ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 741/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG, LỚP DẠY NGHỀCỦA TƯ NHÂN TRONG THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ nghị định của Hội đồng Chính phủ số 24-CP ngày 2-2-1976 ban hành Bản quyđịnh về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp tỉnhtrong lĩnh vực quản lý kinh tế ;
- Để các trường dạy nghề tư nhân có thể dạy nghề theo mục tiêu đào tạo chung củaNhà nước là có hiểu biết chính trị, có lý thuyết chuyên môn, thành thạo tay nghề,với quy mô thích hợp, có cơ sở vật chất kỹ thuật, với đội ngũ giáo viên có chấtlượng về chính trị và chuyên môn, với nội dung chương trình hợp lý, đáp ứng nhucầu học nghề của nhân dân và góp phần đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật chothành phố,
- Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Lao động,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèmtheo quyết định này “Bản quy định tạm thời về một số điều cụ thể trong việcchấn chỉnh các trường, lớp dạy nghề tư nhân trong thành phố”.

Điều 2.- Đồng chí Giámđốc Sở Lao động có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các trường, lớp dạynghề tư nhân thực hiện Bản quy định tạm thời. Quy định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, TrưởngBan Cải tạo của Thành phố, Giám đốc Sở Lao động, Giám đốc các ngành và Chủ tịchỦy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Văn Đại

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG, LỚP DẠY NGHỀ CỦA TƯ NHÂN
(Ban hành do quyết định số 741/QĐ-UB , ngày 24-12-1977)

Chương I

NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1.- Các trường, lớpdạy nghề của tư nhân đều phải được chấn chỉnh lại theo Bản quy định này nhằmđào tạo những người lao động yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, vừa có lý thuyếtchuyên môn, vừa có tay nghề thành thạo.

Điều 2.- Các trường, lớpdạy nghề của tư nhân, muốn tiếp tục hoạt động phải đăng ký hành nghề tại Sở Laođộng.

Chương II

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG,LỚP DẠY NGHỀ

Điều 3.- Mỗi trường, lớpdạy nghề của tư nhân phải có phòng học lý thuyết và xưởng thực hành có đủ họccụ, đồ nghề, máy móc, thiết bị để dạy nghề theo quy định của Nhà nước và bảođảm điều kiện ánh sáng và thoáng khí cần thiết.

Điều 4.- Những trường,lớp có đủ điều kiện và sẵn có quy mô thích hợp, có đủ giáo viên, sau khi chấnchỉnh sẽ được tiếp tục hoạt động theo sự hướng dẫn của Nhà nước.

Điều 5.- Những trường,lớp nhỏ bé, thiếu giáo viên, thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật, phải sát nhập lạiđể thành một trường lớp có quy mô thíchg hợp, có cơ sở vật chất kỹ thuật và sốgiáo viên cần thiết.

Điều 6.- Mỗi trường, lớpcần có bản nội quy nhà trường.

Chương III

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNGDẠY VÀ TUYỂN SINH

Điều 7.- Nội dung chươngtrình dạy nghề các trường, lớp của tư nhân phải có phần chính trị, phần lýthuyết và phần thực hành. Chương trình phải có đủ thời gian cần thiết để bảođảm chất lượng học tập.

Điều 8.- Các trường dạynghề của tư nhân có thể mở những lớp học ban đêm, nhưng phải bảo đảm thực hiệnđủ số giờ quy định trong chương trình.

Điều 9.- Trước khi mãnkhoá, học sinh sẽ thi tốt nghiệp 3 môn : chính trị, lý thuyết, thực hành. Đềthi và kết quả thi phải được Sở Lao động duyệt.

Điều 10.- Học sinh tốtnghiệp, được trường, lớp cấp giấy chứng nhận. Học sinh không tốt nghiệp phảihọc lại từ 1 đến 2 tháng và thi lại những môn không đạt yêu cầu mới được cấpgiấy chứng nhận tốt nghiệp.

Những tháng học lại, học sinhchỉ trả tiền bằng 50% mỗi tháng.

Điều 11.- Học sinh vàohọc nghề, cần có sức khoẻ, trình độ văn hoá tối thiểu để tiếp thu bài giảng vàsau khi tốt nghiệp có thể tham gia lao động sản xuất.

Chương IV

BỘ MÁY QUẢN LÝ TRƯỜNG, LỚPVÀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Điều 12.- Hiệu trưởng,hiệu phó trường, lớp dạy nghề của tư nhân phải biết nghiệp vụ kỹ thuật, hiểubiết đường lối, chủ trương, mục tiêu dạy nghề của Nhà nước.

Điều 13.- Mỗi trường, lớpphải có giáo viên chính trị, giáo viên lý thuyết, giáo viên thực hành theo quyđịnh của Nhà nước. Giáo viên phải tinh thông nghiệp vụ và hiểu rõ trách nhiệmcủa mình trong công tác giảng dạy.

Điều 14.- Hiệu trưởng,hiệu phó và các giáo viên trường, lớp dạy nghề của tư nhân phải có lý lịch rõràng.

Điều 15.- Hiệu trưởng,hiệu phó và giáo viên trường, lớp dạy nghề tư nhân được dự những lớp tập huấn nghiệpvụ do Sở Lao động tổ chức.

Chương V

HỌC PHÍ

Điều 16.- Các trường, lớpdạy nghề của tư nhân được thu một khoản học phí hợp lý.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17.- Hiệu trưởng cáctrường, lớp dạy nghề tư nhân hoặc người đứng tên đăng ký hành nghề có bổn phậnthi hành đầy đủ pháp luật và những điều quy định của Nhà nước. Chịu trách nhiệmtrước Nhà nước về mọi hoạt động của trường, lớp mình.

Điều 18.- Các trường, lớpdạy nghề tư nhân ở địa phương nào, phải chịu sự quản lý dân sự của chính quyềnđịa phương đó.

Điều 19.- Sở Lao độngThành phố có trách nhiệm cấp giấy phép hành nghề, quản lý nghiệp vụ và hướngdẫn, đôn đốc kiểm tra các trường, lớp dạy nghề tư nhân thuộc phạm vi quản lýcủa ngành mình thực hiện các điều quy định trên.

Điều 20.- Bản quy địnhtạm thời này có hiệu lực kể từ ngày ký.