ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 731/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BÃIBỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2011/QĐ-UBND NGÀY 26/9/2011 CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH BANHÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THUỘCPHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cánhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010của Chính phủ về Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ Về kiểm soát thủ tục hành chính;Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số17/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế tiếpnhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chínhthuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và tổchức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp;
- Cục KTVBQPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội NB;
- TT. Tỉnh ủy NB;
- TT. HĐND tỉnh NB;
- UBMTTQVN tỉnh NB;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh NB;
- Website Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VP, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng