SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 74/QĐ-SNN &PTNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau,

quả an toàn.

________________

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành quy định quản lý, sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn;

Căn cứ Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức;

Xét đề nghị của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tại Tờ trình số 13/TTr-CCQLCL , ngày 30/1/2010 và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Thanh Hóa (có địa chỉ tại số 17, phố Dốc Ga, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) là cơ quan được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn cho các đơn vị có sản xuất, kinh doanh rau, quả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục để hướng dẫn, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn cho các đơn vị có sản xuất, kinh doanh rau, quả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, các phòng liên quan của Sở; Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Giám Đốc

(Đã ký)

Mai Bá Luyến