BỘ CÔNG NGHIỆP******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 74/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂNCÔNG TY MAY NHÀ BÈ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ vềviệc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (Tờ trình số 1422 TTr/HĐQTngày 30 tháng 7 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Công ty May Nhà Bè và Biên bảnthẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 05 tháng8 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổchức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phươngán cổ phần hoá Công ty May Nhà Bè (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập củaTổng công ty Dệt - May Việt Nam)gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phầnlà 56.000.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước :51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho ngườilao động trong Công ty : 49,00 %;

Trị giá một cổ phần : 100.000đồng.

2.Giá trị thực tế của Công ty May Nhà Bè tại thời điểmngày 31 tháng 12 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 1885/QĐ-TCKT ngày 19tháng 7 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 420.561.119.179 đồng. Trong đó, giá trịthực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 55.865.057.845 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trongCông ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho6.506 lao động trong Công ty là 27.440 cổ phần với giá trị được ưu đãi là8.232.000.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại và giải quyết laođộng dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Dệt - May Việt Nam vàcác cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công tyMay Nhà Bè thành Công ty cổ phần May Nhà Bè,

- Tên giao dịch quốc tế : NHABE GARMENT JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : NHABECO;

- Trụ sở chính : Đường Bến Nghé,phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Côngty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh, xuấtnhập khẩu hàng may mặc, nguyên phụ liệu và thiết bị ngành dệt may;

- Giặt tẩy, in, thêu hàng maymặc;

- Kinh doanh cho thuê kho bãi,dịch vụ lưu trú, dịch vụ vận tải;

- Kinh doanh các ngành nghề khácphù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phầnMay Nhà Bè là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng kýkinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng,được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theoĐiều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Dệt- May Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty May Nhà Bè tổ chức bán cổ phần vàtổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiệnhành.

Công ty cổ phần May Nhà Bè đượckế thừa các quyền và nghĩa vụ đối với các Công ty liên doanh, Công ty có vốngóp cổ phần của Công ty May Nhà Bè.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởngCông ty May Nhà Bè có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khibàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Tổnggiám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanhtra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổnggiám đốc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty May Nhà Bè vàChủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần May Nhà Bè chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG NGHIỆP
Thứ trưởng

Bùi Xuân Khu