ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý quy hoạch xây dựng các công trình đô thị

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số: 88/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về Quản lý đất đô thị;

- Căn cứ Nghị định số: 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Nghị định số: 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

- Xét Tờ trình số: 112/TT-SXD ngày 03 tháng 4 năm 2002 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc ban hành Qui định về quản lý các công trình đô thị;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bảng Quy định tạm thời về quản lý quy hoạch, xây dựng các công trình đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì cùng các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiên Quyết định này.

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây có liên quan đến công tác về quản lý quy hoạch, xây dựng các công trình đô thị trên địa bàn tỉnh trái với Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Văn Vẹn