ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2001/QĐ .UB

Lào Cai, ngày 14 tháng 03 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU PHÍ QUACẦU HỒ KIỀU II

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách Nhà nước ngày 20/5/1998;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh Lào Cai tại côngvăn số 45/CT-TBTK ngày 01/3/2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức thu phí qua cầu HồKiều II như sau:

- Người đi bộ qua cầu: 2.000đ/lượt.

- Xe thồ hàng qua cầu: 5.000đ/lượt.

- Xe ô tô du lịch dưới 7 chỗ ngồi: 5.000đ/lượt.

- Xe ô tô từ 7 chỗ ngồi đến 30 chỗ ngồi:12.000đ/lượt.

- Xe ô tô chở khách từ 31 chỗ ngồi trở lên:25.000đ/lượt.

- Xe ô tô chở hàng dưới 5 tấn: 12.000đ/lượt.

- Xe ô tô chở hàng từ 5 đến 10 tấn: 20.000đ/lượt.

- Xe ô tô chở hàng trên 10 tấn và xe chở Container:25.000đ/lượt.

(Toàn bộ nguồn thu nộp 100% vào ngân sách địaphương).

Điều 2. Giao cho Cục trưởng Cục Thuế tổ chứchướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBNDtỉnh. Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các ngànhcó liên quan căn cứ quyết định thi hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn