BỘ NỘI VỤ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 738/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM BÀ LÊ MINH HƯƠNG, PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC KIÊMNHIỆM GIỮ CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNGVỤ, CÔNG CHỨC VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chứcViệt Nam tại văn bản ngày 28/4/2009;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức-Viênchức kiêm nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ cải cách chếđộ công vụ, công chức Việt Nam. Nhiệm vụ cụ thể của bà Lê Minh Hương do Giámđốc Ban Quản lý Dự án phân công.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức, Giámđốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam, Vụtrưởng Vụ Tổ chức cán bộ và bà Lê Minh Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT, hồ sơ, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn