BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 744/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂNĐỔI VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY TƯVẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THEO MÔ HÌNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày29/11/2005
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về chuyển đổi Côngty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lýCông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Văn bản số 1065/TTg-ĐMDN ngày 23/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triểnkhai thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Thủ tướng Chínhphủ;
Xét đề nghị của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam tại các Văn bản số 54/TVXD-HĐQT ngày 14/6/2010 và số 62/CV-HĐQT ngày 30/6/2010 về việc phê duyệt Đề án chuyểnđổi và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựngViệt Nam theo mô hình Công ty TNHH một thành viên;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng và đề nghị củaVụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Chuyển đổi Côngty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) thuộc Bộ Xây dựng thànhCông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu với nhữngnội dung chính như sau :

1. Tên, loại hình doanh nghiệp,trụ sở và tài khoản :

a) Tên : - Tên đầy đủ bằng tiếngViệt : Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam;

- Tên giao dịch quốc tế :VIETNAM NATIONAL CONSTRUCTION CONSULTANT CORPORATION;

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh vàtên thường gọi : VNCC;

b) Loại hình doanh nghiệp : Côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Trụ sở chính : 243A Đê LaThành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

d) Số tài khoản : 21510000316003tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy, thành phố HàNội;

2. Hình thức pháp lý và tư cáchpháp nhân :

Tổng công ty Tư vấn xây dựngViệt Nam là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sởhữu, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; có con dấu riêng, được mởtài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theoquy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật có liên quan và Điềulệ tổ chức và hoạt động do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt.

3. Ngành nghề kinh doanh chính :

3.1. Thực hiện kinh doanh trongcác lĩnh vực :

a. Tư vấn đầu tư và xây dựng,tổng thầu tư vấn kể cả hình thức EPC các dự án đầu tư xây dựng công trìnhdân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đôthị, khu công nghiệp và các loại hình công trình khác bao gồm các dịch vụ :

- Lập và thẩm tra báo cáo kinhtế kỹ thuật, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng;

- Thẩm tra tính hiệu quả vàtính khả thi của dự án;

- Thiết kế quy hoạch xâydựng đô thị và nông thôn;

- Lập và thẩm tra thiết kếkỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán công trình và hệthống hạ tầng kỹ thuật;

- Tổ chức thi tuyển, tuyểnchọn phương án kiến trúc;

- Lập định mức xây dựng, lập đơngiá xây dựng công trình;

- Kiểm soát chi phí đầu tư xâydựng công trình;

- Quản lý chi phí đầu tưxây dựng : Tổng mức đầu tư, dự toán công trình, định mức xây dựng, đơn giáxây dựng công trình, hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Tư vấn đấu thầu;

- Quản lý dự án xây dựng;

- Giám sát thi công xâydựng và lắp đặt thiết bị;

- Kiểm định chất lượng côngtrình; thí nghiệm đất, đá, nước, nền, các loại cọc móng công trình và vậtliệu xây dựng;

- Khảo sát xây dựng côngtrình; khảo sát đo đạc, đo vẽ bản đồ địa hình; đo lún, đo độ nghiêng; đo độdịch chuyển và định vị công trình;

- Kiểm tra và chứng nhận sựphù hợp về chất lượng công trình xây dựng;

- Đánh giá tác động môitrường, điều tra xã hội về đô thị và các công trình xây dựng;

- Tư vấn thiết kế đường dâyvà trạm biến áp đến 220 KV, hệ thống điện, âm thanh, thông tin, điện thoại, hệthống điều khiển toàn nhà, hệ thống thông gió cấp nhiệt và điều hoà không khí,xử lý môi trường khí, khảo sát đo đạc hệ thống chống sét; hệ thống gas.

- Tư vấn thiết kế hệ thốngbáo cháy, chữa cháy và thiết bị bảo vệ;

- Tư vấn thiết kế phòngchống mối cho các công trình xây dựng;

- Thiết kế hệ thống thôngtin đối với công trình thông tin liên lạc, Bưu chính viễn thông;

- Tư vấn thiết kế hệ thốngcấp, thoát nước trong và ngoài nhà; xử lý nước thải, chất thải rắn;

- Tư vấn xây dựng các dự ánđầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Tư vấn xây dựng hệ thốngquản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9000;

- Thiết kế và thi côngtrang trí nội, ngoại thất, xử lý nền móng các loại công trình.

b. Thi công xây lắp công trình;thi công khai thác nước ngầm.

c. Kinh doanh bất động sản, hạtầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp và vệ sinh môi trường.

d. Đầu tư, kinh doanh tráiphiếu, cổ phiếu và các chứng chỉ có giá khác.

đ. Đào tạo, phát triển nguồnnhân lực về lĩnh vực tư vấn xây dựng và cấp chứng nhận đào tạo các lĩnh vực tưvấn xây dựng.

e. Nghiên cứu khoa học, nghiêncứu phát triển và triển khai công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch và kiếntrúc xây dựng.

g. Các ngành nghề kinh doanhkhác theo quy định của pháp luật.

3.2. Đầu tư, thực hiện cácquyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu, của cổ đông, thành viên góp vốn tạicác công ty con và công ty liên kết.

4. Vốn điều lệ tại thời điểm31/12/2009 là 310.000.000.000 đồng (Ba trăm mười tỷ đồng).

5. Mô hình tổ chức quản lý, tổchức sản xuất kinh doanh của Công ty gồm :

- Hội đồng thành viên;

- Tổng giám đốc, Phó Tổng giámđốc;

- Kiểm soát viên;

- Kế toán trưởng;

- Các phòng, ban chuyên mônnghiệp vụ;

- Các đơn vị sự nghiệp;

- Các Chi nhánh và đơn vị sảnxuất kinh doanh hạch toán phụ thuộc.

6. Tên, địa chỉ của chủ sở hữuCông ty :

Bộ Xây dựng là cơ quan đượcChính phủ phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đốivới Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam; có địa chỉ tại 37 Lê Đại Hành,phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

7. Tên, địa chỉ các cá nhân làmđại diện theo uỷ quyền của chủ sở hữu thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sởhữu Nhà nước đối với Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam sẽ được bổ nhiệmtheo Quyết định riêng.

8. Người đại diện theo pháp luậtcủa Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam là Tổng giám đốc.

9. Tổng công ty Tư vấn xây dựngViệt Nam có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được Nhànước giao; kế thừa các quyền, nghĩa vụ đối với vốn , tài sản, các khoản nợ phảithu, phải trả, lao động, quyền sử dụng đất, các Hợp đồng đã ký kết của Tổngcông ty Tư vấn xây dựng Việt Nam; đồng thời có các quyền, nghĩa vụ khác theoquy định của pháp luật. Ban Chuyển đổi Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xâydựng Việt Nam thành Công ty TNHH một thành viên căn cứ Quyết định này, có tráchnhiệm tiếp tục xử lý các vấn đề về vốn, tài sản, tài chính, đất đai (nếu có) vàlao động; đồng thời tổ chức thực hiện các bước công việc tiếp theo để Tổng côngty Tư vấn xây dựng Việt Nam sớm ổn định và hoạt động có hiệu quả.

Điều 2. Phê duyệt Điều lệTổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam theo mô hìnhCông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Điều lệ Tổ chức và hoạt động củaTổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam gồm 11 chương, 57 điều và 01 Phụ lục kèmtheo là phần không tách rời của Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 638/QĐ-BXD ngày16/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển đổi Công ty mẹ - Tổng côngty Tư vấn xây dựng Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàQuyết định số 639/QĐ-BXD ngày 16/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phêduyệt Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam –TNHH một thành viên.

Ban Đổi mới và phát triển doanhnghiệp Bộ Xây dựng; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; Hội đồng quảntrị, Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam; Hội đồng thành viênvà Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- VPCP (Vụ ĐMDN);
- Các Bộ : Tài chính, KH & ĐT;
- UBND TP. Hà Nội;
- Các TV Ban ĐM & PTDN;
- Lưu : VP, ĐMDN, TCCB – AV (30).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân