HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 74-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

GIAOCHO BỘ XÂY DỰNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỐNG NHẤT VIỆC XÂY DỰNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆPTRONG CẢ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào nghị định số 92-CPngày 08-5-1975 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt độngcủa Bộ Xây dựng;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về tăng cường tổ chức phân côngquản lý và cải tiến quản lý xây dựng số 136-CP ngày 5-8-1976;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Bộ Xây dựng có tráchnhiệm căn cứ vào quy hoạch phân bố các vùng kinh tế giúp Hội đồng Chính phủ tổchức quản lý thống nhất việc bố trí xây dựng và chuẩn bị đầu tư xây dựng cáckhu công nghiệp trong cả nước, từ khâu nghiên cứu quy hoạch, xác định địa điểm từngcông trình, chuẩn bị mặt bằng xây dựng (san lắp đất để tạo mặt bằng), chủ trìphối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành như điện lực, bưu điện, giaothông vận tải… để lập kế hoạch xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đếntừng nhà máy (đường sá, điện, nước, cống rãnh, điện thoại…)

2. Bộ Xây dựng cần tổchức các bộ phận chuyên trách cần thiết từ trung ương đến địa phương (tỉnh,thành phố và từng khu công nghiệp) để thực hiện các nhiệm vụ trên phù hợp vớinguyên tắc kết hợp quản lý Nhà nước theo ngành và theo địa phương; vạch rõnhiệm vụ cụ thể và chế độ làm việc giữa các bộ phận nói trên được tổ chức theocác chức năng khác nhau: quản lý Nhà nước, quản lý kinh doanh xây dựng và quảnlý khai thác. Bộ Xây dựng tiếp nhận và cải tiến tổ chức cơ quan trung tâmkhuếch trương khu kỹ thuật (tức SONADEZI) của miền Nam cũ gồm cả bộ máy tổchức, cán bộ, nhân viên, tài sản và các tài liệu kinh tế - kỹ thuật khác củacác khu công nghiệp, căn cứ vào quy mô xây dựng các khu công nghiệp, Bộ Xâydựng và các Bộ quản lý chuyên ngành khác phải tổ chức hoặc giúp cho địa phươngtổ chức các công ty xây dựng và kinh doanh chuyên ngành được trang bị tốt đểxây dựng và quản lý các công trình kỹ thuật hạ tầng ở các khu công nghiệp đó.

3. Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần lập hệ thống tổ chức chuyên tráchquản lý xây dựng các khu công nghiệp trong địa phương mình quản lý theo đúngquy hoạch được các cấp có thẩm quyền xét duyệt, dưới sự chỉ đạo chuyên môn, kỹthuật, nghiệp vụ thống nhất của Bộ Xây dựng.

Các tỉnh Đồng Nai, Hậu Giang,Phú Khánh, Quảng Nam – Đà Nẵng có trách nhiệm tiếp quản và cải tạo các chinhánh khuếch trương kỹ thuật cũ ở địa phương.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương là chủ đầu tư các khu nhà ở và các công trình kỹthuật hạ tầng của các đô thị nói chung và từng khu công nghiệp nói riêng. Căncứ vào kế hoạch dài hạn phát triển kinh tế văn hóa và căn cứ vào quy hoạch xâydựng của các khu công nghiệp, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cân đối kế hoạch và ghivốn đầu tư cho các Bộ chuyên ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đểxây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng và nhà ở của khu công nghiệp như mộthợp thể đầu tư.

Ở mỗi khu công nghiệp được Nhànước cấp vốn đầu tư này, tỉnh hoặc thành phố phải lập một ban kiến thiết riêngđể quản lý giao thầu thực hiện số vốn đầu tư đó.

4. Bộ Xây dựng có tráchnhiệm:

- Nghiên cứu để trình Hội đồngChính phủ cho ban hành sớm các thể lệ, chế độ, chính sách quản lý quy hoạch xâydựng các khu công nghiệp từ khâu chuẩn bị ban đầu đến quản lý, khai thác.

- Tổ chức việc nghiên cứu thiếtkế quy hoạch đồng bộ từng khu công nghiệp, phù hợp với quy hoạch phân bố chungcác vùng kinh tế.

Các bản thiết kế quy hoạch từngkhu công nghiệp phải được trình Thủ tướng Chính phủ xét duyệt kịp thời để làmcơ sở tiến hành thiết kế cụ thể các công trình và quản lý mọi việc xây dựngtrong khu công nghiệp.

5. Tất cả các diện tíchđất đai chưa xây dựng trong các khu công nghiệp (kể cả những đất đai thuộc cácchủ tư sản ở vùng mới giải phóng đã được chính quyền Mỹ ngụy cấp giấy sử dụnghoặc đã có chứng từ về quyền sở hữu nhưng nay chưa xây dựng) đều do Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố quản lý. Các Bộ và đơn vị cơ sở hiện đang giữ những đấtđai này đều phải bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quản lý.Các cơ quan trung ương và địa phương có công trình xây dựng mới hoặc cải tạo,mở rộng các công trình hiện có trong khu công nghiệp đều phải làm theo đúng cácthủ tục đã được quy định trong nghị định số 47-CP của Hội đồng Chính phủ ngày15-3-1972.

6. Các đồng chí Bộ trưởngBộ Xây dựng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, thủ trưởng các Bộ, Tổng cục,các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố chịu trách nhiệmthi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị