ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 732/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BÃIBỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2011/QĐ-UBND NGÀY 22/9/2011 CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH BANHÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA VĂN PHÒNG UBND TỈNH VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CẤPHUYỆN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ Về kiểm tra và xử lý văn bản quyphạm pháp luật; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ Về kiểmsoát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chínhphủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủtục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số16/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế phốihợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việcthực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và tổchức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội NB;
- TT. Tỉnh ủy NB;
- TT. HĐND tỉnh NB;
- UBMTTQVN tỉnh NB;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh NB;
- Website Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VP, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng