BỘ XÂY DỰNG
--------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
-----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất không có di chúc ? Làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như sau:
1. Thủ tục hành chính cấp trung ương:
a) Thủ tục hành chính “công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và công nhận bổ sung phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” được sửa đổi, bổ sung các nội dung về trình tự, cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; mẫu đơn, mẫu tờ khai.
b) Thủ tục hành chính “công nhận cơ sở có đủ điều kiện đào tạo kỹ sư định giá xây dựng” được sửa đổi, bổ sung các nội dung về tên gọi; trình tự, cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết.
c) Thủ tục hành chính “công nhận cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình” được sửa đổi, bổ sung các nội dung về trình tự, cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; kết quả thực hiện; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện.
d) Thủ tục hành chính “công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu” được sửa đổi, bổ sung các nội dung về trình tự, cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; mẫu đơn, mẫu tờ khai.
2. Thủ tục hành chính cấp tỉnh:
a) Các thủ tục hành chính về “cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng” được sửa đổi, bổ sung về trình tự, cách thức thực hiện; thời hạn giải quyết.

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về ranh giới đất với nhà hàng xóm ?

b) Thủ tục hành chính “tiếp nhận báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng và tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng” được sửa đổi, bổ sung các nội dung về tên gọi; trình tự, cách thức thực hiện; thời hạn giải quyết; mẫu đơn, mẫu tờ khai.
3. Bãi bỏ thủ tục hành chính “công nhận lại phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng”
(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).
Điều 2.Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng, Vụ Kinh tế Xây dựng, Vụ Kiến trúc Quy hoạch, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Trung tâm Thông tin chỉnh sửa, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính các nội dung được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong bộ thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ,Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Website Bộ Xây dựng;
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, phòng KSTT.
BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Hồng Quân

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?