UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 745/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHVĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc giaphòng, chống ma tuý giai đoạn 2012 - 2015;

Xét Tờ trình số 341/TTr-CAT-PV11 ngày17/4/2013 của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Kế hoạch thựchiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh VĩnhLong, giai đoạn 2013 - 2015.

Điều 2. Giao Công an tỉnh (Thường trựcBan Chỉ đạo phòng, chống tội phạm trong tình hình mới) chịu trách nhiệm hướngdẫn, đôn đốc các ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức, triển khai thực hiện theotinh thần nội dung kế hoạch đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thườngtrực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoànthể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNGTRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG (GIAIĐOẠN 2013 - 2015)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 745 /QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc giaphòng, chống ma tuý giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Uỷban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụthể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu tổng quát:

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cáctầng lớp nhân dân về tác hại và hậu quả của tệ nạn ma tuý, trách nhiệm củachính quyền xã, phường, thị trấn, cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tích cựctham gia phòng, chống ma tuý; đẩy mạnh xã hội hoá công tác phòng, chống ma tuýđể huy động các nguồn lực cho công tác này.

- Kiềm chế sự gia tăng về tội phạm ma tuý; giảmsố người nghiện ma tuý; giảm địa bàn có tệ nạn ma tuý.

- Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quảnlý sau cai nghiện ma tuý, giảm tác hại của ma tuý đến sức khoẻ, gia đình, xãhội và an ninh trật tự.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

- Hàng năm phấn đấu giảm trên 5% người nghiện matuý hiện có; giảm 10% xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma tuý để góp phần phấnđấu nâng tỷ lệ số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý trong toàn tỉnh lên50%.

- Hàng năm số vụ phạm tội về ma tuý được pháthiện, bắt giữ trên địa bàn tỉnh tăng trên 10% so với năm trước; kiểm soát chặtchẽ các hoạt động có liên quan đến ma tuý; không để xảy ra các trường hợp sảnxuất trái phép các chất ma tuý tại địa phương.

- Chủ động triệt xoá, kiên quyết không để tìnhtrạng tệ nạn ma tuý hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.

- Phát hiện, triệt phá 100% các trường hợptrồng, tái trồng cây cần sa.

- Phấn đấu 100% người nghiện có hồ sơ quản lýđược cai nghiện ma tuý dưới mọi hình thức, 100% người đã được cai nghiện xongnhưng có nguy cơ tái nghiện cao đều được quản lý sau cai; tổ chức tập huấn vàđưa vào sử dụng các loại thuốc hỗ trợ cắt cơn và phương pháp điều trị mới tronghoạt động cai nghiện, phục hồi.

2. Yêu cầu:

- Phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thốngchính trị, các ngành, các cấp và toàn dân trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện côngtác phòng, chống và kiểm soát ma tuý. Đặc biệt là vai trò nòng cốt của lựclượng công an các cấp.

- Công tác chỉ đạo chặt chẽ, phân công tráchnhiệm cụ thể, rõ ràng, thường xuyên kiểm tra đánh giá hiệu quả thực hiện và kịpthời điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi caonhất.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆNCHƯƠNG TRÌNH:

1. Đối tượng thực hiện chương trình: Cácngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, trường học, cơ quan Trung ươngđóng trên địa bàn, mọi công dân trong và ngoài nước đang sinh sống, học tập,làm việc và du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Phạm vi thực hiện chương trình: Chươngtrình được thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh. Trong đó tập trung tại các địabàn trọng điểm có tệ nạn ma tuý.

3. Thời gian thực hiện chương trình: Từnăm 2013 đến năm 2015.

4. Tổng vốn và cơ cấu vốn thực hiện chươngtrình:

Tổng mức vốn: 21 tỷ đồng. Dự kiến cơ cấu nguồnvốn như sau:

- Vốn từ ngân sách trung ương: 9,5 tỷ đồng.

- Vốn từ ngân sách địa phương: 11,5 tỷ đồng.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHUNG:

Tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ 05 nhiệmvụ và 06 nhóm giải pháp của Kế hoạch số 2755/KH-UBND ngày 11/10/2011 của Uỷban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược phòng, chống ma tuý đến năm 2020 vàđịnh hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, tập trung cácgiải pháp sau:

1. Xã hội hoá công tác phòng, chống ma tuý:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạocông tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới, gắn với việcthực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về"Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninhTổ quốc trong tình hình mới".

- Tăng cường công tác vận động nhân dân tích cựctham gia phòng, chống ma tuý. Xác định công tác phòng, chống ma tuý là mộtnhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địaphương.

- Phối hợp, tổ chức thực hiện tốt công tác cainghiện, quản lý giáo dục người nghiện ma tuý, chú trọng hình thức cai nghiệntại gia đình, cộng đồng để huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, cánhân trong công tác cai nghiện, phục hồi và giải quyết việc làm cho người saucai nghiện ma tuý.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế- xã hội trong và ngoài tỉnh tài trợ cho các hoạt động phòng, chống tệ nạn matuý nhất là việc hỗ trợ vốn, giới thiệu tạo việc làm cho người sau cai nghiệnma tuý.

2. Nâng cao năng lực về phòng, chống ma tuý:

Tổ chức tập huấn kiến thức về phòng chống matuý, đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống ma tuý;trong đó, tập trung cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm matuý, công an cơ sở và lực lượng tham mưu, quản lý chương trình. Thành lập bộphận thường trực chuyên trách giúp Uỷ ban nhân dân và Ban Chỉ đạo phòng, chốngtội phạm tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống ma tuý.

3. Huy động nguồn vốn:

Ngoài nguồn vốn Trung ương và của địa phương(tỉnh, huyện, xã), trong quá trình triển khai, thực hiện các đơn vị, địa phươngcần khuyến khích các tổ chức, các thành phần kinh tế, các cá nhân trong vàngoài tỉnh đầu tư nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuýtrên địa bàn nhằm bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi thực hiện có hiệu quả cácmục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

4. Kiện toàn về cơ cấu, tổ chức:

- Tiếp tục kiện toàn về tổ chức, bộ máy của BanChỉ đạo phòng, chống tội phạm các cấp, xây dựng quy chế làm việc cụ thể, phùhợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

- Nâng cao trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cáccấp đặc biệt là cấp xã về chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống ma tuý ở địaphương.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng caonăng lực hoạt động của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động và Xã hội tỉnh.

IV. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆNCÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

Thực hiện Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc giaphòng, chống ma tuý giai đoạn 2012 - 2015.

Căn cứ thực tế tình hình và yêu cầu nhiệm vụcông tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Longtập trung thực hiện 4 dự án thành phần như sau:

a) Dự án 1: Mua sắm trang bị phương tiện chiếnđấu cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý:

- Mục tiêu của dự án: Nâng cao năng lực cho lựclượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý thông qua việc trang bị các phươngtiện kỹ thuật phù hợp và hiện đại.

- Nội dung chủ yếu của dự án: Đầu tư mua sắm vànâng cấp phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dụng; các loại phương tiện,trang bị đặc thù sử dụng cho trinh sát, điều tra viên, phục vụ đấu tranh phòng,chống tội phạm về ma tuý.

- Kinh phí thực hiện: 03 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 01 tỷ đồng.

+ Ngân sách địa phương: 02 tỷ đồng.

- Cơ quan quản lý dự án: Công an tỉnh.

b) Dự án 2: Xây dựng xã, phường, thị trấn khôngcó tệ nạn ma tuý (dự án 4, Quyết định số 1203/QĐ-TTg ):

- Mục tiêu của dự án:

+ Tăng cường và phát huy cao nhất sức mạnh tổnghợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội,các cơ quan, đơn vị ở các phường, xã, thị trấn trong phối hợp tổ chức thực hiệnđồng bộ và có hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý tại cơ sở.

+ Kiềm chế gia tăng của tội phạm ma tuý và ngườinghiện ma tuý; duy trì số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý hiện có;nâng dần số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý; giảm số xã, phường,thị trấn trọng điểm về ma tuý.

+ Đến năm 2015, nâng tỷ lệ số xã, phường, thịtrấn không tệ nạn ma tuý trong toàn tỉnh lên 50%.

- Nội dung chủ yếu của dự án:

+ Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ và sự quảnlý của Uỷ ban nhân dân cấp xã về công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn.

+ Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cánbộ tham gia công tác phòng, chống ma tuý ở xã, phường, thị trấn.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dụcvề phòng, chống ma tuý; vận động nhân dân không trồng và báo tin người trồngcây có chứa chất ma tuý; tổ chức kiểm tra, phát hiện, triệt xoá và xử lý nghiêmcác trường hợp trồng và tái trồng cây có chứa chất ma tuý.

+ Tổ chức cho các xã, phường, thị trấn đăng kývà thực hiện cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý và tổchức cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng, chống tệ nạn ma tuý”.

+ Tổ chức đăng ký và quản lý người nghiện matuý; tiến hành cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; lập hồ sơ đề nghịxét duyệt những người có đủ tiêu chuẩn đi cai nghiện tập trung; quản lý, giúp đỡ,tạo điều kiện cho người sau cai nghiện hoà nhập cộng đồng; tiến hành các biệnpháp phòng, chống tái nghiện.

+ Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranhchống tội phạm về ma tuý ở xã, phường, thị trấn.

- Kinh phí thực hiện: 09 tỷ đồng, trong đó: Ngânsách chủ yếu đưa vào dự án này, mỗi năm khoảng 03 tỷ đồng.

+ Ngân sách Trung ương: 4,5 tỷ đồng.

+ Ngân sách địa phương: 4,5 tỷ đồng.

- Cơ quan quản lý dự án: Công an tỉnh.

c) Dự án 3: Nâng cao hiệu quả công tác cainghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai ứng dụng cácthuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiệnma tuý (dự án 5, Quyết định 1203/QĐ-TTg ):

- Mục tiêu của dự án:

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cainghiện và quản lý sau cai nghiện tại ctrung tâm, tại gia đình và cộng đồng.

+ Tổ chức triển khai, nhân rộng các mô hình cainghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý có hiệu quả.

+ Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và đưa vào sử dụngcác loại thuốc hỗ trợ cắt cơn và phương pháp điều trị mới trong cai nghiện,phục hồi.

- Nội dung chủ yếu của dự án:

+ Tiểu dự án 1: “Nâng cao hiệu quả công tác cainghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện”.

Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộlãnh đạo, cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội và cán bộ chuyên mônnghiệp vụ tại trung tâm và tại cộng đồng.

Nâng cao chất lượng công tác cai nghiện tạiTrung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động và Xã hội tỉnh; tiếp tục đầu tư nângcấp, cải tạo Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động và Xã hội tỉnh, cấptrang thiết bị, tổ chức dạy nghề cho học viên, tạo điều kiện việc làm sau khitái hoà nhập cộng đồng, hạn chế tỷ lệ tái nghiện.

Hỗ trợ công tác dạy nghề, giới thiệu việc làmcho người sau cai nghiện tại trung tâm và tại nơi cư trú.

+ Tiểu dự án 2: “Nghiên cứu, triển khai ứng dụngcác bài thuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho ngườinghiện ma tuý”.

Tổ chức triển khai và đưa vào sử dụng các loạithuốc, phương pháp y học mới để điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiệnma tuý.

Đánh giá, theo dõi các tác dụng và hiệu quả củacác thuốc và phương pháp y học khác đã được cho phép áp dụng.

- Kinh phí thực hiện dự án: 05 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 02 tỷ đồng.

+ Ngân sách địa phương: 03 tỷ đồng (ngoài ngânsách đầu tư cho công tác cai nghiện bắt buộc tại trung tâm phân bổ hàng năm).

- Cơ quan quản lý dự án: Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội.

d) Dự án 4: Thông tin, tuyên truyền phòng, chốngma tuý và giám sát thực hiện chương trình (dự án 6, Quyết định số 1203/QĐ-TTg ):

- Mục tiêu của dự án:

+ Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cácngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống ma tuývà tác hại của tệ nạn ma tuý để tự phòng ngừa và tham gia phòng, chống, gópphần trực tiếp làm giảm tệ nạn ma tuý trong đời sống xã hội. Bảo đảm tất cả cácxã, phường, thị trấn có ma tuý trên địa bàn được tuyên truyền phòng, chống matuý bằng các hình thức phù hợp đến tận nhân dân.

+ Tiếp tục kiềm chế, làm giảm số người nghiện matuý trên địa bàn tỉnh.

+ Tổ chức các hoạt động giám sát, điều hành củaBan Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh: Kiểm tra, hướng dẫn, bồi dưỡng, tậphuấn, triển khai, sơ, tổng kết, khen thưởng… chương trình, dự án. Qua đó, theodõi, giám sát đánh giá chương trình và từng dự án trong thời gian triển khaithực hiện để tham mưu đề ra các chủ trương, biện pháp thực hiện có hiệu quảchương trình trong thời gian tiếp theo.

- Nội dung chủ yếu của dự án:

+ Tiểu dự án 1: “Tăng cường hoạt động truyềnthông về phòng, chống ma tuý”.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác truyềnthông phòng, chống ma tuý. Xây dựng các hình thức, nội dung, biện pháp truyềnthông phù hợp với từng địa bàn và đối tượng tuyên truyền.

Biên soạn các tài liệu, bản tin, chuyên trang,chuyên mục, phim tài liệu, phóng sự về các mô hình, điển hình trong công tácphòng, chống ma tuý và cai nghiện ma tuý,….

Phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm củaĐoàn thanh niên các cấp trong công tác phòng, chống ma tuý. Xây dựng và nhânrộng mô hình tư vấn, truyền thông cho học sinh, sinh viên trong các trường họcvà đoàn viên, thanh niên trên địa bàn về công tác phòng, chống ma tuý.

Tổ chức thường xuyên việc tuyên truyền, giáo dụcphòng, chống ma tuý trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, qua cáccác buổi truyền thông trực tiếp và các loại hình khác.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong các đợtcao điểm phòng, chống ma tuý.

* Cơ quan thực hiện tiểu dự án: Công an tỉnh vàcác cơ quan báo, đài, ngành đoàn thể, địa phương.

+ Tiểu dự án 2: “Tăng cường năng lực phòng,chống ma tuý trong trường học” (tiểu dự án 3, dự án 6, Quyết định số1203/QĐ-TTg ).

Tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng tình hình,nguy cơ của tệ nạn ma tuý xâm nhập vào trường học.

Cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyềnvề phòng, chống ma tuý cho các trường học trên địa bàn.

Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phòng,chống ma tuý cho cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên, cán bộ đoàn, hội vàgiáo viên.

* Cơ quan thực hiện tiểu dự án: Sở Giáo dục -Đào tạo, Công an tỉnh và các ngành đoàn thể, địa phương.

+ Tiểu dự án 3: Giám sát, đánh giá thực hiệnchương trình (tiểu dự án 4, dự án 6, Quyết định 1203/QĐ-TTg ).

Tổ chức các hoạt động: Kiểm tra, hướng dẫn, bồidưỡng, tập huấn, triển khai, sơ, tổng kết, khen thưởng,… việc thực hiện các dựán của chương trình.

Theo dõi, giám sát việc thực hiện mục tiêu,nhiệm vụ các dự án của chương trình được giao cho các ngành và các địa phương.

* Cơ quan thực hiện tiểu dự án: Công an tỉnh.

- Kinh phí thực hiện: 04 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 02 tỷ đồng.

+ Ngân sách địa phương: 02 tỷ đồng.

- Cơ quan quản lý dự án: Công an tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này và tình hìnhthực tế, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trênđịa bàn và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện theochức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Các ngành chủ trì thực hiện các dựán và tiểu dự án xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai theo quy định. Kếhoạch gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 20/5/2013 để theo dõi.Định kỳ 6 tháng, 01 năm có báo cáo sơ kết tình hình và kết quả thực hiện.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công antỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn ngânsách địa phương trong cả giai đoạn 2013-2015 và cụ thể hàng năm để thực hiệncác mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của chương trình, đảm bảo kinh phí được phân bổkịp thời, sử dụng đúng mục tiêu, bảo đảm tiết kiệm và tránh thất thoát.

3. Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạophòng, chống tội phạm) là cơ quan chủ trì quản lý thực hiện Chương trình quốcgia phòng, chống ma tuý có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh đề xuất Bộ Côngan trang bị các trang thiết bị nghiệp vụ chuyên dụng phục vụ công tác phòng,chống tội phạm ma tuý theo nội dung các dự án của chương trình; theo dõi chỉđạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trungương trên địa bàn và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện bảo đảm tínhthống nhất, đồng bộ, hiệu quả; tiến hành sơ, tổng kết đánh giá kết quả thựchiện theo định kỳ và tổng hợp báo cáo đúng quy định.

4. Đề nghị Trung ương tăng cường hỗ trợ nguồnkinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma tuý theo định kỳ hàngnăm, tạo điều kiện cho địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụcủa chương trình./.