ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ MỘT PHẦN VIỆN PHÍ CHO CÁC TRƯỜNG HỢP GẶP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHĐND, UBND tỉnh ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 14/2002/TTLT /BYT-BTC ngày 16/12/2002 củaLiên Bộ Y tế - Tài chính về việc khám chữa bệnh cho người nghèo;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh chongười nghèo tỉnh tại Tờ trình số 06/TT-QKCBCNN ngày 08/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về việc hỗ trợ một phần viện phícho các trường hợp gặp khó khăn đột xuất từ nguồn Quỹ Khám, chữa bệnh cho ngườinghèo của tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ: Là những đối tượng khôngthuộc đối tượng được hưởng chế độ khám, chữa bệnh theo quy định tại Điều 2 củaQuyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

a) Người lang thang, cơ nhỡ, người già, người tàn tật khôngnơi nương tựa;

b) Quân nhân bị bệnh nghề nghiệp (bệnh binh 3/3) khônghưởng trợ cấp hàng tháng;

c) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc đượctặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần (không hưởngchế độ Bảo hiểm xã hội và chính sách người có công);

d) Người gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, thảm họa,dịch bệnh và người vừa thoát nghèo trong vòng 12 tháng mà bị bệnh nặng, chi phíđiều trị cao (tổng chi phí điều trị trong 01 đợt điều trị trên 10 triệu đồng).

2. Mức hỗ trợ:

a) Người lang thang, cơ nhỡ, người già, người tàn tật khôngnơi nương tựa: Hỗ trợ toàn bộ chi phí khám chữa bệnh;

b) Quân nhân bị bệnh nghề nghiệp (bệnh binh 3/3) khônghưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặngthưởng huân chương, huy chương kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần (không hưởng chếđộ Bảo hiểm xã hội và chính sách người có công); người gặp khó khăn đột xuất dothiên tai, thảm họa, dịch bệnh và người vừa thoát nghèo trong vòng 12 tháng màbị bệnh nặng, chi phí điều trị cao: Hỗ trợ tối đa không quá 3.000.000 đồng/đợtđiều trị;

c) Các trường hợp đặc biệt nếu mức hỗ trợ trên 3.000.000đồng/đợt điều trị thì Giám đốc Bệnh viện trình Ban Quản lý Quỹ Khám, chữa bệnhcho người nghèo tỉnh xem xét, quyết định cụ thể.

3. Thủ tục xem xét:

a) Người lang thang, cơ nhỡ, người già, người tàn tật khôngnơi nương tựa: Khoa điều trị làm giấy xác nhận do Trưởng hoặc Phó Khoa ký vàđược Giám đốc Bệnh viện phê duyệt;

b) Những đối tượng còn lại mà bị bệnh nặng, chi phí điềutrị cao (tổng chi phí điều trị trong 01 đợt điều trị trên 10 triệu đồng): Phảicó đơn đề nghị của gia đình người bệnh, có xác nhận của chính quyền địa phươngnơi cư trú (kèm theo giấy chứng nhận bệnh binh 3/3 hoặc giấy chứng nhận huân,huy chương nếu có) và của Phòng Nội vụ - Lao động xã hội huyện, thành phố.

4. Chế độ báo cáo:

a) Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm hoàn thành các báocáo theo quy định của Ban Quản lý Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh đốivới các trường hợp miễn giảm (6 tháng/lần);

b) Ban Quản lý Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnhcó trách nhiệm báo cáo cho UBND tỉnh về công tác khám chữa bệnh cho người nghèo(1năm/lần).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế (Phó Ban Thường trựcBan Quản lý Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh) chịu trách nhiệm hướng dẫncác cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kểtừ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chính, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh và Thủ trưởngcác đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thị Thanh Bình