UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) của HộiVăn học nghệ thuật

tỉnh Bắc Ninh, khoá II, nhiệm kỳ 2005-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP , ngày30/7/2003 của Chính phủ, qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV , ngày15/1/2004của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP , ngày30/7/2003 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, khoá II, nhiệm kỳ 2005-2010 (có bản Điều lệ sửa đổi kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ