ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW
ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*******

Số: 731-QĐ/TVĐU

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BỔSUNG TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐẢNG ỦY CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNGĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản ViệtNam;
Căn cứ Quyết định số 69-QĐ-ĐUKI ngày 10 tháng 7 năm 2001 của Đảng ủy Khối I cơquan Trung ương (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương) về chức năng,nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị;
Căn cứ Kế hoạch số 04-KH/ĐUK ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Đảng ủy Khối Icơ quan Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 729/NQ /TVĐU ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Ban Thường vụĐảng ủy Văn phòng Chính phủ về bổ sung Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đảng ủy cuộc vậnđộng "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";
Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Văn phòng Chính phủ
,

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung đồng chí NguyễnXuân Phúc, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ làm Trưởng ban BanChỉ đạo Đảng ủy cuộc động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh".

Điều 2. Ban Chỉ đạo Đảng ủycuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", BanTuyên giáo và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc;
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ VPCP;
- Các đ/c Ủy viên Ban Chỉ đạo;
- Lưu: Văn phòng ĐU VPCP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
Nguyễn Văn Trường