ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 745 /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 29 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG HUYỆN NAM GIANG NĂM 2016 DO TỔ CHỨC TẦM NHÌN THẾ GIỚI TÀI TRỢ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Xét đề nghị của UBND huyện Nam Giang tại Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 22/01/2016 và đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 85/SNgV-PCPNN ngày 04/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  An ninh phi truyền thống là gì ? Quan niệm về an ninh phi truyền thống trên thế giới

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Phát triển vùng huyện Nam Giang năm 2016 do tổ chức Tầm nhìn Thế giới viện trợ, gồm các nội dung chính sau:

1. Tên chương trình: Phát triển vùng huyện Nông Sơn năm 2016;

2. Tên nhà tài trợ: Tổ chức Tầm nhìn Thế giới;

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;

4. Chủ chương trình: Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang;

5. Địa điểm thực hiện: tại các xã, thị trấn: Thạnh Mỹ, Cà Dy, Tà Pơơ và Chà Vàl, huyện Nam Giang;

6. Thời gian thực hiện chương trình: Năm 2016-2018;

7. Mục tiêu chương trình: Góp phần cải thiện an sinh trẻ em trong gia đình và cộng đồng, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

8. Tổng vốn do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ: 205.850 USD (Hai trăm lẻ năm ngàn, tám trăm năm mươi đô la Mỹ). Trong đó:

- Vốn ODA: 205.850 USD;

>> Xem thêm:  Phân tích bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân của thế giới quan khoa học

- Vốn đối ứng: không

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang chịu trách nhiệm phối hợp với nhà tài trợ lập kế hoạch triển khai chi tiết dự án; đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đồng thời thực hiện việc báo cáo kết quả viện trợ cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng liên quan theo quy định.

2. Sở Ngoại vụ tỉnh hướng dẫn UBND huyện Nam Giang tiếp nhận, quản lý và thực hiện dự án theo đúng quy định của Nhà nước; chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan của tỉnh kiểm tra, tổng hợp tình hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện các khoản viện trợ trong phạm vi chuyên môn của Sở để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang, Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Tài chính và thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH .
D:\Dropbox\Thao\Thao\2016\NGO\QĐ\Chuong Trình PTV Huyen Nam Giang.Doc

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thanh