BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7394/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠMVI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ CôngThương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủvề kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quanđến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ Thị trường trong nước và Vụtrưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năngquản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Vụ trưởng VụPháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành phố;
- Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, PC, KH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢNLÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số:7394 /QĐ-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2014 củaBộ trưởng Bộ Công Thương)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính mới ban hành

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và tên loại, trích yếu của VBQPPL có quy định về TTHC

Thủ tục hành chính cấp Tỉnh

1

Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thương mại quốc tế

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các KKT, KCN,CX

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các KTT, KCN, CX

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành Nghị định 23/2007/NĐ-CP ;

- Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương công bố lộ trình mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

2

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thương mại quốc tế

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các KKT, KCN,CX

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các KKT, KCN, CX

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006;

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007;

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ;

- Thông tư 34/2013/TT-BCT .

3

Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thương mại quốc tế

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các KKT, KCN, CX

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các KKT, KCN, CX

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 ;

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007;

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ;

- Thông tư 34/2013/TT-BCT .

4

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thương mại quốc tế

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư; hoặc cơ quan được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ;

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ;

- Thông tư số 34/2013/TT-BCT ;

5

Sửa đổi thông tin đăng ký của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thương mại quốc tế

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư; hoặc cơ quan được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ;

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ;

- Thông tư số 34/2013/TT-BCT ;

6

Sửa đổi quy mô của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thương mại quốc tế

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư; hoặc cơ quan được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ;

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ;

- Thông tư số 34/2013/TT-BCT ;

7

Bổ sung nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thương mại quốc tế

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư; hoặc cơ quan được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ;

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ;

- Thông tư số 34/2013/TT-BCT ;

8

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thương mại quốc tế

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư; hoặc cơ quan được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ;

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ;

- Thông tư số 34/2013/TT-BCT ;

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 7394/QĐ-BCT năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương