HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 73-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNGCÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THƯƠNGBINH, BỆNH BINH LÀM VIỆC TRONG CÁC XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG BINH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để tạo điều kiện cho thương binh, bệnh binhlàm việc trong các xí nghiệp sản xuất của thương binh thêm yên tâm, phấn khởi sảnxuất, nhằm tự giải quyết tốt đời sống của mình và góp phần đẩy mạnh sản xuất xãhội;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội có sự nhất trícủa Tổng công đoàn Việt Nam và Bộ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Những thươngbinh, bệnh binh làm việc trong các xí nghiệp sản xuất của thương binh sau khiđã thôi hưởng sinh hoạt phí do Nhà nước cấp, được hưởng các chế độ bảo hiểm xãhội như công nhân, viên chức Nhà nước.

Điều 2. – Những xí nghiệpsản xuất của thương binh đã thực hiện chế độ tự trả lương cho thương binh, bệnhbinh làm việc trong xí nghiệp, phải trích một phần quỹ tiền lương của thươngbinh, bệnh binh để nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. – Các đồng chí Bộtrưởng Bộ Thương binh và xã hội, Chủ tịch Tổng công đoàn Việt Nam, Bộ trưởng BộTài chính và các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệmhướng dẫn và thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh