HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74-HĐBT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

CỦAHỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 74-HĐBT NGÀY 25-6-1986 VỀ VIỆC MỞ RỘNG THỊTRẤN NGUYÊN BÌNH THUỘC TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107của Hiến pháp nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 - 12 - 1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của uỷ ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. -Nay mở rộng thị trấn Nguyên Bình thuộc tỉnh Cao Bằng như sau:

- Tách 2.580 hécta đất với 1.157nhân khẩu của xã Thể Dục để sáp nhập vào thị trấn Nguyên Bình.

- Thị trấn Nguyên Bình có tổngdiện tích tự nhiên 2.638 hécta với 3.457 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Nguyên Bình ởphía đông giáp xã Minh Thanh; phía tây giáp xã Thể Dục; phía nam giáp xã QuangThành; phía bắc giáp xã Thái Học.

- Xã Thể Dục còn 2.220 hécta đấtvới 1.200 nhân khẩu.

Địa giới xã Thể Dục ở phía đônggiáp thị trấn Nguyên Bình; phía tây giáp xã Vũ Nông và thị trấn Tĩnh Túc; phíanam giáp xã Quang Thành; phía bắc giáp xã Thái Học và xã Triệu Nguyên.

Điều 2. - Uỷban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)