ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2007/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 01 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNHXÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ANGIANG

Căn cứ luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lýchất lượng công trình xây dựng;
Xét đề nghị của giám đốc sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành quyđịnh phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trìnhxây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc quản lý:

Quản lý nhà nước về chất lượngcông trình xây dựng là đảm bảo sự kiểm soát của Nhà nước đối với chất lượngcông trình xây dựng ngay từ giai đoạn khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹthuật đến giai đoạn triển khai thi công, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vàokhai thác sử dụng và bảo hành, bảo trì công trình; kịp thời uốn nắn các sai sótđể ngăn ngừa hậu quả gây lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng công trình,nhằm nâng cao chất lượng, thẩm mỹ và công trình phát huy hiệu quả tốt.

2. Mục tiêu quản lý:

Việc phân công, phân cấp tráchnhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nhằm mục đích :

a) Nâng cao vai trò quản lý chấtlượng công trình xây dựng của các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành và UBNDhuyện, thị xã, thành phố.

b) Tăng cường phối hợp giữa SởXây dựng với các Sở và các cấp chính quyền để thống nhất quản lý nhằm tránhchồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng quản lý, kịp thời đề xuất với UBND tỉnh banhành các chủ trương chính sách, cơ chế quản lý Nhà nước về chất lượng côngtrình xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

c) Việc phân công, phân cấptrách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho các Sở cóquản lý công trình xây dựng chuyên ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đảmbảo nguyên tắc thống nhất, không trái với các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Nhiệm vụ của Sở Xây dựng:

Sở Xây dựng là cơ quan chuyênmôn giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình trênđịa bàn tỉnh An Giang.

Nhiệm vụ của Sở Xây dựng cụ thểnhư sau :

a) Trình UBND tỉnh ban hành vănbản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượngcông trình xây dựng trên địa bàn.

b) Hướng dẫn UBND huyện, thị xã,thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện), các tổ chức và cá nhân thamgia hoạt động xây dựng thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chấtlượng công trình xây dựng.

c) Kiểm tra định kỳ hoặc độtxuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối vớitất cả các công trình xây dựng trên địa bàn.

- Kế hoạch và danh mục côngtrình thuộc dự án ĐTXD hoặc báo cáo KTKTXTCT có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước(ngoài các công trình xây dựng chuyên ngành như: công trình giao thông; côngtrình thủy lợi; công trình công nghiệp) trong thẩm quyền quyết định đầu tư củaUBND tỉnh (hoặc theo thẩm quyền uỷ quyền cho giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tưquyết định đầu tư) thực hiện kiểm tra hàng năm được lập 02 lần (vào tháng 01,tháng 06) gởi về cho UBND tỉnh phê duyệt.

Việc tổ chức kiểm tra theo kếhoạch được thực hiện thường xuyên, và chia làm nhiều đợt trong năm. Kết quảkiểm tra từng đợt phải được gởi về UBND tỉnh.

- Chủ trì cùng các sở, ngành cóliên quan thực hiện kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng (không phânbiệt nguồn vốn và cấp quản lý nguồn vốn) theo yêu cầu của UBND tỉnh.

d) Hướng dẫn chủ đầu tư, chủ sởhữu hoặc chủ quản lý sử dụng về nghiệp vụ giải quyết sự cố đối với các côngtrình xây dựng trên địa bàn; đối với công trình từ cấp I trở lên có sự cố hoặccông trình xảy ra sự cố thiệt hại về người thì báo cáo Bộ Xây dựng kết quả giảiquyết sự cố của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng. Chỉ định tổchức có đủ điều kiện năng lực thực hiện việc khảo sát, đánh giá và xác địnhnguyên nhân sự cố, làm rõ trách nhiệm của người gây sự cố công trình xây dựng.

đ) Thực hiện quản lý Nhà nứơc vềchất lượng xây dựng đối với các công trình do UBND tỉnh hoặc sở Xây dựng cấpphép xây dựng (kể cả các công trình biển báo quảng cáo do sở Văn hóa Thông tincấp phép xây dựng).

e) Báo cáo UBND tỉnh định kỳ,đột xuất về việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng vàtình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

g) Giúp UBND tỉnh tổng hợp, báocáo Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn địnhkỳ 6 tháng, 1 năm.

4. Nhiệm vụ của các Sở có quảnlý công trình xây dựng chuyên ngành: Giao thông vận tải, Công nghiệp, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn.

Các Sở có quản lý công trình xâydựng chuyên ngành bao gồm: sở Giao thông vận tải, sở Công nghiệp, sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn giúp UBND tỉnh quản lý chất lượng các công trìnhxây dựng chuyên ngành quản lý thuộc dự án ĐTXD hoặc báo cáo KTKTXTCT có sử dụngvốn ngân sách Nhà nước trong thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh (hoặctheo thẩm quyền uỷ quyền cho giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư quyết định đầutư).

Nhiệm vụ cụ thể như sau :

a) Chủ trì phối hợp sở Xây dựngtrình UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm phápluật về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn.

b) Hướng dẫn UBND cấp huyện, cáctổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thực hiện các văn bản quy phạmpháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành.

c) Kiểm tra định kỳ hoặc độtxuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối vớicác công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn.

Lập và thực hiện kế hoạch vàdanh mục công trình thuộc dự án ĐTXD hoặc báo cáo KTKTXTCT có sử dụng vốn ngânsách Nhà nước trong thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh (hoặc theo thẩmquyền uỷ quyền cho giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư quyết định đầu tư); thựchiện kiểm tra hàng năm 02 lần (vào tháng 01, tháng 06) gởi về cho UBND tỉnh phêduyệt và gởi cho sở Xây dựng để làm cơ sở theo dõi và phối hợp.

Việc tổ chức kiểm tra theo kếhoạch được thực hiện thường xuyên, và chia làm nhiều đợt trong năm. Kết quảkiểm tra từng đợt phải tổng hợp, đánh giá báo cáo gởi về sở Xây dựng và UBNDtỉnh.

d) Phối hợp với sở Xây dựng (khicó yêu cầu) trong việc thực hiện các công việc nêu tại điểm 3 khoản 3 Điều 1của quyết định này.

đ Hướng dẫn chủ đầu tư, chủ sởhữu hoặc chủ quản lý sử dụng về nghiệp vụ giải quyết sự cố đối với các côngtrình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn. Chỉ định tổ chức có đủ điều kiện nănglực thực hiện việc khảo sát, đánh giá và xác định nguyên nhân sự cố, làm rõtrách nhiệm của người gây sự cố công trình xây dựng chuyên ngành.

e) Báo cáo UBND tỉnh và đồngthời gởi Sở Xây dựng định kỳ (06 tháng, 01 năm), đột xuất về việc tuân thủ quyđịnh về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng côngtrình xây dựng đối với các công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn.

5. Nhiệm vụ của UBND cấp huyện:

Phân cấp cho UBND cấp huyện quảnlý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi địa giới hành chánhdo mình quản lý, với nội dung cụ thể như sau:

a) Quản lý Nhà nước đối với cáccông trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc dự án ĐTXD hoặc báo cáoKTKTXDCT:

- UBND cấp huyện chỉ đạo PhòngQuản lý đô thị (hoặc phòng Hạ tầng kinh tế) kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việctuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các côngtrình xây dựng (thuộc các dự án do UBND cấp huyện phê duyệt đầu tư) trên địabàn.

+ Kế hoạch và danh mục côngtrình được kiểm tra hàng năm được lập 02 lần (vào tháng 01, tháng 06) gởi vềcho Sở Xây dựng và Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để làm cơ sởtheo dõi.

+ Việc tổ chức kiểm tra theo kếhoạch được thực hiện thường xuyên, và chia làm nhiều đợt trong năm. Kết quảkiểm tra từng đợt phải được gởi về Sở Xây dựng và Sở có quản lý công trình xâydựng chuyên ngành (đối với công trình xây dựng chuyên ngành).

- Đối với các công trình thuộcdự án ngoài thẩm quyền phê duyệt đầu tư triển khai xây dựng trên địa bàn, UBNDcấp huyện có trách nhiệm theo dõi, đề xuất các Sở có quản lý công trình xâydựng chuyên ngành khi thấy có dấu hiệu vi phạm quy định quản lý chất lượng côngtrình xây dựng.

- UBND cấp huyện có trách nhiệmbáo cáo UBND tỉnh, Sở Xây dựng và Sở có quản lý công trình xây dựng chuyênngành (đối với công trình xây dựng chuyên ngành) định kỳ (06 tháng, 01 năm),đột xuất về việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng vàtình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn đối với các công trìnhthuộc các dự án do UBND cấp huyện phê duyệt đầu tư.

- Phối hợp với sở Xây dựng và sởcó quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (khi có yêu cầu) trong việc thựchiện các công việc nêu tại điểm 3 khoản 3 và điểm 3 khoản 4 Điều 1 của quyếtđịnh này.

b) Quản lý nhà nước về chấtlượng xây dựng công trình đầu tư bằng nguồn vốn khác (ngoài vốn ngân sách nhànước) và các công trình do huyện cấp phép xây dựng:

- Nội dung quản lý nhà nước vềchất lượng công trình xây dựng :

+ Khi cấp phép xây dựng : kiểmtra hồ sơ thiết kế xây dựng công trình về năng lực của tổ chức, cá nhân theoquy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng. Đốivới nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn lớn hơn 250m2, từ 03 tầng trở lên hoặcnhà ở trong các khu di sản văn hoá, di tích lịch sử-văn hoá thì việc thiết kếphải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựnghoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện.

+ Kiểm tra điều kiện khởi côngtheo quy định tại điều 72 của Luật Xây dựng.

+ Kiểm tra việc thực hiện theoGiấy phép xây dựng của Chủ đầu tư.

+ Trong giai đoạn thi công xâydựng : kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu thi công xâydựng theo quy định. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2,từ 02 tầng trở xuống thì cá nhân được tự tổ chức thi công xây dựng nhưng phảicó năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và chịu trách nhiệm về chấtlượng, an toàn và vệ sinh môi trường.

+ Kiểm tra công tác giám sát thicông xây dựng và quản lý chất lượng, công tác đảm bảo an toàn lao động và vệsinh môi trường của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng.

+ Kiểm tra việc chứng nhận sựphù hợp về chất lượng công trình xây dựng đối với công trình bắt buộc theo quyđịnh tại Điều 28 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ.

+ Kiên quyết xử lý những sai sótđược phát hiện trong quá trình kiểm tra theo các nội dung trên.

- Đối với các công trình có nguycơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận :

UBND cấp huyện quyết định việcphá dỡ công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lâncận trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. Trường hợp chủ sở hữuhoặc chủ sử dụng công trình không chấp hành thì bị cưỡng chế phá dỡ và chịu mọichi phí cho công tác phá dỡ.

Người được giao thực hiện phá dỡcông trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc phá dỡ công trình theo quyđịnh.

Điều 2. Trong quá trìnhthực hiện có vấn đề gì vướng mắc, các ngành, các cấp, các tổ chức, đơn vị và cánhân phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyếtkịp thời.

Điều 3. Điều khoản thihành

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, giám đốc Sở Xây dựng, giám đốc các Sở có quản lý công trình xây dựngchuyên ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư Pháp (b/c);
- Bộ XD, NV;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm công báo;
- LĐVP và các phòng;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Kim Yên