ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 73/2007/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 16 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCBAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, THU HÚT CÁN BỘ KHOA HỌC, KỸ THUẬT CÓ TRÌNHĐỘ CHUYÊN MÔN CAO VÀ NGHỆ NHÂN VỀ LÀM VIỆC TẠI LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ .TTg, ngày 15/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức giai đoạn 2006 -2010;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 26/10/2007 của HĐND tỉnh Lào Cai khóaXIII - Kỳ họp thứ 10 về việc phê chuẩn Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cánbộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tạiLào Cai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹthuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Sở Nội vụ làcơ quan thường trực, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, triểnkhai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Huyện, Thànhủy, UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 39/2002/QĐ .UB ngày 06/02/2002về việc ban hành Quy định tạm thời về chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút cánbộ khoa học - kỹ thuật, nghệ nhân, công nhân có trình độ tay nghề cao làm việctại Lào Cai.

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3 QĐ;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TH, VX, NC, Sở Nội vụ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

QUY ĐỊNH

CHÍNHSÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT CÁN BỘ KHOA HỌC, KỸ THUẬT CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔNCAO VÀ NGHỆ NHÂN VỀ LÀM VIỆC TẠI LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND , ngày 16/11/2007 của UBNDtỉnh Lào Cai)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

Để tạo động lực cho cán bộ, công chức,viên chức, học sinh, sinh viên trong học tập, công tác, nâng cao trình độ chuyênmôn và thu hút được nhiều cán bộ khoa học, kỹ thuật, nghệ nhân có trình độchuyên môn cao, sinh viên tỉnh ngoài tốt nghiệp loại giỏi về Lào Cai công tác,nhằm từng bước xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viênchức, đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, gópphần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giaiđoạn 2006 - 2010 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai, KhóaXIII.

Điều 2. Đối tượng áp dụng vàphạm vi điều chỉnh:

1. Đối tượng áp dụng: Là những ngườiđảm bảo thực hiện đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 Quy định này, gồm cácđối tượng sau:

1.1. Cán bộ, công chức, viên chức (cấptỉnh, cấp huyện), bao gồm cả khối Đảng, đoàn thể và chính quyền.

1.2. Học sinh Trung học phổ thông đạthọc lực giỏi trong 02 năm cuối cấp, tốt nghiệp loại giỏi (riêng đối với học sinhlà con em dân tộc thiểu số tốt nghiệp loại khá, nhưng điểm trung bình các mônphải từ 7,5 trở lên), được tỉnh lựa chọn cử đi đào tạo đại học tại nước ngoàihoặc trúng tuyển vào các trường đại học hệ chính quy trong nước ở các lĩnh vực,chuyên ngành mà tỉnh đang cần và thiếu.

1.3. Sinh viên làngười Lào Cai tốt nghiệp đại học hệ chính quy; sinh viên ngoài tỉnh tốt nghiệpđại học hệ chính quy loại giỏi theo các chuyên ngành mà tỉnh cần, có nguyệnvọng công tác lâu dài tại Lào Cai.

1.4. Cán bộ khoa học, kỹ thuật có trìnhđộ chuyên môn cao, nghệ nhân ở tỉnh ngoài tình nguyện làm việc lâu dài tại LàoCai (Tiến sĩ, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp I, cấp II, Nghệ nhân bậc cao).

2. Phạm vi điều chỉnh: Chính sách hỗtrợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệnhân về làm việc tại Lào Cai gồm:

2.1. Đào tạo sau đại học, lý luận Chínhtrị, quản lý nhà nước, tuyển dụng và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực là học sinh,sinh viên trong và ngoài tỉnh;

2.2. Thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuậtcó trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân ngoài tỉnh về làm việc tại Lào Cai.

Điều 3. Điều kiện được hưởngtheo Chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ:

1. Tự nguyện và cam kết về công táctại Lào Cai từ 8 năm trở lên, chấp hành sự điều động, phân công tác của các cơ quancó thẩm quyền và được trợ cấp một lần.

2. Tuổi đời không quá 47 đối với nữvà 52 tuổi đối với nam; nếu là Giáo sư, Tiến sỹ, Nghệ nhân thì tuổi đời có thể caohơn nhưng không quá 60 tuổi.

3. Có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe(do cơ quan y tế có thầm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đếnngày nộp thủ tục đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ);không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang thi hành ánv.v…

Những người không thực hiện theo đúngcác quy định, điều kiện trên, không thuộc đối tượng điều chỉnh theo chính sáchnày.

Chương 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Chính sách hỗ trợ đàotạo sau đại học cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh:

1. Hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức,viên chức được cử đi đào tạo sau đại học tại nước ngoài:

1.1. Đối tượng được cử đi đào tạo (Tiếnsỹ, Thạc sỹ) theo các chương trình học bổng toàn phần, tài trợ toàn bộ từ cácdự án, đề án của các Bộ, ngành Trung ương hoặc của tỉnh, phải có cam kết chấphành đúng theo các điều kiện, quy định của tỉnh khi được cử đi học theo cácchương trình học bổng toàn phần, tài trợ toàn phần từ các dự án, đề án của cácBộ, ngành Trung ương hoặc của tỉnh.

1.2. Đối tượng được cử đi đào tạo khôngtheo các chương trình học bổng toàn phần, tài trợ từ các dự án, đề án của cácBộ, ngành Trung ương hoặc của tỉnh:

- Hỗ trợ đào tạo cán bộ có trình độTiến sỹ: 50 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mứchỗ trợ là 55 triệu đồng)

- Hỗ trợ đào tạo cán bộ có trình độThạc sỹ: 30 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số 35 triệuđồng).

1.3. Đối tượng được cử đi đào tạo, đượctài trợ một phần kinh phí từ các chương trình đề án, dự án của các Bộ, ngànhTrung ương hoặc của tỉnh. Căn cứ vào mức tài trợ cụ thể của từng đề án, dự án,tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ thêm kinh phí, cụ thể:

- Đối với đào tạo Tiến sỹ:

+ Được dự án, đề án tài trợ dưới 50%thì tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu sốthì mức hỗ trợ là 35 triệu đồng)

+ Được dự án, đề án tài trợ trên 50%thì tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng, (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu sốthì mức hỗ trợ là 25 triệu đồng)

- Đối với đào tạo Thạc sỹ:

+ Được dự án, đề án tài trợ dưới 50%thì tỉnh hỗ trợ 15 triệu đồng, (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu sốthì mức hỗ trợ là 20 triệu đồng)

+ Được dự án, đề án tài trợ trên 50%thì tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng, (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu sốthì mức hỗ trợ là 15 triệu đồng)

2. Cán bộ, công chức, viên chức đượctỉnh cử đi đào tạo trong nước:

2.1. Cán bộ, công chức, viên chức đượccử đi đào tạo nghiên cứu sinh, sau khi nhận bằng Tiến sĩ được hỗ trợ: 30 triệuđồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 35triệu đồng)

2.2. Cán bộ, công chức, viên chức đượccử đi đào tạo Thạc sĩ, sau khi nhận bằng Thạc sĩ được hỗ trợ: 18 triệu đồng(nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 22 triệuđồng)

3. Cán bộ, viên chức ngành y tế đượccử đi đào tạo, sau khi nhận bằng tốt nghiệp được trợ cấp như sau:

3.1. Bác sĩ chuyên khoa cấp I: 08 triệuđồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 10triệu đồng)

3.2. Bác sĩ chuyên khoa cấp II: 22 triệuđồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 25triệu đồng)

Điều 5. Chính sách hỗ trợ cán bộ,công chức, viên chức đi đào tạo lý luận chính trị, quản lý nhà nước.

Cán bộ, công chức, viên chức được cửđi đào tạo chương trình Cao cấp Chính trị, Cử nhân chính trị, Cử nhân Hành chính(văn bằng 2) tại chức ở tỉnh được hỗ trợ 02 triệu đồng cho cả khóa học.

Điều 6. Chính sách về tuyển dụngvà hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực là học sinh, sinh viên:

1. Sinh viên là người Lào Cai, sinhviên ngoài tỉnh tốt nghiệp các trường đại học hệ chính quy, đạt học lực giỏi trởlên theo các chuyên ngành mà tỉnh đang cần: Nông - Lâm nghiệp, Kiến trúc - Xâydựng, Y tế, Công nghiệp, Giao thông, Thể dục - Thể thao, Thương mại - Du lịch,Công nghệ - Thông tin về công tác tại Lào Cai (có cam kết công tác từ 08 nămtrở lên), được ưu tiên trong tuyển dụng, bố trí công tác phù hợp và được hỗ trợ10 triệu đồng khi được tuyển dụng.

2. Sinh viên là người Lào Cai tốt nghiệpđại học hệ chính quy loại khá theo các chuyên ngành tỉnh đang cần: Nông - Lâmnghiệp, Kiến trúc - Xây dựng, Y tế, Công nghiệp, Giao thông, Thương mại - Dulịch, Công nghệ - Thông tin (cả học trong nước và ngoài nước) về công tác tạiLào Cai (có cam kết từ 08 năm trở lên), căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được ưutiên trong tuyển dụng, bố trí công tác phù hợp và được hỗ trợ 07 triệu đồng nếucông tác tại các xã vùng III; hỗ trợ 03 triệu đồng nếu công tác tại các xã vùngII khi được tuyển dụng.

3. Sinh viên là người Lào Cai có hộkhẩu thường trú tại các xã khu vực III từ 03 năm trở lên trước khi đi học đại họchệ chính quy, sau khi tốt nghiệp tình nguyện về công tác tại các vùng III (có camkết từ 08 năm trở lên) được ưu tiên xét tuyển, bố trí công tác phù hợp và đượchỗ trợ 07 triệu đồng khi được tuyển dụng.

4. Học sinh Trung học phổ thông là ngườiLào Cai đạt học lực giỏi trong 02 năm cuối cấp, tốt nghiệp loại giỏi (riêng đốivới học sinh là con em dân tộc thiểu số tốt nghiệp loại khá, nhưng điểm trungbình các môn học phải từ 7,5 trở lên), được tỉnh lựa chọn cử đi đào tạo đại họctại nước ngoài hoặc trúng tuyển vào các trường đại học hệ chính quy trong nướctheo những chuyên ngành tỉnh đang thiếu và cần: Nông - Lâm nghiệp, Kiến trúc -Xây dựng, Y tế, Công nghiệp, Giao thông, Thương mại - Du lịch, Công nghệ -Thông tin, sau khi tốt nghiệp về công tác tại Lào Cai (có cam kết từ 08 năm trởlên), sẽ được tỉnh đài thọ như sau:

a. Đối với học sinh giỏi được cử đihọc tại nước ngoài: Trợ cấp toàn bộ học phí, ăn, ở và đi lại cho cả khóa học theoquy định.

b. Đối với học sinh giỏi được cử đihọc trong nước: Trợ cấp toàn bộ học phí cho cả khóa học theo quy định hiện hành.

Điều 7. Chínhsách về thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệnhân ngoài tỉnh:

Cán bộ, công chức, viên chức, nghệ nhânở tỉnh ngoài, có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với yêu cầu của tỉnh Lào Cai,có phẩm chất đạo đức và năng lực quản lý điều hành tốt, tình nguyện đến côngtác tại Lào Cai (có cam kết công tác từ 08 năm trở lên), căn cứ vào nhu cầuđược ưu tiên tiếp nhận và bố trí vào những công việc phù hợp với ngành đào tạovà được trợ cấp 01 lần như sau:

1. Cán bộ có trình độ Tiến sĩ: 50 triệuđồng

2. Cán bộ có trình độ Thạc sĩ: 30 triệuđồng

3. Cán bộ, viên chức ngành Y tế:

a. Bác sĩ chuyên khoa cấp II: 35 triệuđồng

b. Bác sĩ chuyên khoa cấp I: 15 triệuđồng

4. Nghệ nhân ở các chuyên ngành mà tỉnhđang cần: 35 triệu đồng

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Nguồn kinh phí hỗ trợđào tạo, thu hút cán bộ và trình tự thủ tục đề nghị hưởng theo chính sách hỗtrợ đào tạo và thu hút cán bộ:

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo vàthu hút cán bộ được bố trí từ ngân sách địa phương và được sử dụng theo nguyên tắc:UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, kinh phí; Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính vàcác đơn vị có liên quan thực hiện việc quản lý và cấp phát, sử dụng kinh phítheo đúng quy định.

2. Danh sách các đối tượng được hưởngtheo chính sách này do các sở, ban ngành, đoàn thể, các Huyện ủy, Thành ủy,Đảng bộ trực thuộc Tỉnh, UBND các huyện, thành phố của tỉnh đề nghị và được UBNDtỉnh phê duyệt, đảm bảo thực hiện các cam kết theo quy định của UBND tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của các ngành,các cơ quan Đảng, đoàn thể, các huyện, thành phố:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, cácđơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các cơ quan Đảng, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện,thành phố chỉ đạo việc rà soát các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đàotạo và thu hút cán bộ; xây dựng kế hoạch và lập danh sách cán bộ đảm bảo chínhxác, kịp thời giửi Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt;đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi và quản lý số cán bộ,công chức, viên chức, học sinh, sinh viên được hưởng chính sách này theo đúngquy định của tỉnh.

2. Quyền lợi và trách nhiệm của cácđối tượng được hưởng theo chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ: Đối tượnghưởng theo chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ tự nguyện tham gia vàochính sách khuyến khích của tỉnh và phải có nghĩa vụ sau:

a. Đối tượng hưởng theo chính sách hỗtrợ đào tạo: Có bản cam kết sau khi tốt nghiệp trở về địa phương công tác tốithiểu từ 8 năm trở lên và chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩmquyền, trường hợp không thực hiện đúng quy định thì phải bồi hoàn gấp 02 lần sốkinh phí đã được hỗ trợ.

b. Đối tượng hưởng theo chính sách thuhút cán bộ: Có cam kết tình nguyện công tác tại tỉnh Lào Cai từ 08 năm trở lên,trường hợp không thực hiện đúng quy định của tỉnh thì bồi hoàn lại gấp 02 lầnsố kinh phí đã được trợ cấp.

c. Đối tượng là học sinh, sinh viên:Phải cam kết thực hiện đầy đủ quy định của tỉnh, hồ sơ đề nghị hưởng chính sáchnày phải có cam kết của phụ huynh học sinh, sinh viên và phải có xác nhận củaUBND cấp xã vào các loại giấy tờ có liên quan; trường hợp không thực hiện đúngtheo quy định phải bồi hoàn gấp 02 lần số tiền được hỗ trợ, đồng thời sẽ cóthông báo về địa phương đang cư trú không được bố trí vào công tác tại các cơquan, ban ngành trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Nội vụ(cơ quan thường trực)

1. Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối tiếpnhận hồ sơ các sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi hệ chính quy ở các lĩnhvực, chuyên ngành mà tỉnh đang cần (cả trong và ngoài tỉnh) để định hướng vàphân bố đến các cơ quan, đơn vị. Trường hợp nếu cơ quan đó đang cần nhưng do hếtbiên chế thì có thể xem xét trình UBND tỉnh bổ sung thêm biên chế;

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chínhvà các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai và hướng dẫn thực hiện quy địnhnày.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướngmắc các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố phản ánh về Sở Nội vụ đểtổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn