ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 747/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 04 năm 2015

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊNHUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 củaChính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 củaChính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của các nghịđịnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố,niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử củađơn vị. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền theo hướng dẫn tạiPhụ lục kèm theo Quyếtđịnh này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điu 4. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành ph Huế và các tổ chức, các nhân liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điu 4;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tnh;
- Các PCVP và các CV: YT, TH;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚIBAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BANHÀNH THUỘC THM QUYN GIẢI QUYT CA S Y T TNH THỪA THIÊN HUẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. Lĩnh vc Khám bnh, chữa bnh

TTHC công bố theo Thông tư số 16/2014/TT-BYT ngày 22/5/2014

1

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016

2

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thm quyền của Sở Y tế t ngày 01/01/2016

3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối vi ngưi Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng ch hành ngh theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

4

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối vi ngưi Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

5

Cấp giấy phép hoạt động đối vi phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân độc lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

6

Cấp giấy phép hoạt động đối vi phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa

7

Cấp bổ sung lồng ghép, nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ gia đình đối với trạm y tế cấp xã

8

Cấp lại giấy phép hoạt động đối vi phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

9

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

10

Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 747/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế