ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 730/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BÃIBỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2011/QĐ-UBND NGÀY 10/10/2011 CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂMSOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phápluật; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sungmột số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghịđịnh số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bảnquy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định việc lập dựtoán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tụchành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số19/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định vềnội dung chi và định mức chi kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tụchành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành củatỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn và tổ chức,cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KTVBQPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội NB;
- TT. Tỉnh ủy NB;
- TT. HĐND tỉnh NB;
- UBMTTQVN tỉnh NB;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh NB;
- Website Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VP, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng