BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 730/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIAO TRUNG TÂM ĐO KIỂM VÀ DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH THUỘC CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỢP TÁC CÙNG VỚI CÔNG TY TNHH ĐO KIỂM AMI TRIỂN KHAI DỰ ÁN “ĐO LƯỜNG ĐỊNH LƯỢNG KHÁN GIẢ TRUYỀN HÌNH”

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1530/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt dự án đầu tư: “Đầu tư hệ thống thiết bị xử lý dữ liệu định lượng khán giả phục vụ công tác đánh giá hiệu quả nội dung thông tin trên truyền hình”;

Căn cứ chủ trương của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt phương án hợp tác triển khai Dự án “Đo lường định lượng khán giả truyền hình” tại Phiếu trình số 103/PTr-PTTH &TTĐT ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử hợp tác với Công ty TNHH Đo kiểm AMI. Giấy đăng ký kinh doanh số 0106093815 trụ sở tại số 43, phố Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội thực hiện triển khai Dự án “Đo lường định lượng khán giả truyền hình”.

Điều 2. Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình có trách nhiệm ký kết Hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Đo kiểm AMI để quy định vai trò, nghĩa vụ, quyền hạn cụ thể giữa các bên trong việc triển khai Dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Bộ Thông tin và Truyền thông về hiệu quả của Dự án.

Điều 3. Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Trung tâm trong việc triển khai Dự án “Đo lường định lượng khán giả truyền hình” theo đúng quy định hiện hành và báo cáo Lãnh đạo Bộ về tiến độ triển khai hoạt động cửa Dự án,

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục PTTH&TTĐT (15)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn