ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Vê việc bãi bỏ các khoản phí, lệ phí và huy động nhân dân đóng góp trên địa bàn tỉnh

________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cử Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phi và lệ phí đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/8/2001;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngàỵ 19/12/2007 của HĐND tỉnh Khoá X, kỳ họp thứ 11 về việc bài bỏ và sửa đổi, bồ sung một số loại phí, và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Công văn số 11/HĐND ngày 18/01 /2008 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đính chính nội dung Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điêu 1. Bãi bỏ một số các khoản phí, lệ phí và các khoản thu huy động đóng góp sau đây:

1. Phí an ninh, trật tự; phí phòng, chống thiên tai được ban hành tại Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 02/01/2004 của UBND tình.

2. Lệ phí dăng ký khai sinh; kết hôn; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuôi, bô sưng hộ tịch được ban hành tại Quyết định số 24/2007/QĐ- ƯBND ngày 15/8/2007 của UBND tỉnh.

3. Thu huy động đóng góp để xây dựng phát triển giao thông nông thôn tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 48/1998/QĐ-UB ngày 22/6/1998 của UBND tỉnh.

4. Qũy xây dựng trường ban hành theo Quyết định số 70/2000/QĐ-UB ngày 28/7/2000 của UBND tỉnh.

Điều 2. Việc bãi bỏ các khoản thu theo quy định tai Khoản 1, 2, 3 của Điều 1 dược thực hiện kể từ ngày ký Quyết định này; riêng việc bãi bỏ khoản thu theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 được thực hiện từ năm học 2008 – 2009

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc các Sơ Tài chính, Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các Sở, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này kê từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Hữu Lộc