BỘ TÀI CHÍNH

*******

Số: 73/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢM GIÁ BÁN XĂNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Điều 5, Điều 6 của Pháp lệnhgiá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 40/2002/PL-UBTVQH ngày 26/4/2002;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chínhphủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chínhphủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông báo số 151/TB-VPCP ngày 15/8/2007 của Văn phòngChính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng;

Sau khi thống nhất với Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các doanh nghiệp nhậpkhẩu và kinh doanh xăng dầu tại thị trường trong nước thực hiện giảm giá bán lẻ500 đ/l, cụ thể: giá bán lẻ xăng tối đa ở nhiệt độ thực tế (đã bao gồm cả thuếgiá trị gia tăng) tại các địa bàn gần cảng nhập khẩu xăng dầu (vùng 1) như sau:

- Xăng không chì RON 95: 11.600đ/l,

- Xăng không chì RON 92: 11.300đ/l,

- Xăng không chì RON 90: 11.100đ/l,

- Xăng không chì RON 83: 10.900đ/l

Giá bán lẻ xăng tại các địa bàn xa cảngnhập khẩu xăng dầu (vùng 2) không vượt quá 2% giá bán lẻ tại vùng 1. Các địabàn thuộc vùng 1, vùng 2 thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Thương mại(nay là Bộ Công Thương) tại Quyết định số 0674/2004/QĐ-BTM ngày 31/5/2004.

Điều 2. Địa điểm bán hàng:

- Bán buôn: Hàng được giao tại kho trungtâm tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua;

- Bán lẻ: Hàng được bán tại cây xăngvà cửa hàng bán lẻ ở các tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua.

Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ,ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh:

- Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,mặc dù các chủng loại xăng được giảm giá bán lẻ như quy định tại Điều 1, nhưngcác doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, sự nghiệp vẫn phải triệt để thực hànhtiết kiệm trong việc sử dụng xăng theo quy định. Các đơn vị, doanh nghiệp sảnxuất kinh doanh, căn cứ mức giảm giá xăng, có trách nhiệm xem xét hạ giá thànhsản phẩm được sản xuất có nhiên liệu đầu vào là xăng, giảm giá cước vận chuyểncho phù hợp.

- Bộ Công thương chịu trách nhiệm chỉđạo các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối kiểm kê số lượng các chủng loại xăng theoquy định hiện hành trước khi điều chỉnh giảm giá bán, đảm bảo không xảy ra tiêucực và hoạt động kinh doanh bán hàng thông suốt.

- Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầuđầu mối phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm giábán xăng của các đơn vị trực thuộc, đại lý bán lẻ thuộc hệ thống phân phối củadoanh nghiệp thuộc mình quản lý.

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố phốihợp với các Sở Công thương có trách nhiệm kiểm tra tình hình thực hiện giá bánxăng tại địa phương, kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý trong phạm viquyền hạn của mình theo các quy định hiện hành hoặc báo cáo các cơ quan có thẩmquyền xử lý.

Điều 4: Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ 13 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2007.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPBCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng Liên đoàn Lao động VN,
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối,

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính,
- Lưu: VT, Cục QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn