ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 74/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 16 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2007/QĐ-UBND NGÀY 28/8/2007 CỦA UBND TỈNH KHÁNHHÒA QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ, TRUY THU THUẾ GIÁ TRỊ GIATĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE HAI BÁNH GẮNMÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNHHÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Thuế giá trị giá tăng (GTGT) ngày 10/5/1997; Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Thuế GTGT ngày 17/6/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điềuLuật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế GTGT ngày 29/11/2005; Luật Thuế thunhập doanh nghiệp (TNDN) ngày 17/6/2003 và Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trướcbạ và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi,bổ sung Điều 6 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phítrước bạ; Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thôngtư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việcchống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy;Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnQuyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của liên ngành Sở Tài chính - Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trìnhsố 3183/LN /STC-CT ngày 07/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung phụ lụcBảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụngban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 của UBND tỉnhKhánh Hòa về việc quy định giá tối thiểu để tính Lệ phí trước bạ, truy thu ThuếGiá trị gia tăng, Thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh cácloại xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa một số loại xe hai bánhgắn máy như sau:

STT

Tên, nhãn hiệu xe

Giá bán (đồng/xe)

1

Wave S KVRP

14.900.000

2

Wave S KVRP (D)

14.300.000

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan, các tổchức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hằng