ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 74/QĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA VIỆC SẢN XUẤT, GIAO NỘP SẢN PHẨM, PHÂN PHỐI THUNHẬP CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Uỷ ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
- Thi hành Quyết định số 137/CT ngày 12-5-1983 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc đẩy mạnh kiểm tra việcsản xuất, giao nộp sản phẩm, phân phối thu nhập các cơ sở sản xuất kinh doanhtại các địa phương trong cả nước ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Nay thành lậpĐoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố (bao gồm cácxí nghiệp Trung ương và địa phương) để kịp thời phát huy những nhân tố tíchcực, uốn nắn những thiếu sót lệch lạc, nhằm thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước,đẩy mạnh sản xuất, mở rộng lưu thông phân phối xã hội chủ nghĩa, ổn định giá cảthị trường, giải quyết đúng đắn 3 lợi ích, động viên tinh thần làm chủ tập thểcủa cán bộ, công nhân viên chức trong sản xuất kinh doanh. Đoàn kiểm tra cónhiệm vụ và quyền hạn như ở điều 3 của Quyết định 22/CT ngày 19-01-1983 củaChủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Khi phát hiện được những nhân tốmới, kinh nghiệm mới trong tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh, Đoàn cần kịpthời phổ biến. khi gặp những khó khăn cụ thể của cơ sở nhất là những vướng mắcvề cơ chế quản lý, Đoàn có nhiệm vụ bàn bạc góp ý kiến với đơn vị cơ sở để giảiquyết hoặc kiến nghị lên cấp trên giải quyết.

Điều 2. Thành phần Đoànkiểm tra gồm có :

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thuyền,Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh Tra Thành phố….. Trưởng đoàn.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Triệu,Phó Giám đốc Sở Tài chánh…..Phó đoàn.

3. Đồng chí Bùi Phước Đức, Phóchủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Thành phố……Uỷ viên.

4. Đồng chí Lê Ngọc Huệ, Chi cụctrưởng Chi cục thống kê Thành phố……Uỷ viên.

5. Đồng chí Lư Sanh Thoại, PhóGiám đốc Ngân hàng Nhà nước Thành phố……Uỷ viên.

6. Đồng chí Huỳnh Văn Chân, Chủtịch trọng tài kinh tế Thành phố……Uỷ viên.

7. Đồng chí Cao Chơn Hưng, PhóChủ nhiệm Uỷ ban vật giá Thành phố……Uỷ viên.

8. Đồng chí Trần Chất, Phó Giámđốc Sở Lao động……Uỷ viên.

9. Đồng chí Phan Nhật Cang, Uỷviên Thường vụ Liên hiệp Công đoàn Thành phố……Uỷ viên.

10. Một đồng chí lãnh đạo ngànhchủ quản của cơ sở Đoàn đến kiểm tra……Uỷ viên.

Các thành viên của Đoàn kiểm trachọn cán bộ chuyên môn có năng lực và kinh nghiệm của ngành mình làm cán bộtham gia vào công tác kiểm tra các cơ sở.

Điều 3. Thời gian kiểmtra đợt I bắt đầu từ ngày 01-6-1983 đến ngày 30-12-1983.

- Đoàn kiểm tra sinh hoạt mộttuần một lần, Đoàn tổ chúc làm báo cáo tổng hợp về kết quả kiểm tra và kiếnnghị hàng tháng, hàng quý và tổng kết các đợt kiểm tra cho Uỷ ban Nhân dânthành phố, Uỷ ban Thanh tra Chính phủ và giúp Uỷ ban Nhân dân thành phố báo cáothường kỳ cho Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng theo quy định.

- Đợt II sẽ có thông báo thờigian cụ thể sau.

Điều 4. Các đồng chíChánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các sở , ban, ngành thuộcthành phố, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các quận huyện, các đồng chí có tên nêutrên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn