PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM - HÀ LAN VỀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ QUẢN LÝ NƯỚC
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN ĐIỀU PHỐI LIÊN NGÀNH THỰC HIỆN THỎA THUẬN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM - HÀ LAN VỀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ QUẢN LÝ NƯỚC
-----------------------------
CHỦ TỊCH PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM – HÀ LAN VỀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ QUẢN LÝ NƯỚC
Căn cứ Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, ký tại Brussel, Vương quốc Bỉ, ngày 04 tháng 10 năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước;
Căn cứ Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban điều phối liên ngành thực hiện Thỏa thuận đối tác Chiến lược Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước (sau đây gọi tắt là Ban điều phối) với thành phần như sau:
1. Trưởng ban: ông Nguyễn Thái Lai, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Phó Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Các Ủy viên: đại diện cán bộ lãnh đạo cấp Vụ của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long.
4. Trưởng ban phê duyệt danh sách thành viên Ban điều phối do các Bộ, ngành địa phương cử; quyết định thành lập các Nhóm công tác theo quy định tại Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, ký tại Brussel, Vương quốc Bỉ, ngày 04 tháng 10 năm 2010.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban điều phối
1. Thành lập và phân công nhiệm vụ cho các Nhóm công tác.
2. Giúp Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước giám sát việc tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, kiểm soát lũ, lụt, quản lý tài nguyên đất và nước, cấp nước và xử lý nước thải; việc thu thập, xử lý và trao đổi thông tin số liệu, dự báo, cảnh báo về khí hậu, biến đổi khí hậu và tài nguyên nước.
3. Nghiên cứu, đề xuất việc lồng ghép các nội dung hợp tác giữa Việt Nam – Hà Lan trong xây dựng chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến biến đổi khí hậu và quản lý nước.
4. Tổ chức, triển khai thực hiện, điều phối các hoạt động giữa các Bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, ký tại Brussel, Vương quốc Bỉ, ngày 04 tháng 10 năm 2010.
Các thành viên Ban điều phối làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Trưởng Ban ban hành Quy chế làm việc của Ban điều phối.
Ban điều phối tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban điều phối liên ngành được bố trí trong ngân sách hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
Trưởng Ban điều phối, Phó Trưởng ban điều phối được sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện nhiệm vụ của Ban điều phối.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Trưởng ban, Phó Trưởng ban điều phối và các thành viên Ban điều phối; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTgCP; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PBVN(3).
CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải