HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 73-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ TIỀU KHU THUỘC THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆTĨNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việcđiều chỉnh địa giới hành chính một số xã và tiểu khu thuộc thành phố Vinh, tỉnhNghệ Tĩnh như sau:

1. Chuyển các xã Hưng Bình, HưngThủy, Vinh Hưng thành các tiểu khu lấy tên là Cửa Bắc, Tân Vinh, Hưng Bình, LêLợi, Cầu Cảng, Bến Thủy, Trường Thi, Đội Cung và Cửa Nam theo quy hoạch xâydựng thành phố Vinh.

2. Hợp nhất xã Hưng Vĩnh và xãHưng Đông thành một xã lấy tên là xã Đông Vĩnh.

3. Sáp nhập xóm Yên Giang của xãVinh Hưng và xóm Vĩnh Mỹ của xã Hưng Vĩnh vào xã Vĩnh Tân.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhNghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân