QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo năm quốc tế người cao tuổi thành phố Hải Phòng

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Chỉ thị số 34/1998/CT-TTg ngày 30/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động năm quốc tế người cao tuổi;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 3871/ LĐTBXH-BTXH ngày 20/ 11/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của ồng Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 214 /TT-LĐTBXH ngày 03/5/1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo năm quốc tế người cao tuổi thành phố Hải Phòng, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

* Trưởng ban: Bà Bùi Thị Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

* Phó Trưởng ban thường trực: Ông Phạm Bá Ần, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Các Phó Trưởng ban:

- Ông Lưu Văn Viếng, Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố.

- Ông Nguyễn Văn Vy, Giám đốc Sở Y tế.

* Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Hữu Sở, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố.

- Ông Nguyễn Huy Hòa, Phó Giám đốc Sở Thể dục thể thao.

- Ông Nguyễn Tuấn Sinh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Bà Nguyễn Thị Má, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

- Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Trưởng Ban biên tập Báo Hải Phòng.

- Ông Đinh Đắc Xế, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Phạm Vãn Tĩnh, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình.

- Ông Lê Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa thông tin.

- Ông Phạm Văn Mợi, Phó Bí thư Thành Đoàn thanh niên.

- Bà Vũ Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

- Bà Phạm Thị Năm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố.

- Bà Vũ Thị Thoa, Phó Phòng Văn xã - Sở Tài chính - Vật giá.

Điều 2. Ban chỉ đạo năm quốc tế người cao tuổi thành phố Hải Phòng có nhiệm vụ:

1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa của năm quốc tế người cao tuổi, tổng kết và giới thiệu thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu bảo vệ sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi của thành phố.

2. Xây dựng, tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch hưởng ứng năm quốc tế người cao tuổi theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 3871 /LĐTBXH-BTXH ngày 20/11/1998.

3. Nêu gương tốt người cao tuổi trong các hoạt động của đời sống xã hội và thành tích của tổ chức cá nhân chăm sóc người cao tuổi.

4. Trưởng Ban chỉ đạo năm quốc tế người cao tuổi thành phố Hải Phòng phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách thành phố cấp qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban chỉ đạo năm quốc tế người cao tuổi thành phố sẽ giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được quy định tại điều 2 của quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các ông (bà) có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.