UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 737/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 24 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆTQUY HOẠCH TỔNG THỂ CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI, GIAIĐOẠN 2011-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giaothông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kếtcấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25/02/2013của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thôngvận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triểngiao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1154/QĐ-TTg ngày28/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 630/2003/QĐ-UBND ngày 27/11/2003của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án điều chỉnh Quy hoạchphát triển GTVT tỉnh Yên Bái giai đoạn 2003 - 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày27/9/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phê duyệt đề cương, dựtoán chi phí lập Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh YênBái giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Văn bản số 4269/BGTVT-KCHT ngày15/5/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc thỏa thuận quy hoạch các điểm đấunối đường nhánh vào quốc lộ: QL.70, QL.32C, QL.37, QL.32 qua địa bàn tỉnh YênBái;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trìnhsố 475/TTr-SGTVT ngày 23 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạchtổng thể các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011-2020và định hướng đến năm 2030, với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái,giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.

2. Phạm vi quy hoạch:

Quy hoạch này nghiên cứu đấu nối vàocác tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đối với các đường giao thông côngcộng, đường vào các khu công nghiệp, dịch vụ, cửa hàng xăng dầu, các cơ quan,xí nghiệp, các cụm dân cư bên ngoài khu vực đô thị.

3. Mục tiêu quy hoạch:

- Lập lại trật tự, kỷ cương trong việcquản lý, khai thác, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ của các tổchức, cá nhân có liên quan; ngăn chặn, không để phát sinh thêm các trường hợpđấu nối trái phép vào các tuyến Quốc lộ.

- Từng bước khắc phục các điểm đấunối không hợp lý theo hướng giảm dần các điểm đấu nối trực tiếp vào các tuyến Quốclộ, đồng thời bổ sung thêm một số điểm đấu nối mới cần thiết, nhằm bảo vệ vàkhai thác có hiệu quả công trình đường bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Làm căn cứ để quản lý các điểm đấunối cũ và xác định các điểm đấu nối mới, đề xuất các giải pháp huy động nguồnlực thực hiện.

4.Nguyên tắc quy hoạch các điểm đấu nối:

* Các điểm đấu nối:

Phải ưu tiên đưa vào quy hoạch đấunối trực tiếp với Quốc lộ các tuyến đường quan trọng như: đường giao thông côngcộng trục chính ( Quốc lộ, Đường tỉnh, huyện, xã), đường vào các khu, cụm công nghiệp...cácđiểm đấu nối này sẽ tuân thủ theo thỏa thuận của Bộ Giao thông vận tải (theoCông văn số 4269/BGTVT-KCHT ngày 15/5/2013 của Bộ Giaothông vận tải).

* Các đoạn đường qua khu dâncư, khu đô thị:

Trong khu đô thị những đoạn tuyến Quốclộ sẽ chuyển đổi thành các tuyến đường đô thị theo quy hoạch trên cơ sở thỏathuận của các cơ quan có thẩm quyền.

* Đấu nối các cửa hàng kinhdoanh xăng dầu:

Các cửa hàng xăng dầu được đấu nốitheo Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được UBNDtỉnh phê duyệt và tuân thủ theo Văn bản thỏa thuận số 4269/BGTVT – KCHT ngày 15/5/2013 của Bộ Giao thông vận tải.

* Phương án xây dựng đườnggom:

Đường gom được xây dựng để đóng cácđiểm đấu nối không đảm bảo khoảng cách theo quy định, bề rộng đường gom từ 5 -7 m tuỳ trường hợp cụ thể.

Đường gom nằm ngoài hành lang an toànđường bộ, theo đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ và Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của BộGiao thông vận tải.

5. Nộidung quy hoạch:

5.1. Quy hoạch các điểm đấunối vào Quốc lộ đến năm 2020

Giai đoạn đến năm 2020, trên cơ sởmạng lưới đường hiện có và các các quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựngđô thị, quy hoạch lĩnh vực, ngành từng bước khắc phục các điểm đấu nối khônghợp lý, đồng thời bổ sung các điểm đấu nối mới nhằm khai thác hiệu quả cáctuyến đường, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chi tiết quyhoạch đấu nối từng tuyến đường và sơ đồ các điểm đấu nối vào Quốc lộ theo như thuyếtminh của dự án quy hoạch được phê duyệt cùng với quyết định này.

5.2. Định hướng quy hoạchđến năm 2030

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm2030 giữ nguyên các điểm đấu nối và đường gom như trong giai đoạn từ nay đếnnăm 2020, tiếp tục bổ sung các điểm đấu nối mới cho phù hợp với yêu cầu pháttriển, đồng thời nâng cấp một số nút giao với các Quốc lộ, Đường tỉnh và một sốđường vào khu công nghiệp quan trọng với Quốc lộ thành nút giao khác mức hoànchỉnh.

6. Giảipháp thực hiện:

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến rộngrãi, công khai, minh bạch về Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ được phêduyệt để các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân biết, kiểm tra,giám sát và tổ chức thực hiện.

- Xử lý các công trình hợp pháp tronghành lang an toàn đường bộ; tiến hành thống kê, phân loại các công trình hợppháp trong hành lang an toàn đường bộ và lên phương án đền bù, giải toả hànhlang. Đối với các công trình vi phạm trái phép trong hành lang an toàn đườngbộ: Tiến hành thống kê, phân loại các công trình vi phạm trái phép trong hànhlang an toàn đường bộ, đồng thời vận động kết hợp các biện pháp phù hợp dỡ bỏtheo quy định của pháp luật.

- Tăng cường năng lực cán bộ quản lýgiao thông các cấp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý giao thông vận tải trênđịa bàn toàn tỉnh.

- Đơn vị quản lý đường bộ có tráchnhiệm thường xuyên kiểm tra, phát hiện, đình chỉ và lập hồ sơ các vụ việc của tổchức, cá nhân có hành vi mở đường ngang đấu nối trái phép, không đúng quy hoạch.Kịp thời báo cáo và yêu cầu ủy ban nhân dân cấp xã nơi có vi phạm và thông báocho lực lượng Thanh tra giao thông cùng cấp để xử lý theo thẩm quyền.

- Ủy ban nhân dân các cấp có tráchnhiệm quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quyđịnh của pháp luật; quan tâm đến việc giao đất, cho thuê đất, cấp chứng chỉ quyhoạch, giấy phép xây dựng dọc đường bộ để bảo đảm phù hợp với quy hoạch pháttriển giao thông đường bộ và không ảnh hưởng đến an toàn công trình giao thôngvà hoạt động giao thông vận tải.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở nội dung phê duyệt quy hoạch tại Điều1 của Quyết định này, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cụ thể hóa, tổ chức thựchiện, xây dựng kế hoạch hàng năm phù hợp với phát triển kinh tế xã hội; kiểmtra, giám sát việc thực hiện và đề xuất các giải pháp cần thiết để thực hiệnquy hoạch theo đúng quy định hiện hành; định kỳ cập nhật, đề xuất điều chỉnhcho phù hợp với yêu cầu phát triển.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thànhphố, theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với SởGiao thông vận tải thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của quy hoạch, đảm bảo tínhthống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội củangành và địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và cỏc PCT.UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh, Phó VP (TH, TNMT);
- Lưu: VT, XD, TNMT, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường