BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 737/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG BẰNG MÁY PLASMAMED

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Hội đồng chuyên môn thẩm định Đnh mức kinh tế Kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed họp ngày 08/9/2017;

Căn cứ Công văn số 911/CV-BVH ngày 05/12/2017 của Bệnh viện Trung ương Huế về việc xin phê duyệt định mức kinh tế Kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ Kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bng máy PlasmaMed (Phụ lục kèm theo).

Điều 2: Định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo quyết định này là cơ sở để xây dựng và ban hành giá dịch vụ Kthuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thtrưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Viết Tiến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG BẰNG MÁY PLASMAMED
Ban hành kèm theo Quyết định số 737/QĐ-BYT ngày 30 tháng 01 năm 2018

Định mức tính trên đơn vị 01cm2 diện tích vết thương

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐỊNH MỨC

I

Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế trực tiếp

Khí AgonMed

m3

0.0034

II

Điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường trực tiếp

Chi phí điện

kwh

0.115

III

Duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ dụng cụ trực tiếp

Trang thiết bị y tế trực tiếp

2% nguyên giá/số ca/năm

IV

Chi phí khấu hao trang thiết bị

Chi phí khấu hao trang thiết bị trực tiếp

Nguyên giá/số ca/năm

V

Tiền lương (01 bác sĩ, 01 điều dưỡng)

1

Bác sĩ

phút

0.34

2

Điều dưỡng

phút

0.34