđấu giá. Giá khởi điểm không được thấp hơn giá đất, giá cho thuê đất do Uỷ bannhân dân thành phố quy định tại thời điểm tổ chức đấu giá.

a/- Giá khởi điểm trong trường hợpgiao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Đối với các khu đất do Nhà nướcgiải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Giá tối thiểu làm căn cứxác định giá khởi điểm không thấp hơn chi phí giải phóng mặt bằng + suất đầu tưxây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có) + tiền sử dụng đất theo khung giá quy địnhcho 01m2 đất sử dụng.

- Đối với công trình xây dựng,nhà chuyên dùng gắn liền với quyền sử dụng đất: Giá tối thiểu làm căn cứ xác địnhgiá khởi điểm không thấp hơn giá trị còn lại của nhà, công trình + tiền sử dụngđất theo khung giá quy định cho 01m2 đất sử dụng + tiền hỗ trợ di chuyển (nếucó).

b/- Giá khởi điểm trong trường hợpcho thuê đất là tiền thuê đất trả trên 01m2 đất hàng năm, không thấp hơn giácho thuê đất theo quy định của Bộ Tài chính và Uỷ ban nhân dân thành phố.

Trường hợp khu đất mang đấu giáđã được giải phóng mặt bằng, đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thì ngườitrúng giá phải hoàn trả toàn bộ các khoản chi phí để tạo lập ra khu đất và lợithế về vị trí địa lý theo xác định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nộp Ngânsách thành phố ngay sau khi phê duyệt kết quả trúng đấu giá. Khoản tiền nàykhông phải là tiêu chuẩn để xét đấu giá, nhưng được xác định trước khi tổ chứcđấu giá và được công bố trong hồ sơ mời đấu giá.

2- Bước giá là khoảng cách quy địnhđể người tham gia đấu giá bỏ giá và là phần chênh lệch giữa giá trúng và giákhông trúng thấp hơn liền kề cho 01m2 đất, trên cùng một ô đất hoặc một nhómcác thửa đất đấu giá. Bước giá quy định tối thiểu là 100.000 đồng/m2 và tối đalà 1.000.000 đồng/m2 đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất; từ1000 đồng/m2/năm đến 20.000 đồng/m2/năm đối với trường hợp cho thuê đất.

3- Uỷ ban nhân dân thành phố quyếtđịnh phê duyệt giá khởi điểm và bước giá theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính.

4- Uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dâncác quận, huyện phê duyệt giá khởi điểm và bước giá các dự án đầu tư trên đấtnông nghiệp nhỏ lẻ, xen kẹt theo quy định tại Điều 4 Quyết định này.

Điều 6: Đơnvị tổ chức đấu giá và đối tượng tham gia đấu giá

1- Bên tổ chức đấu giá quyền sửdụng đất:

- Uỷ ban nhân dân thành phố (làcác Ban quản lý dự án, Công ty thuộc các Sở, các Trung tâm Phát triển quỹ đấtthực hiện theo) được Uỷ ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ.

- Uỷ ban nhân dân quận, huyện(là Ban quản lý dự án được Uỷ ban nhân dân quận, huyện giao nhiệm vụ).

- Các tổ chức kinh tế có nhu cầuchuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản được Uỷ ban nhân dân thành phố chophép.

2- Đối tượng tham gia đấu giáquyền sử dụng đất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất,độc lập về tài chính và không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để tham gia đấugiá quyền sử dụng đất.

a/- Trường hợp đấu giá quyền sửdụng đất để xây dựng nhà ở biệt thự, nhà vườn, nhà liền kề: Đối tượng là tổ chứckinh tế, hộ gia đình, cá nhân từ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự(có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hoặc không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nộinhưng có việc làm ổn định tại Hà Nội theo quyết định điều động hoặc tuyển dụng,hợp đồng lao động được tổ chức, đơn vị quản lý lao động trực tiếp xác nhận, cóđóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, liên tục tại Hà Nội từ 3 năm trở lên) và người ViệtNam định cư ở nước ngoài đủ điều kiện mua nhà ở Việt Nam theo quy định của phápluật.

Số đối tượng tham gia tối thiểulà 05 cho trường hợp đấu giá lần lượt từng thửa đất (các cá nhân đấu tham gia đấugiá trong cùng một thửa đất không có quan hệ huyết thống là bố, mẹ, con và anhem ruột; không có quan hệ hôn nhân là vợ, chồng). Nếu toàn bộ số thửa đất đượcđưa ra tổ chức đấu giá một lần, hoặc được chia thành nhóm nhỏ các thửa đất(không nhỏ hơn 10 thửa và có cùng giá sàn) thì số đối tượng tham gia tối thiểubằng 2 lần số lượng các thửa đất.

b- Trường hợp đấu giá quyền sử dụngđất để xây dựng nhà ở chung cư cao tầng và sử dụng vào mục đích sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ: Đối tượng là các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế hoạt độngtheo pháp luật Việt Nam, (không ràng buộc về đăng ký kinh doanh trên địa bànthành phố Hà Nội) với số lượng tối thiểu là 05 đối tượng cho một khu đất, lô đấthoặc ô đất đưa ra đấu giá.

Điều 7: Quyềnlợi và trách nhiệm của bên tổ chức đấu giá, người tham gia đấu giá quyền sử dụngđất

1- Quyền lợi và trách nhiệm củabên tổ chức đấu giá

a/- Quyền lợi

- Được quyền xét giá, thu tiềntheo kết quả trúng giá và quản lý, sử dụng số tiền thu được theo quy định củaLuật Ngân sách Nhà nước, thực hiện quyền quản lý theo Quy chế quản lý đầu tư,xây dựng và Quy định này.

b/- Trách nhiệm

- Thông báo công khai hồ sơ mờiđấu giá gồm, cả các nội dung có liên quan tới thửa đất, phiên đấu giá (trừ nhữngyếu tố phải bảo mật theo quy định).

- Xây dựng và ban hành quy chế đấugiá quyền sử dụng đất làm căn cứ tổ chức đấu giá.

- Kiểm tra, xác định tư cách ngườitham gia đấu giá và xét giá.

- Xác nhận kết quả trúng giá làmcăn cứ để cấp có thẩm quyền giao (cho thuê) đất.

- Giải quyết, hoàn thiện giấy tờpháp lý về quyền sử dụng đất và bàn giao đất cho người trúng giá.

2- Người trúng giá có quyền lợivà trách nhiệm

a/- Quyền lợi

- Được xác nhận kết quả trúnggiá và làm các thủ tục để nhận đất, xác lập quyền sử dụng đất theo quy định.

- Trường hợp đấu giá đất để đượcgiao đất có thu tiền sử dụng đất thì được sử dụng đất ổn định lâu dài hoặc sử dụngđất có thời hạn theo quy định của Pháp luật về đất đai.

- Khi hết thời hạn sử dụng đất(đối với các trường hợp giao đất có thời hạn hoặc thuê đất), nếu có nhu cầu sửdụng tiếp thì được gia hạn và phải nộp nghĩa vụ tài chính với Nhà nước tại thờiđiểm gia hạn.

- Trường hợp đấu giá để xây dựngnhà ở hoặc nhà hỗn hợp gồm nhà ở, văn phòng, dịch vụ thì tổ chức, hộ gia đình,hoặc cá nhân được giao đất ổn định lâu dài, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất ở và được cấp phép xây dựng theo quy hoạch.

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợihợp pháp có liên quan tới thửa đất trúng giá quyền sử dụng đất và các quyền lợihợp pháp khác theo các quy định của pháp luật về đất đai, dân sự.

- Được quyền sử dụng hạ tầng kỹthuật trong khu đất và kết nối hạ tầng kỹ thuật ngoài khu đất để phục vụ cho việcsử dụng đất.

b/- Trách nhiệm

- Chấp hành nghiêm chỉnh quy chếđấu giá.

- Nộp tiền sử dụng đất, tiềnthuê đất theo kết quả trúng giá được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt vàtheo thời gian quy định trong hồ sơ dự đấu giá.

- Khi xây dựng, phải lập dự án đầutư (đối với các tổ chức kinh tế trúng giá đất xây dựng nhà ở chung cư cao tầng,công trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ) và phải xin cấp phép xây dựng theoquy định.

- Chịu sự quản lý của Nhà nước vềđất đai, môi trường, quản lý quy hoạch, đầu tư, kiến trúc, xây dựng và chịu sựkiểm tra giám sát của Nhà nước trong quá trình đầu tư, xây dựng.

- Khi có nhu cầu điều chỉnh quyhoạch kiến trúc phải báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải được cấpquyết định tổ chức đấu giá cho phép.

Điều 8: Lựachọn người tham gia đấu giá, bảo lãnh dự đấu giá, phương thức áp dụng và thờigian tổ chức đấu giá

1- Việc lựa chọn người tham giađấu giá được thực hiện theo nguyên tắc mời đấu giá rộng rãi. Bên tổ chức đấugiá niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, trụ sở Sở Tài nguyên Môi trường vàNhà đất, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, tại địa điểm tổ chức đấu giá,trụ sở Uỷ ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn (nơi có đất), Đài truyềnthanh quận, huyện (nếu có) và phải thông báo mời đấu giá tối thiểu 3 lần trên mộttrong các phương tiện thông tin đại chúng: Báo, Đài truyền hình, Đài phát thanh,Báo điện tử của Trung ương và Thành phố trước khi phát hành hồ sơ mời đấu giá tốithiểu là 15 (mười lăm) ngày.

2- Bảo lãnh dự đấu giá:

Người tham gia đấu giá khi nộp hồsơ phải nộp một khoản tiền bảo lãnh trách nhiệm do bên tổ chức đấu giá quy địnhtheo từng dự án.

Tiền bảo lãnh được xác địnhtrong quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, số lượng không quá 5% giá trị thửa đấttính theo giá sàn được duyệt (hoặc bằng giá trị tạo lập ra khu đất trong trườnghợp thuê đất). Người trúng đấu giá được trừ tiền bảo lãnh vào tiền sử dụng đấthoặc tiền thuê đất phải nộp, người không trúng đấu giá được trả lại tiền bảolãnh chậm nhất 10 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Không được lấy lạikhoản tiền bảo lãnh trong các trường hợp sau:

- Người đã đăng ký tham gia đấugiá được xác định đủ tư cách nhưng không tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá trả giáthấp hơn giá quy định của vòng đấu bắt buộc, hoặc tham gia đấu giá từ vòng thứhai trở đi nhưng trả thấp hơn giá cao nhất của vòng đấu trước trực tiếp.

- Người trúng đấu giá nhưng từchối nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả.

- Người tham gia đấu giá vi phạmquy định của quy chế đấu giá.

Khoản tiền bảo lãnh không trả lạinêu trên nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước.

3- Phương thức áp dụng:

- Người tham gia đấu giá nộp hồsơ để xác định tư cách (theo Điều 16 của Bản quy định này) cho Hội đồng đấu giáquyền sử dụng đất.

- Người đủ tư cách tham gia đấugiá theo hướng dẫn của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất.

4- Thời gian tổ chức phiên đấugiá: Bên tổ chức đấu giá quy định cụ thể trong thông báo và hồ sơ mời đấu giá vềthời gian và địa điểm, bán hồ sơ, nộp hồ sơ, đấu giá và xét giá.

Điều 9: Tiêuchuẩn đấu giá và trúng giá

1- Tiêu chuẩn đánh giá: việcđánh giá người tham gia đấu giá dựa trên 2 tiêu chí:

- Có phiếu dự đấu giá hợp lệ.

- Bỏ giá hợp lệ (là giá do ngườitham gia đấu giá trả cho 1m2 đất ghi trong phiếu dự đấu giá không thấp hơn giásàn quy định của vòng đấu).

2- Giá trúng và tổng số tiềntrúng giá do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất xác định, được cấp có thẩm quyềnphê duyệt.

- Đối với trường hợp đấu giá từngthửa, lô đất: Giá trúng là giá cao nhất trả trên 1m2 đất (quy định lớn hơn giákhông trúng liền kề một bước giá trở lên).

- Đối với trường hợp bỏ giá theohình thức bỏ phiếu kín một vòng đấu cho tất cả các thửa đất: Là giá trả cao hơntheo thứ tự từ cao xuống thấp, được sắp xếp cho đến hết các thửa đất tương ứngdo người trúng giá lựa chọn.

- Tổng số tiền phải trả được xácđịnh bằng giá trúng nhân với diện tích thửa đất, lô đất trúng đấu giá.

Điều 10:Quy định về ứng vốn, thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ đấu giáquyền sử dụng đất

1- Hàng năm, Uỷ ban nhân dânthành phố bố trí vốn ngân sách để ứng trước cho các dự án đấu giá quyền sử dụngđất theo các giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư; Chuẩn bị thực hiện dự án (trong đó cóbồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng) và xây dựng hạ tầng (nếu có).

Giao Sở Tài chính hướng dẫn việctạm ứng, hoàn trả và thanh quyết toán số vốn Ngân sách thành phố cho các dự ánđấu giá.

Đơn vị được ứng vốn có trách nhiệmhoàn trả ngân sách thành phố số tiền đã ứng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụngđất của chính dự án đó.

2- Tiền thu được từ đấu giá quyềnsử dụng đất, sau khi hoàn trả phần ngân sách đã ứng, thanh toán các chi phí hợppháp cho các tổ chức, cá nhân (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính, được phân bổnhư sau:

a/- Trường hợp đấu giá khu đấtthuộc dự án do Uỷ ban nhân dân thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ đất, cácSở, Ngành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; nhà đất chuyên dùng thuộc sở hữu Nhànước, quỹ đất tại các khu đô thị mới, khu nhà ở do Thành phố quản lý, tiền thutừ đấu giá quyền sử dụng đất được nộp 100% vào Ngân sách thành phố.

b/- Trường hợp đấu giá khu đấtthuộc dự án do Uỷ ban nhân dân các quận, huyện đầu tư xây dựng hạ tầng và tổ chứcđấu giá được phân bổ và sử dụng như sau:

- 70% nộp Ngân sách thành phố đểtập trung đầu tư cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư xây dựng nhà ởtái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng chung toàn Thành phố (trong đó có quận,huyện nơi thu hồi đất) theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- 30% còn lại dành để đầu tư xâydựng cơ sở hạ tầng, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịchcơ cấu kinh tế cho các dự án trên địa bàn quận, huyện theo danh mục đầu tư do Hộiđồng nhân dân quận, huyện quyết nghị. Hết năm ngân sách, số tiền còn lại chưachi hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục đầu tư nhưng không quá 3 năm.

c/- Trường hợp đấu giá quyền sửdụng đất các khu đất nhỏ, lẻ xen kẹt trong khu dân cư theo quy định tại Điều 4quy định này thì toàn bộ số tiền thu được do Uỷ ban nhân dân quận, huyện quảnlý, sử dụng theo danh mục đầu tư do Hội đồng nhân dân quận, huyện quyết nghị.

d/- Trường hợp đấu giá quyền sửdụng đất gắn liền với nhà, công trình xây dựng khác của cơ quan, tổ chức kinh tế:Số tiền thu được sau khi thanh toán các khoản chi phí bán đấu giá, chi phí đo vẽ,lập hồ sơ địa chính, các khoản thuế khác (nếu có) và chi phí khác (nếu có), nộptiền sử dụng đất theo bảng giá quy định vào Ngân sách thành phố. Phần còn lại,đối với doanh nghiệp Nhà nước hoặc doanh nghiệp có vốn Nhà nước, được nộp vàotài khoản tạm giữ do đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội và chỉ đượcsử dụng để thực hiện các dự án đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chophép; Đối với cơ quan, tổ chức kinh tế khác được trực tiếp sử dụng theo quy địnhcủa Nhà nước.

3- Việc sử dụng nguồn thu từ đấugiá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các dựán đầu tư khác thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựngvà Luật ngân sách Nhà nước.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP DỰÁN VÀ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Điều 11: Lậpdanh mục và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất và quy hoạch chi tiết khu vực đã được duyệt, nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầngcủa địa phương và thành phố, hàng năm các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân quận,huyện được giao nhiệm vụ đầu tư lập:

- Danh mục dự án đấu giá quyền sửdụng đất gửi Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất tổng hợp trong Kế hoạch sử dụngđất hàng năm, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai2003.

- Danh mục các dự án đầu tư xâydựng cơ sở hạ tầng bằng vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất gửi Sở Kế hoạchvà Đầu tư và Sở Tài chính để tổng hợp, cân đối trong kế hoạch đầu tư xây dựngcơ bản của thành phố, trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Danh mục đầu tư xây dựng bằngnguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất phân bổ cho quận, huyện do Hội đồng nhândân quận, huyện quyết nghị.

Điều 12: Chủđầu tư lập dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá

1- Đối với dự án do Uỷ ban nhândân các quận, huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì Ban quản lý dự án quận,huyện là chủ đầu tư lập dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá,trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy chế quản lý đầu tư và xây dựng củaNhà nước.

2- Đối với các dự án do Uỷ bannhân dân thành phố thực hiện thì Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết địnhgiao chủ đầu tư phù hợp lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để tổchức đấu giá.

3- Đối với đất gắn liền với nhàxưởng, công trình xây dựng: Uỷ ban nhân dân thành phố giao cho các đơn vị, tổchức kinh tế chủ sử dụng đất và sở hữu công trình tổ chức đấu giá, có sự thamgia và giám sát của các cơ quan chức năng Thành phố. Hội đồng đấu giá đượcthành lập theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 13. Lậpdự án đầu tư và giao đất để thực hiện dự án đấu giá

1- Lập dự án đầu tư: Thực hiệntheo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, tuỳ theo đặcđiểm cụ thể của khu đất, Chủ đầu tư lựa chọn lập dự án thành 2 dự án theo giaiđoạn:

a/- Dự án 1: Bồi thường giảiphóng mặt bằng, san nền sơ bộ.

b/- Dự án 2: Xây dựng hạ tầng kỹthuật, tổ chức đấu giá.

2- Căn cứ Dự án đầu tư được cấpcó thẩm quyền phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ xin sử dụng đất đểSở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất trình cấp có thẩm quyền quyết định giao đất;thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và dựán được phê duyệt. Chủ đầu tư căn cứ tiến độ thực hiện từng dự án cụ thể có thểlập hồ sơ sử dụng đất làm 2 bước.

a/- Bước 1: Căn cứ quy hoạch tổngmặt bằng hoặc ranh giới (trong trường hợp chưa lập xong quy hoạch tổng mặt bằng)khu đất lập dự án đấu giá quyền sử dụng đất do đơn vị có tư cách pháp nhân lậpđược Uỷ ban nhân dân quận, huyện và Sở Quy hoạch kiến trúc xác nhận, lập hồ sơthu hồi đất, giao đất cho Chủ đầu tư để thực hiện việc giải phóng mặt bằng.

b/- Bước 2: Căn cứ Quy hoạch tổngmặt bằng và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sửdụng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, lập hồ sơ xin giao đất để thực hiện dựán.

3- Đối với các khu đất giao chocác Tổ chức phát triển quỹ đất mà chỉ phải giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất thìkhông phải lập dự án đầu tư. Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm lậpphương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vàtrình Uỷ ban nhân dân thành phố ứng kinh phí thực hiện.

4- Đối với đất gắn liền với nhàxưởng, công trình xây dựng: Chủ sử dụng đất và sở hữu công trình báo cáo Sở Tàinguyên Môi trường và Nhà đất kiểm tra, trình Uỷ ban nhân dân thành phố cho phéptổ chức thực hiện.

Điều 14:Thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất

1- Hội đồng đấu giá quyền sử dụngđất Thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố thành lập. Chủ tịch Hội đồng là Giámđốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất hoặc Giám đốc Sở Tài chính.

Thành viên Hội đồng gồm:

- Thủ trưởng đơn vị được giaolàm chủ đầu tư (là Giám đốc: Trung tâm Phát triển quỹ đất, tổ chức, doanh nghiệp)- Phó Chủ tịch thường trực,

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư- Uỷ viên,

- Đại diện Sở Tài chính hoặc SởTài nguyên Môi trường và Nhà đất (tuỳ theo đơn vị được giao chủ trì) - Uỷ viên,

- Đại diện Sở Quy hoạch Kiếntrúc - Uỷ viên,

- Đại diện Sở Xây dựng - Uỷviên.

2- Hội đồng đấu giá quyền sử dụngđất quận, huyện do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND quận, huyện là Chủ tịch Hộiđồng.

Thành viên Hội đồng gồm:

- Giám đốc Ban Quản lý dự án (chủđầu tư) - Phó Chủ tịch Hội đồng,

- Trưởng phòng Kế hoạch và Đầutư quận (huyện) - Uỷ viên,

- Trưởng phòng Tài chính quận(huyện) - Uỷ viên,

- Trưởng phòng Tài nguyên Môitrường và Nhà đất quận (huyện) - Uỷ viên,

- Trưởng phòng Xây dựng và đô thịquận (huyện) - Uỷ viên,

- Thanh tra quận (huyện) - Uỷviên.

Trong trường hợp cần thiết, tuỳtheo quy mô, tính chất của dự án, Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đấtquận, huyện mời các thành viên khác là đại diện các Sở, Ngành và Uỷ ban nhândân xã, phường, thị trấn (nơi thu hồi đất) trong việc tổ chức thực hiện.

3- Trách nhiệm của Hội đồng đấugiá quyền sử dụng đất:

a/ - Thành lập Tổ công tác giúpviệc cho Hội đồng.

b/- Xây dựng và báo cáo Hội đồngthẩm định thành phố trình Uỷ ban nhân dân thành phố (hoặc Uỷ ban nhân dân quận,huyện) phê duyệt giá sàn và bước giá.

c/- Xây dựng Quy chế đấu giá quyềnsử dụng đất trình Uỷ ban nhân dân quận (huyện) Quyết định ban hành (nếu là Hộiđồng cấp thành phố thì quy chế do Uỷ ban nhân dân thành phố Quyết định banhành).

d/- Xác định đối tượng tham giađấu giá, mở phiên đấu giá, xét giá và trình cấp có thẩm quyền quyết định phêduyệt kết quả đấu giá.

Điều 15: Lậphồ sơ mời đấu giá:

Hồ sơ mời đấu giá do Chủ đầu tưlập, gồm có:

- Thông báo mời đấu giá.

- Mẫu đơn, phiếu dự đấu giá.

- Quy chế đấu giá quyền sử dụngđất của dự án.

- Chỉ dẫn: giới thiệu quy hoạchkhu đất, công trình hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng và sơ đồ vị trí (số liệu) cácthửa đất; thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ dự đấu giá, điều kiện dự đấugiá, mở, xét giá cùng các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, tiến độ xây dựng.

- Quy định về quản lý đầu tư,xây dựng công trình sau khi trúng giá.

Điều 16:Đăng ký tham dự và nộp hồ sơ đấu giá

1- Người tham gia đấu giá quyềnsử dụng đất có trách nhiệm đăng mua hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất theo thờigian, địa điểm thông báo.

2- Người thamgia đấu giá quyền sử dụng đất nộp tiền mua hồ sơ đấu giá và các chi phí cho việctổ chức phiên đấu giá do Chủ tịch Hội đồng đấu giá quy định:

- 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng)một hồ sơ cho một thửa đất đấu giá riêng lẻ.

- 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)một hồ sơ cho trường hợp đấu giá cả dự án (trọn gói) hoặc ô đất (gồm nhiều lô đất,thửa đất có công năng sử dụng khác nhau trong một dự án).

3- Người tham gia đấu giá quyềnsử dụng đất nộp tiền bảo lãnh dự án đấu giá theo quy định tại Khoản 2, Điều 8và nộp giấy xác nhận nộp đủ bảo lãnh cùng hồ sơ tham dự đấu giá.

4- Hồ sơ xác định tư cách ngườitham gia đấu giá gồm có:

- Đơn xin dự đấu giá quyền sử dụngđất theo mẫu do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất ban hành (ghi rõ họ tên, địachỉ, số hiệu, số lượng ô đất, lô đất, thửa đất đăng ký và ký tên đóng dấu (nếulà tổ chức);

- Bản sao có công chứng: Giấy đăngký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (nếu là tổ chức), bản sao hộ khẩu thườngtrú tại Hà Nội (nếu hộ khẩu bị thất lạc thì phải có xác nhận của cơ quan Nhà nướccó thẩm quyền); Các giấy tờ chứng minh có việc làm ổn định, đã đóng bảo hiểm xãhội, các giấy tờ xác định có đủ điều kiện mua nhà tại Việt Nam theo quy địnhpháp luật (đối với người không có hộ khẩu tại Hà Nội hoặc Người Việt Nam địnhcư ở nước ngoài).

Hồ sơ xác định tư cách ngườitham gia đấu giá được bỏ vào một phong bì khổ A4 và nộp cho Hội đồng đấu giáquyền sử dụng đất để kiểm tra tư cách theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Quyđịnh này.

5- Phiếu dự đấu giá: Phiếu dự đấugiá do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất phát hành (mẫu in sẵn).

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơxác định tư cách và phiếu dự đấu giá được quy định trong chỉ dẫn.

Điều 17: Nộphồ sơ dự đấu giá, mở phiên đấu giá và xét giá

Thời gian bán hồ sơ mời tham giađấu giá tối thiểu là 5 ngày. Việc nộp hồ sơ dự đấu giá, mở phiên đấu giá và xétgiá được tiến hành tại cùng địa điểm theo trình tự:

1- Nộp hồ sơ và xác định tư cáchngười tham gia đấu giá.

- Hồ sơ xác định tư cách ngườitham gia đấu giá được nộp cho Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạnquy định (tối thiểu là 5 ngày sau ngày mua hồ sơ).

- Việc xác định tư cách ngườitham gia đấu giá được tiến hành ngay sau khi hết hạn nộp hồ sơ, có sự chứng kiếncủa các cơ quan mời dự và một số người đại diện cho những người tham gia đấugiá do Chủ tịch Hội đồng đấu giá chỉ định mời ngẫu nhiên. Biên bản xác định tưcách người tham gia đấu giá ghi rõ thành phần tham dự, lượng người tham gia đấugiá đủ và không đủ tư cách dự đấu giá. Đại diện các thành phần tham dự phải kýtên xác nhận nội dung biên bản (Biên bản và kết quả xét tư cách phải được bảoquản theo chế độ quản lý hồ sơ mật). Chỉ được thông báo công khai danh sách nhữngngười không đủ tư cách dự đấu giá biết.

2- Mở phiên đấu giá và xét giá

a/- Việc mở phiên đấu giá đượctiến hành sau khi đã xác định được danh sách người tham gia đấu giá đủ tư cách.

b/- Trình tự mở phiên đấu giá

- Giới thiệu thành viên Hội đồng,khách mời và những người điều hành

- Điểm danh người đã đăng kýtham gia đấu giá đủ tư cách.

- Công bố kế hoạch mở phiên đấugiá.

- Người điều hành phiên đấu giácông bố nội quy phòng đấu giá.

- Giới thiệu toàn bộ thông tincó liên quan, giải đáp thắc mắc của người tham gia đấu giá.

- Phát phiếu đấu giá cho từng tổchức, cá nhân, tham gia đấu giá.

- Hướng dẫn người tham gia đấugiá viết và bỏ phiếu vào hòm phiếu.

- Xét giá: Việc xét giá được tiếnhành công khai, tại chỗ, ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu đấu giá. Hội đồngđấu giá quyền sử dụng đất chỉ xem xét các phiếu dự đấu giá hợp lệ có giá bỏ hợplệ. Kết quả được xếp hạng theo giá bỏ từ cao xuống thấp. Việc đấu giá có thể đượctiến hành một vòng hoặc nhiều vòng cho đến khi xác định được người bỏ giá caonhất.

- Nếu tổ chức đấu nhiều vòng, hoặctrả giá bằng lời trực tiếp thì thời gian bỏ giá của mỗi vòng là 5 phút, đấu mộtvòng thời gian viết và bỏ giá không quá 20 phút.

- Các nội dung ghi trong phiếu dựđấu giá của từng người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được công bố côngkhai tại phiên đấu giá.

3- Hình thức và trình tự đấu giá

a/- Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trựctiếp theo từng vòng, mở công bố công khai từng vòng, liên tục cho đến khi khôngcòn người trả giá cao hơn thì người cuối cùng có mức giá trả cao nhất là ngườitrúng đấu giá.

Sau khi tổ chức đấu giá vòng đấuthứ nhất, Hội đồng công bố kết thúc vòng đấu và mức giá trả cao nhất của vòng đấunày; tuyên bố vòng đấu tiếp theo, xác định số người tiếp tục tham gia vòng đấugiá, công bố giá khởi điểm của vòng đấu tiếp theo. Cuộc đấu giá chỉ kết thúckhi xác định được mức giá trả cao nhất và không còn người tiếp tục tham gia đấugiá.

Hình thức đấu giá này phải thựchiện tối thiểu qua 3 vòng đấu bắt buộc.

b/- Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trựctiếp 1 vòng, mở kết quả công khai: Trường hợp đấu giá nhiều thửa đất trong cùngmột lô đất để xây dựng nhà ở thì việc xét người trúng giá cho từng thửa đất dựatrên nguyên tắc thứ tự người bỏ giá từ cao xuống thấp được chọn vị trí cho đếnkhi đủ số lượng các thửa đất. Trường hợp 01 thửa đất có nhiều người bỏ giá bằngnhau thì tổ chức cho những người đó bắt thăm để chọn được người trúng giá.

c/- Đấu giá công khai bằng lời:Hội đồng chỉ được công khai giá khởi điểm vào lúc bắt đầu thực hiện phiên đấugiá. Người tham gia đấu giá trả giá trực tiếp bằng lời liên tục cho đến khikhông còn người trả giá tiếp. Người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấugiá. Trường hợp tất cả các đối tượng đều trả giá thấp hơn giá khởi điểm thì Hộiđồng đấu giá quyết định đình chỉ phiên đấu giá, báo cáo cơ quan chức năng có thẩmquyền điều chỉnh giá khởi điểm.

4- Xử lý các trường hợp phátsinh sau khi công bố kết quả đấu giá

a/- Trường hợp người trúng đấu giátừ chối không nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả thì Hội đồng sẽxem xét tổ chức đấu giá lại vào một thời điểm khác.

b/- Trường hợp đấu giá đối vớikhu đất đã được chia thành nhiều thửa nhỏ để làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhânthì người tham gia đấu giá được quyền nộp hồ sơ đăng ký đấu giá nhiều thửa đấtkhác nhau (mỗi thửa đất một hồ sơ). Trường hợp người tham gia đấu giá, nhưngkhông trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm quy chế đấu giá thì đượctham gia đấu giá thửa đất sau, nhưng phải nộp thêm lệ phí đấu giá bằng 50% củamức nộp ban đầu.

5- Nội dung biên bản mở phiên đấugiá

Danh sách người trúng giá được lậpcùng với biên bản mở phiên đấu giá, được công bố ngay sau khi kết thúc phiên đấugiá, có sự chứng kiến của đại diện các bên. Ngoài những nội dung cần thiết củabiên bản thông thường, biên bản mở phiên đấu giá còn gồm những nội dung chủ yếusau: Số vòng đấu giá thứ; Số người tham gia đấu giá; Mức giá khởi điểm; Mức giábỏ cao nhất; Mức giá bỏ thấp nhất; Số người vi phạm quy chế; Kết luận; Thời hạn:(đối với vòng đấu cuối cùng tính từ ngày lập biên bản mở phiên đấu giá) về ngàynộp tiền sử dụng đất, ngày bàn giao đất, ngày hoàn thiện giấy tờ sử dụng đất.

6- Chủ tịch Hội đồng quyết địnhđình chỉ hoặc huỷ bỏ kết quả đấu giá trong các trường hợp

- Quá 1/2 số người tham gia đấugiá chỉ bỏ mức giá ở vòng đấu tối thiểu để đối tượng còn lại đương nhiên trúnggiá ở vòng tiếp theo.

- Một nhóm đối tượng cùng thamgia đấu nhiều thửa đất khác nhau.

- Phát hiện người tham gia đấuthông đồng bỏ giá thấp.

- Người trúng giá từ chối khôngnhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả.

Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đấtquyết định tổ chức lại phiên đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Điều 18:Phê duyệt kết quả đấu giá, quyết định giao đất

1- Căn cứ biênbản phiên đấu giá và đề nghị của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất, Chủ tịch Hộiđồng đấu giá quyền sử dụng đất trình Uỷ ban nhân dân Thành phố (hoặc Uỷ bannhân dân quận, huyện cho các trường hợp được uỷ quyền) quyết định phê duyệt kếtquả đấu giá làm cơ sở cho việc nộp tiền và lập hồ sơ giao đất.

Quyết định phê duyệt kết quả đấugiá phải ghi rõ danh sách người trúng giá gồm: họ tên, địa chỉ, số chứng minhthư nhân dân của người trúng giá (đối với tổ chức ghi rõ tên tổ chức, mã số tàikhoản), vị trí thửa đất, giá trúng, tổng số tiền phải nộp vào ngân sách Nhà nướccủa từng người và các nội dung cần thiết khác.

Giá cho thuê đất phê duyệt chongười trúng giá được giữ ổn định trong thời hạn 03 năm. Sau 03 năm nếu giá chothuê đất do Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành vào ngày 01 tháng 01 hàng nămcao hơn giá đang thuê thì áp dụng theo giá đất do Uỷ ban nhân dân thành phố quyđịnh, trường hợp thấp hơn thì vẫn giữ nguyên theo kết quả đấu giá.

2- Quyết định giao đất, cho thuêđất cho người trúng giá

a/- Trường hợp trúng giá đấu giálà hộ gia đình, cá nhân: Uỷ ban nhân dân quận, huyện quyết định giao đất, cấpGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b/- Trường hợp trúng giá đấu giálà tổ chức: Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất để tổ chức trúng giá thực hiện dự án đầu tư đượcduyệt.

Điều 19: Nộptiền sử dụng đất

1- Căn cứ quyết định phê duyệt kếtquả đấu giá, người trúng giá nộp đủ một lần tiền sử dụng đất theo quy định củaQuy chế đấu giá. Số tiền sử dụng đất thực nộp được thanh quyết toán trên cơ sởdiện tích đất thực tế sau khi bàn giao mốc giới.

Toàn bộ số tiền thu được nộpngân sách Nhà nước và theo dõi riêng để sử dụng có mục tiêu. Sở Tài chính cótrách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

2- Trường hợp tổ chức đấu giátrong khi chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo dự án đầu tư được duyệt thì ngườitrúng giá phải nộp ngay 60% giá trị tiền sử dụng đất theo quyết định phê duyệtkết quả trúng giá. Số tiền còn lại (40%) được thu theo tiến độ hoàn thành hạ tầngkỹ thuật.

3- Người trúng giá chậm nộp tiềnthì phải nộp lãi trên số tiền chậm nộp theo lãi suất tiền gửi ngân hàng thươngmại (áp dụng lãi suất của kỳ hạn 06 tháng, tính theo trung bình cộng lãi suất của3 Ngân hàng thương mại), thời gian chậm nộp không quá 03 tháng. Sau thời giantrên, nếu chưa nộp tiền, người trúng giá được hoàn lại số tiền đã nộp và khôngđược tính lãi, trượt giá, đồng thời bị phạt tiền (bằng số tiền bảo lãnh dự đấugiá), bổ sung vào ngân sách Nhà nước.

Trường hợp bên tổ chức đấu giáchậm bàn giao đất cho người trúng giá so với thời gian quy định tại hồ sơ mời đấugiá thì bên tổ chức đấu giá phải trả lãi cho bên trúng giá theo thời gian chậmbàn giao đất theo giá trị thửa đất và lãi suất nêu trên. Bên tổ chức đấu giá phảichịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về số tiền này.

4- Sau khi nộp tiền sử dụng đất,người trúng giá quyền sử dụng đất được bàn giao mốc giới thửa đất trên bản đồvà ngoài thực địa, cấp trích lục bản đồ để làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng.

Bên tổ chức đấu giá có trách nhiệmhoàn chỉnh giấy tờ về đất theo quy định của pháp luật cho người trúng giá.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20:Trách nhiệm của Sở, Ban, Ngành thành phố và của Uỷ ban nhân dân các quận, huyện

1- Uỷ ban nhân dân các quận, huyện

- Chỉ đạo lập kế hoạch hàng nămvà phương án sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng cơsở hạ tầng;

- Lập danh mục các dự án đầu tưbằng vốn đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, trình Hội đồng nhân dân quận,huyện quyết nghị; đồng thời báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính đểcân đối, theo dõi.

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án lậpdự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, lập hồ sơ sử dụng đất, thực hiện việcgiải phóng mặt bằng để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Ban hành Quy chế đấu giá làmcăn cứ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Trước khi ban hành phải báo cáo SởTài nguyên Môi trường và Nhà đất để chủ trì cùng các Sở, ngành xem xét, thẩm định,có Văn bản thoả thuận làm căn cứ quyết định.

- Xây dựng và đề xuất giá khởiđiểm và bước giá, báo cáo Sở Tài chính, trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt(hoặc quyết định phê duyệt các trường hợp thuộc thẩm quyền); Mở phiên đấu giá,xét giá và trình phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

- Quản lý và sử dụng vốnthu được từ đấu giá quyền sử dụng đất theo tỷ lệ cân đối cho ngân sách quận,huyện để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có hiệu quả, theo quy định của pháp luậtvà quy định tại Điều 10 Quy định này.

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất ở, cấp Giấy phép xây dựng công trình theo thẩm quyền.

- Thực hiện theo chức năng quảnlý Nhà nước và theo quy định của Thành phố, kiểm tra, giám sát, xử lý theo thẩmquyền những công trình xây dựng vi phạm theo quy định, kịp thời báo cáo những trườnghợp vi phạm vượt thẩm quyền xử lý.

2- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Tài nguyên Môitrường và Nhà đất, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch kiến trúc lập kế hoạch đấu giáquyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố hàng năm, trình Uỷ ban nhân dân thành phốquyết định và công bố công khai.

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Uỷban nhân dân các quận, huyện lập và trình duyệt Dự án đầu tư trên địa bàn cácquận huyện thực hiện bằng nguồn vốn này.

- Tổng hợp danh mục, kết quả thựchiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đấu giá quyền sử dụngđất, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đấthàng năm.

3- Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với Sở Tàinguyên Môi trường và Nhà đất, Cục Thuế Hà Nội thẩm định và trình Uỷ ban nhândân thành phố phê duyệt giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá quyền sử dụngđất.

- Hướng dẫn việc tạm ứng, hoàntrả và thanh toán quyết toán số vốn Ngân sách thành phố ứng cho các dự án đấugiá; hướng dẫn Chủ đầu tư nộp tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất vàongân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định tạiQuyết định này.

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Uỷban nhân dân các quận huyện, quản lý, sử dụng tiền thu được từ đấu giá quyền sửdụng đất.

4- Sở Tài nguyên Môi trường vàNhà đất

- Tổng hợp và lập kế hoạch sử dụngđất hàng năm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng,trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tàichính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan tổ chức tổng kết, báocáo rút kinh nghiệm việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm trên địabàn Thành phố.

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫnChủ đầu tư lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcho người trúng giá.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Sở Tài chính lập kế hoạch, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các trườnghợp do Uỷ ban nhân dân thành phố giao thực hiện.

- Chủ trì cùng Sở Tài chính, SởKế hoạch và Đầu tư thẩm định quy chế đấu giá quyền sử dụng đất do Hội đồng đấugiá quận, huyện lập, ra văn bản thoả thuận để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận(huyện) làm căn cứ quyết định ban hành.

5- Sở Quy hoạch Kiến trúc

- Giới thiệu vị trí, xác địnhranh giới, thoả thuận quy hoạch kiến trúc, xác định chỉ giới đường đỏ, hướng dẫnlập và thẩm định, xác nhận hồ sơ quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằngkhu đất. Cung cấp, xác nhận các chỉ tiêu, số liệu có liên quan đến quy hoạch củadự án.

- Kiểm tra, giám sát thực hiệnquy hoạch kiến trúc được duyệt; xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Điều 21: Xửlý vi phạm trong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất

1- Người tham gia đấu giá có đủtư cách nhưng không có mặt tại phiên đấu giá hoặc không nộp phiếu dự đấu giácoi như không tham gia phiên đấu giá. Người trúng đấu giá từ chối không nhậnquyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả sẽ bị phạt tiền (bằng số tiền bảolãnh dự đấu giá) nộp ngân sách Nhà nước.

2- Người trúng giá đã được bàngiao đất mà trong thời hạn 12 tháng mà không tiến hành xây dựng thì bị thu hồiđất để tổ chức đấu giá tiếp hoặc giao đất theo quy định. Trong trường hợp này,người trúng giá được hoàn lại số tiền đã nộp và không được tính lãi, trượt giá,đồng thời bị phạt tiền (bằng số tiền bảo lãnh dự đấu giá), bổ sung vào ngânsách Nhà nước.

3- Người trúng giá mà sử dụng đấtsai mục đích thì bị xử lý theo quy định của Luật Đất đai.

4- Bên tổ chức đấu giá quyền sửdụng đất nếu có vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện, tuỳ theo mức độ vi phạmsẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

5- Các cán bộ, công chức khôngthực hiện trách nhiệm được giao hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý làm trái;có hành vi làm lộ bí mật gây thiệt hại cho Nhà nước và các tổ chức, cá nhân hoặclàm cho cuộc đấu giá không thành; vi phạm các qui định về quản lý, sử dụng đấtđai, đầu tư và xây dựng thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặcbị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6- Khiếu nại, tố cáo có liênquan đến quá trình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được giải quyết theo quyđịnh của Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Đất đai, Luật Dân sự và theo Quy địnhnày.

Điều 22:Các dự án đã thông báo mời đấu giá trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì đượctiếp tục thực hiện theo Quyết định số 91/2003/QĐ-UB ngày 4/8/2003 của Uỷ bannhân dân thành phố. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần gửi văn bảnvề Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dânthành phố xem xét, kịp thời bổ sung điều chỉnh./.