BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 739/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔSUNG DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂNKHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 937/QĐ-BTC NGÀY25/4/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Khobạc Nhà nước đến năm 2020;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số đề án và cơchế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020ban hành kèm theo Quyết định số 937/QĐ-BTC ngày 25/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tàichính như sau:

“1. Tại mục I chương trình cải cách quản lý quỹNSNN và các quỹ tài chính nhà nước: bãi bỏ Đề án số 9” Thống nhất quản lý cácquỹ tài chính nhà nước”

2. Điều chỉnh lại lộ trình các đề án sau:

- Tại mục I chương trình cải cách quản lý quỹ NSNNvà các quỹ tài chính nhà nước: Đề án số 7 “Thống nhất đầu mối và quy trình kiểmsoát chi NSNN” từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2011-2020.

- Tại mục II chương trình cải cách quản lý ngân quỹvà nợ chính phủ: Đề án số 10 “Xây dựng Nghị định quản lý ngân quỹ”; Đề án số 11“Xây dựng hệ thống dự báo luồng tiền”; Đề án số 12 “Xây dựng hệ thống kiểm soátvà quản lý rủi ro ngân quỹ “ và Đề án số 13 “Xây dựng mô hình KBNN quản lý ngânquỹ”: triển khai sau khi Luật NSNN năm 2002 (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.

- Tại mục II chương trình cải cách công tác kếtoán: Đề án số 19 “Xây dựng mô hình Kho bạc Nhà nước thực hiện chức năng Tổngkế toán nhà nước” từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2011-2020; Đề án số 21“Xây dựng và hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán công áp dụng tại Việt Namtrên cơ sở chuẩn mực kế toán công quốc tế” từ giai đoạn 2008-2020 sang giaiđoạn 2010-2020.

- Tại mục IV chương trình hiện đại hóa công tácthanh toán” Đề án số 23 “Mở rộng tăng cường thanh toán điện tử với hệ thốngNgân hàng, bao gồm: thanh toán điện tử song phương, thanh toán bù trừ điện tử,thanh toán điện tử liên ngân hàng” từ giai đoạn 2007-2012 sang giai đoạn2007-2014.

3. Bổ sung Đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy và hoạtđộng thanh tra chuyên ngành KBNN” vào mục V chương trình cải cách công tác kiểmtra, kiểm soát, cụ thể:

- Đơn vị chủ trì: Kho bạc Nhà nước.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ Tài chính và cácđơn vị có liên quan.

- Thời gian bắt đầu: 2014.

- Thời gian kết thúc: 2016”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước,Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Thủ trưởng, các Phó thủ tướng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KBNN.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng