THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 740/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch khu kinh tế đô thị Đồng Đăng - Lạng Sơn thời kỳ từ nay đến năm 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 784 BXD/UB ngày 02 tháng 8 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phê duyệt quy hoạch khu kinh tế đô thị Đồng Đăng - Lạng Sơn thời kỳ từ nay đến năm 2010 với nội dung chủ yếu sau:

I. VỊ TRÍ

Phạm vi khu vực quy hoạch rộng 207 km2, bao gồm thị xã Lạng Sơn, thị trấn Đồng Đăng, các xã Thuỵ Hùng, Phú Xá, Hồng Phong (huyện Cao Lộc), và các xã Tân Thanh, Tân Mỹ (huyện Văn Lãng).

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Tạo điều kiện nhằm ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng khu vực biên giới hữu nghị, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia;

2. Phục vụ việc phát triển nền kinh tế thị trường để có khả năng cạnh tranh ở khu vực biên giới và hoà nhập vào quá trình phát triển của cả nước;

3. Làm cơ sở để quản lý thống nhất xây dựng theo quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, đảm bảo an ninh quốc phòng.

III. TÍNH CHẤT KHU KINH TẾ ĐÔ THỊ

1. Là khu vực cửa khẩu quốc tế quan trọng, có ý nghĩa về mặt chính trị, đối ngoại và kinh tế - xã hội;

2. Là trung tâm thương mại mậu biên, khu công nghiệp và kho tàng của cả vùng;

3. Là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch trong nước và quốc tế;

4. Có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

IV. QUY MÔ DÂN SỐ

Khu kinh tế đô thị Đồng Đăng - Lạng Sơn có khoảng 100.000 người vào năm 2000 và khoảng 150.000 người vào năm 2010.

V. HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ:

Thị xã Lạng Sơn phát triển về phía Quán Hồ; thị trấn Đồng Đăng phát triển về các phía: Nam, Tây Nam, Đông Bắc. Cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh được xây dựng trở thành các điểm dân cư đô thị.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm:

- Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng khu kinh tế đô thị Đồng Đăng - Lạng Sơn, phân khu chức năng đáp ứng được nhu cầu phát triển đô thị và lập quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Xây dựng.

- Tổ chức lập, xét duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền xét duyệt các Quy hoạch chi tiết và các Dự án đầu tư theo quy định hiện hành.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Trần Đức Lương