ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 73/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 9 năm 2007

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆCBAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2007 -2010 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ vềchính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT /BTC-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm-2006 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc hướng dẫnchính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;
Căn cứ Nghị quyết số 29/2007/NQ /HĐND ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Hội đồngnhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động nôngthôn, lao động đặc thù giai đoạn 2007- 2010 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Theo đề nghị tại Tờ trình số 1267/TTr-LS ngày 17 tháng 7 năm 2007 của liên sởTài chính và sở Lao động Thương binh và xã hội về hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lạicho các đối tượng học nghề ngắn hạn,

QUYẾTĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành chính sách hỗ trợ dạynghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2007-2010 tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, vớinhững nội dung chủ yếu sau:

1. Đối tượng đào tạo: Lao động nôngthôn, lao động vùng ven đồ thị có đất canh tác và đất chuyển mục đích sử dụng,chuyển đổi ngành nghề, lao động vùng chuyên canh, lao động thuộc đối tượnghưởng chính sách ưu đãi người có công với cánh mạng, lao động thuộc các làngnghề, lao động thuộc các dân tộc thiểu số lao động ở các xã đặc biệt khó khăntheo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, lao động nữ chưa có việc làm và laođộng khác có nhu cầu học nghề.

2. Ngành nghề đào tạo: Nuôi trồngthủy sản, Trong nấm, Sản xuất cây con giống, Sản xuất rau an toàn, Bảo vệ thựcvật, Trồng và sản xuất nhãn xuồng cơm vàng, Trồng hoa lan - cây cảnh và nuôi cácảnh, Thú y gia đình, Cơ khí hàn, Cơ khí động lực, Tiện phay bào, Điện lạnh,Điện công nghiệp, Điện tử dân dụng, Điện cơ, Dịch vụ du lịch. Thủ công mỹ nghệ,Mộc, May công nghiệp, Cắt uốn tóc, Trang điểm, Làm móng tay, Ngoại ngữ địnhhướng xuất khẩu lao động và các nghề khác theo đề nghị của Sở Lao động Thươngbinh và xã hội.

3- Mức hỗ trợ chi cho từng nghề vàthời gian đào tạo :

- Nhóm I: Trồng nấm, Sản xuất câycon giống, Sản xuất rau an toàn,. Thủ công mỹ nghệ, Bảo vệ thực vật: 300.000 đ/khoá1 tháng.

- Nhóm II: Thú y gia đình, Nuôitrồng thủy sản, Trồng hoa lan - cây cảnh nuôi cá cảnh, Trồng và sản xuất nhãnxuồng cơm vàng : 600.000đ/khóa 2 tháng.

- Nhóm III: Điện lạnh, Điện côngnghiệp, Điện tử dân dụng, Điện cơ, Cơ khí hàn, Cơ khí động lực, Tiện phay bào,Dịch vụ du lịch, Ngoại ngữ định hướng xuất khẩu lao động và các nghề khác :1.500.000đ/khóa 5 tháng.

- Nhóm IV: May công nghiệp, Mộc, Cắttóc, Trang điểm, Làm móng tay: 900.000 đ/khóa 3 tháng.

4.Kinh phí thực hiện: 12,867 tỷ đồng.

Cụ thể từng năm như sau: năm 2007:1,22 1 tỷ đồng, năm 2008 : 3,209 tỷ đồng, năm 2009: 3,882 tỷ đồng, năm 2010 :4,555 tỷ đồng.

Chi hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại 15.000đ/người/ngày thực học cho các đối tượng là: Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quânsự (kể cả bộ đội biên phòng; công an nhân dân, con liệt sỹ, gia đình có côngvới cách mạng, con bệnh binh, người tàn tật có khả năng lao động; con hộ nghèocó hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các cháu mồ côi đến tuổi họcnghề.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Laođộng-thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở ban ngành, các tổ chứcđoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thịtrấn thuộc địa bàn lập danh sách và chịu trách nhiệm về các đối tượng học nghềqui định tại Điều 1, cùng các cơ quan chức năng theo dõi giám sát việc tổ chứcthực hiện chính sách này tại địa phương.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốccác Sở : Lao động thương binh và xã hội, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Nôngnghiệp-phát triển nông thôn, Thủy sản, Công nghiệp, Tư pháp, Giám đốc Công an Tỉnh,Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: thànhphố các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :
- Như điều 5,
- Văn phòng Chính phủ; (để b/c)
- Website Chính phủ;
- Bộ Lao động-thương binh và xã hội;
-Bộ Tư pháp;
( Cục kiểm tra văn bản QPPL)
- TTr.TU, TTr.HĐND Tỉnh;
- UB mặt trận tổ quốc và Tỉnh và các đoàn thể;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Thành viên UBND Tỉnh;
- Các Ban HĐND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH, Báo BR-VT;
- Trung tâm Công báo Tỉnh;
- Lưu : VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ