ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 73/2007/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 19 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ TÍNHTHUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI LOẠI TÀI NGUYÊN LÀ SONG MÂY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) ngày 16/4/1998;
Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thuế tài nguyên;
Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 1488/CT-THDT ngày 12/7/2007 vềviệc đề nghị điều chỉnh bảng giá tính thuế tài nguyên đối với loại tài nguyên làsong mây,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh bảng giá tính thuế tài nguyên đối với loại tài nguyên là songmây, như sau:

Loại Song mây

Đơn vị tính

Mức giá

Ghi chú

a/ Song mây bột

ĐK≥25mm

đồng/kg

6.500

ĐK: là đường kính, được tính trung bình của sợi mây.

ĐK≤25mm

đồng/kg

5.000

b/ Mây mật, đá

đồng/kg

2.500

c/ Các loại mây khác

đồng/kg

2.000

Bảng giá này thay thế điểm 1, mụcII, Bảng giá tính thuế tài nguyên (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai).

Điều 2.Bảng giá tính thuế tài nguyên quyđịnh tại Điều 1 được áp dụng để tính thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cánhân, hộ gia đình khai thác tài nguyên không chấp hành đầy đủ chế độ sổ sách kếtoán, chứng từ kế toán theo quy định và các trường hợp khai thác tài nguyên đểsử dụng cho các mục đích khác không thuộc các trường hợp hướng dẫn tại các điểma, b, c, d khoản 2, mục II Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của BộTài Chính.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Thủ trưởng các sỏ, ngành,tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Việt Hường