BỘ XÂY DỰNG
--------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đính chính Thông tư số 04/2011/TT-BXD ngày 05/5/2011;
Thông tư số 10/2011/TT-BXD ngày 10/8/2011
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 04/2011/TT-BXD ngày05/5/2011 và Thông tư số 10/2011/TT-BXD ngày 10/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:
1. Đối với Thông tư số 04/2011/TT-BXD ngày 05/5/2011:
a) Tại Điều 2: Thay cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011” thành cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2011”.
2. Đối với Thông tư số 10/2011/TT-BXD ngày 10/8/2011:
a) Tại phần căn cứ: Thay cụm từ “Căn cứ Công văn số 2499/LĐTBXD-TCDN ngày 01/8/2011” thành cụm từ “Trên cơ sở Công văn số 2499/LĐTBXD-TCDN ngày 01/8/2011”;
b) Tại Điều 2: Thay cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2011” thành cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2011”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này ./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra;
- Lưu: VT,TCCB, KHCN&MT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn