THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 745-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp doanh nghiệp Nhà nước nước hạng đặc biệt

 ________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương mớitrong các doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 185/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp Nhànước hạng đặc biệt;

Xét đề nghị Bộ trưởngBộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng đặc biệt đối với cácdoanh nghiệp Nhà nước dưới đây:

1. Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam;

2. Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp quy định tại Điều 1 nóitrên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải