BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 731/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾHOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN XÂY DỰNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆCTRANG BỊ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ LÀM ĐẠO CỤ HOẶCĐỂ TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị đinh số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ Nghị đinh số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũkhí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch tổ chức hội thảolấy ý kiến xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn việc trang bị, quản lý, sử dụngvũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày triển lãmtrong hoạt động văn hóa, nghệ thuật”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng VụPháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các đơn vị có liên quan,Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC, VĐL.10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THẢO LẤYÝ KIẾN XÂY DỰNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC TRANG BỊ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨKHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ LÀM ĐẠO CỤ HOẶC ĐỂ TRƯNG BÀY, TRIỂN LÃMTRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT
(Ban hành theo Quyết định số 731/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnhquản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1785/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháplệnh này, đồng thời thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luậtnăm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 4063/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1. Nội dung:

Đánh giá thực trạng tình hình trang bị, quản lý, sửdụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày,triển lãm thuộc lĩnh vực được giao quản lý.

Nêu rõ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực này,và đề xuất, kiến nghị các hình thức phù hợp để khắc phục và nâng cao hiệu quảquản lý nhà nước.

2. Thời gian và địa điểm:

Hội thảo được tổ chức tại 2 khuvực (miền Bắc và miền Nam), thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

- Khu vực miền Nam: Tổ chức trong2 ngày, dự kiến vào ngày 11 và 12/4/2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh (Cục Côngtác phía Nam).

- Khu vực miền Bắc: Tổ chức trong2 ngày, dự kiến vào ngày 8 và ngày 9/5/2014 tại Hà Nội.

3. Thành phần:

- Đại diện một số Cục, Vụ thuộc BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đại diện một số Tổng cục, Cục,Vụ thuộc Bộ Công an

- Đại diện một số Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch

- Một số hãng phim, đơn vị biểudiễn nghệ thuật, bảo tàng

- Một số chuyên gia, nhà khoa học.

(Tổng số khoảng: 300 đại biểu)

4. Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Đơn vị tổ chức: Vụ Pháp chế.

6. Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Cục Công tác phía Nam.

7. Kinh phí tổ chức: Kinh phí sự nghiệp của Bộ.