UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2008/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 29 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thông tư liêntịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công Thương và BộNội vụ, về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củacơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 779/TTr-SNV ngày 22 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức triển khai,thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký,bãi bỏ Quyết định số 140/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhândân tỉnh về việc ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Sở Thương mại và Du lịch và Quyết định số 65/2004/QĐ-UBND ngày 12tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tinh về việc ban hành bản quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công nghiệp và các Quyết định kháccủa Ủy ban nhân dân tình trái với Quyết định này.

Điều 4.Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Công Thương; Thủ trưởng các sở,ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi Nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ công thương;
- Bộ nội vụ
- Cục KTVB (Bộ Tư Pháp)
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh
- TT.TU. TT.HĐND tỉnh
- Như điều 4;
- Lưu VP, UBND tỉnh.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHVõ Hùng Việt

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh)

Chương I

VỊ TRÍ,CHỨC NÀNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Sở Công Thươnglà cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúpỦy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước vê công thương, baogồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí; hóachất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản;công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưuthông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; thương mại biên giới;quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kim soát độc quyền;chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điệntử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điếm công nghiệp trênđịa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý củaSở.

2. Sở Công Thươngcó tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lývề tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đông thời chịu sựchỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương.

Chương II

NHIỆMVỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy bannhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyhoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chủ trương, chính sách, chương trình,biện pháp, quy định cụ thể về phát triển ngành công thương trên địa bàn;

b) Dự thảo cácquyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vựccông thương;

c) Dự thảo quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tchức của Chi cục Quản lý thị trườngtheo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương và các cơ quan quảnlý nhà nước có thẩm quyền;

d) Dự thảo quyđịnh vtiêu chun chức danh đối với trưởng phó cp đơn vị thuộc SCông Thương;tham gia dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực côngthương của Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Kinh tế thuộcỦy ban nhân dân thị xã.

2. Trinh Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyếtđịnh thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Công Thương theo quyđịnh của pháp luật;

b) Dự thảo cácquyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh về lĩnh vực công thương.

3. Hướng dẫn, kiểmtra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kếhoạch, đề án, chương trình và các quy định về phát triển công thương sau khi đượcphê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật vềlĩnh vực công thương.

4. Giúp Ủy bannhân dân tỉnh thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng các công trìnhphát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo phân cấp; thẩm định, cấp, sửađổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi các loại giấy phép, chứng nhận thuộc phạm vitrách nhiệm quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật, sự phân cônghoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. về công nghiệpvà tiểu thủ công nghiệp

a) về cơ khí vàluyện kim:

Tổ chức thực hiệnquy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, pháttriển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượngcông nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp trênđịa bàn tỉnh.

b) về điện lựcvà năng lượng:

- Tổ chức thựchiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượngmới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức tập huấnkiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lựctại địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện chocán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn;

- Tổ chức triểnkhai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩmquyền phê duyệt;

- Phối hợp vớicơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành điện lựctheo quy định của pháp luật.

c) về hoá chất,vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹthuật an toàn:

- Tổ chức thựchiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hoá chất, vật liệu nổ côngnghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàntrên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phốihợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra và xử lý các vi phạm phápluật về quản lý, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất, vật liệu nổ côngnghiệp, khí ga hoá lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹthuật an toàn theo quy định của pháp luật.

d) về công nghiệpkhai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vàsản xuất xi măng)

- Chủ trì tổ chứcthực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnhsau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức thựchiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành khai thác mỏ và chế biến khoángsản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường,quy định an toàn trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

đ) về công nghiệptiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác:

- Tổ chức thựchiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm:dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, bia, rượu, nước giải khát,thuốc lá, bánh kẹo, sữa, dầu thực vật, chế biến bột và tinh bột;

- Hướng dẫn, kiểmtra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp,an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sảnxuất đến khi đưa vào lưu thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

e) về khuyếncông:

- Triển khai thựchiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tại địa phương, bao gồm các hoạtđộng thực hiện bàng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các hoạt động thựchiện bang nguồn kinh phí khuyến công địa phương;

- Tổ chức đào tạo,bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công cho cán bộlàm công tác khuyến công tại địa phương;

g) về cụm, điểmcông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

- Chủ trì, phốihợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế,chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhvà vừa, tổ chứckinh tế tập thể trên địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn,các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương); phê duyệt điều lệ của các tchức đó;

- Trỉển khai thựchiện cơ chế, chính sách ưu đãi thut đầu tư, xuất nhập khu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹthuật, giải phóng mặt bàng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm, điểm côngnghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn sau khi được phê duyệt.

6. về thương mại

a) Thương mại nộiđịa:

- Tổ chứctriển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạnglưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ,các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tácxã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyềnthương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;

- Chủ trì, phốihp vớicác cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyếnkhích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thônghàng hoá, hình thành các kênh lưu thông hàng hoá ổn định từ sản xuất đến tiêudùng trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai thựchiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh vàđời sống đối với đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh (như cungcấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại...);

- Tổng hợp và xửlý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá,tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàngthiết yếu, các mặt hàng chính sách đi với đng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Đề xuất với cấp cóthẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.

b) về xuất nhậpkhẩu:

- Tổ chức thựchiện các chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩuhàng hoá; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý hoạtđộng xuất nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam trênđịa bàn tỉnh.

c) về thương mạibiên giới:

- Tổ chức thựchiện các chính sách phát triển thương mại biên giới, bao gồm: buôn bán chính ngạch,buôn bán tiểu ngạch và buôn bán qua biên giới của thương nhân trên địa bàn;

- Phối hợp cơ quancó liên quan tổng hợp tình hình hoạt động các khu kinh tế cửa khẩu; kiến nghịsửa đổi, bổ sung chính sách, biện pháp đẩy mạnh thương mại biên giới cho phùhợp với thực tế trên địa bàn.

d) về thương mạiđiện tử:

- Chủ trì, phốihợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tửtrên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức triểnkhai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồnnhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử trên địa bàn.

đ) về xúc tiếnthương mại:

- Tổ chức thựchiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu,hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàngViệt Nam;

- Tổ chức thựchiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyếnmại cho các thương nhân.

e) về quản lý thịtrường:

- Tổ chức thựchiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ,hướng dẫn của Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Hướng dẫn, kiểmtra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực công thương của các tổ chức, cánhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy địnhcủa pháp luật;

- Chủ trì, phốihợp với các cơ quan có liên quan đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng nhậplậu, hàng cấm, chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàngvi phạm quy định về sở hữu trí tuệ; chống các hành vi đầu cơ, lũng đoạn thịtrường, gian lận thương mại của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàntỉnh.

g) về cạnh tranh,chổng độc quyền, chống bán phá giá và chống trợ' cấp, bảo vệ quyền lợi ngườitiêu dùng:

- Hướng dẫn vàtổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chông độc quyền, chốngbán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm môitrường cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Đề xuất với các cơ quan có liênquan sửa đổi bổ sung các quy định, những vãn bản đã ban hành không phù hợp vớipháp luật cạnh tranh;

- Được yêu cầucác tổ chức, cá nhân liên quan trong tỉnh, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiếtcho việc thực hiện nhiệm vụ được giao về quy định của pháp luật vê cạnh tranh,chống độc quyền, chống bán phá giá và chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi ngườitiêu dùng;

- Thu thập, xâydựng cơ sở dữ liệu, quản lý, cung cấp thông tin về doanh nghiệp có vị trí thốnglĩnh trên thị trường, các doanh nghiệp độc quyền có trụ sở chính trên địa bàntỉnh; về các quy tắc cạnh tranh trong hiệp hội; về các trường hợp miễn trừ.

h) về hội nhậpkinh tế:

- Triển khai thựchiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế, thương mạiquốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, phốihợp với các cơ quan có liên quan phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện kếhoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế củađịa phương.

7. Giúp Ủy bannhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể,kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và tổ chứcphi chính phủ trong lĩnh vực công thương ở địa phương theo quy định của phápluật.

8. Hướng dẫn, kiểmtra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp cônglập thuộc Sở Công Thương quản lý theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện hợptác quốc tế trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật và phân cấpcủa Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Hướng dẫn chuyênmôn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương đối với các Phòng Công Thương thuộcUỷ ban nhân dân huyện, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã.

11. Tổ chức thựchiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong công nghiệpvà thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn,quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp; xâydựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp tư liệu về công nghiệp và thương mạitheo quy định của pháp luật.

12. Triển khaithực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chươngtrình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. Thanh tra,kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêucực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực công thương theo quyđịnh của pháp luật hoặc theo sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Tổ chức thựchiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của Sở theoquy định của pháp luật.

15. Quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức,đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương vàchính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cánbộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của phápluật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

16. Quản lý tàichính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quyđịnh của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

17. Thực hiện côngtác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chươngtrình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực công thương tại địa phương theo quyđịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

18. Thực hiện cácnhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤUTỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Công Thươngcó Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Sởlà người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động cùa Sở.

c) Phó Giám đốcSở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước phápluật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốcSở được Giám đốc ủy nhiệm điều-hành các hoạt động của Sở.

d) Việc bổ nhiệmGiám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theotiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Công Thương ban hành và theo quy địnhcủa pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độchính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định củapháp luật.

2. Các phòng chuyênmôn nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch- Tài chính;

- Phòng Quản lýcông nghiệp;

- Phòng Quản lýthương mại;

- Phòng Kỹ thuậtan toàn - Môi trường;

- Phòng Quản lýđiện năng;

- Phòng Xúc tiếnthương mại và Hội nhập kinh tế.

Việc bổ nhiệm,miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ là trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ được thựchiện theo quy định về tiêu chuẩn và phân cấp về quản lý cán bộ, công chức hiệnhành của tỉnh.

3. Chi cục trựcthuộc Sở:

- Chi cục Quảnlý thị trường.

Chi cục Quản lýthị trường có tư cách pháp nhân, có con dâu, tài khoản riêng và có các đội Quảnlý thị trường trực thuộc do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định củapháp luật.

4. Các đơn vị sựnghiệp trựcthuộc Sở:

- Trung tâm Khuyếncông và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Việc quyết địnhthành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh quyết định;

Việc bổ nhiệm,miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ là trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sđược thực hiện theoquy định về tiêu chuẩn và phân cấp quản lý cán bộ, công chức hiện hành của tnh.

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế hànhchính của Sở Công Thương do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng biên chếhành chính của tỉnh được Trung ương giao;

Biên chế hành chínhcủa Chi cục Quản lý thị tờng thuộc tổng biên chế hành chính của Sđược Ủy ban nhândân tnhgiao.

2. Biên chế sựnghiệp của các đơn vị trực thuộc Sở do Ủy ban nhân dân tnh quyết định theođịnh mức biên chế và theo quy định của pháp luật.

Chương IV

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm quy định nhiệm vụ cụ thểcủa các phòng chuyên môn; Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp trựcthuộc và xây dựng Quy chê làm việc của Sở Công Thương đã tổ chức thực hiện.

Điều 6. Giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn chứcnăng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Công Thương (hoặc Phòng Kinh tế) thuộc Ủyban nhân dân huyện, thị xã theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

Điều 7. Trong quá trình thực hiện, quy định này có thể được sửa đổi,bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và các chủ trương chính sách của Đảng,

Nhà nước trongtừng thời kỳ, theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Nội vụ và quyếtđịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh./.