ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 747/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CÁC KỲ THI, XÉT TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạovề việc ban hành Quy chế xét công nhận tt nghiệp trung học cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 11/ 2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 27 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động trường THPT chuyên; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 23, 24 Quy chế ban hành theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia; Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tuyển sinh đại học, cao đẳng chính qui; Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 02/2015/TT-BGDĐT ;

Căn cứ công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2016;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 44/TTr-SGD &ĐT ngày 16/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án tổ chức các kỳ thi, xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào các lp đầu cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2016, như sau:

1. Xét tốt nghip trung học cơ sở (THCS):

1.1. Thời gian:

+ Đợt 1: 02 ngày (ngày 23 và 24/5/2016);

+ Đợt 2: 02 ngày (ngày 08 và 09/12/2016).

1.2. Yêu cầu: Mỗi trường có cấp học THCS thành lập một Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS; mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập một Hội đồng xét duyệt kết quả tốt nghiệp THCS.

2. Thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia:

2.1. Thời gian: 04 ngày, từ ngày 01/7/2016 đến 04/7/2016.

2.2. Môn thi: Tổ chức thi 08 môn, gồm: Toán, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ.

- Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT: Đăng ký dự thi (ĐKDT) 04 môn (gọi là 4 môn thi tối thiểu), gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại nêu trên theo qui đnh. Những thí sinh không được học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng (theo quy định) được phép chọn môn thi thay thế môn Ngoại ngữ trong số các môn tự chọn.

- Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển sinh Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ): ĐKDT 04 môn tối thiểu và ĐKDT thêm các môn khác phù hợp với thp các môn thi đ xét tuyn sinh do trường ĐH, CĐ quy định.

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, ĐKDT để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: chỉ ĐKDT các môn trong tổ hợp môn thi để xét tuyển sinh do trường ĐH, CĐ quy định.

2.3. Cụm thi: Tỉnh Lào Cai tổ chức 2 cụm thi:

- Cụm thi dành cho thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào ĐH, CĐ (gọi tắt là cụm thi đại học): do trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì; địa điểm: tại thành phố Lào Cai;

- Cụm thi dành cho thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT (gọi tắt là cụm thi tốt nghiệp THPT): do Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai chủ trì, gồm 9 điểm thi, đặt tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

2.4. Ban chỉ đạo thi cấp tnh: do Chủ tịch UBND tnh ra quyết định thành lập.

2.5. Thành lập Hội đồng thi, các ban làm công tác thi:

- Hiệu trưởng trường đại học chủ trì ra quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban làm công tác thi đối với cụm thi đại học.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban làm công tác thi đối với cụm thi tốt nghiệp THPT.

2.6. Hội đng xét công nhận tốt nghiệp: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập.

3. Tuyển sinh vào lớp đầu cấp THCS và THPT:

3.1. Tuyển sinh vào lớp đầu cấp THCS:

Tất cả các trường: THCS; Tiểu học và THCS; THCS và THPT trên phạm vi toàn tỉnh đều thực hiện hình thức xét tuyển vào lớp 6.

3.2. Tuyển sinh vào lớp đầu cấp THPT:

a) Đối với Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai:

- Phương thức tuyển sinh: Thông qua 02 vòng.

+ Vòng 1: Sơ tuyển (theo các quy định hiện hành).

+ Vòng 2: Thi tuyển.

- Môn thi: 04 môn, gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc) và môn chuyên.

Trường hợp không trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên, thí sinh được sử dụng kết quả thi để đăng ký dự tuyển vào Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai hoặc Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh hoặc trường THPT, trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT, trường THCS và THPT theo địa bàn tuyển sinh.

- Thời gian: Từ ngày 08/6/2016 đến 10/6/2016.

- Hội đồng coi thi, chấm thi: Do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập.

b) Đối với các trường THPT không chuyên:

- Phương thức tuyển sinh:

+ Xét tuyển: đối với 06 trường, gồm: Trường THPT số 2 Si Ma Cai; THPT số 3 Bảo Yên; THPT số 4 Văn Bàn; THPT số 2 Sa Pa; THPT số 3 Mường Khương; THCS & THPT Bát Xát.

+ Thi tuyển: đối với các trường THPT còn lại của tỉnh.

+ Tuyển thẳng: Các trường thực hiện phương thức tuyển thẳng theo qui định hiện hành. Riêng trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai và Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai không thực hiện phương thức tuyển thẳng.

- Môn thi: 02 môn, gồm Toán và Ngữ văn.

- Thời gian: 01 ngày (ngày 08/6/2016).

- Tổ chức tuyển sinh: Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập tại mỗi trường 01 Hội đồng tuyển sinh. Riêng các trường tuyển sinh theo phương thức thi tuyển thành lập thêm 01 Hội đồng coi thi và 01 Hội đồng chấm thi.

c) Đi với Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT các huyện:

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển và xét tuyển theo qui định hiện hành.

Thí sinh dự thi tuyển vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh mà không trúng tuyển, được sử dụng kết quả thi đó để dự tuyển vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT và các Trường THPT, trường THCS và THPT thuộc địa bàn tuyển sinh; thí sinh dự thi vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT các huyện mà không trúng tuyển được sử dụng kết quả đó để dự tuyển vào các trường THPT, trường THCS và THPT trên địa bàn tuyển sinh.

3.3. Quy định về cộng điểm ưu tiên; điểm khuyến khích; đối tượng tuyển thẳng; địa bàn tuyển sinh: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Quy chế tuyn sinh và các văn bn chỉ đạo ca Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dn chi tiết.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm phối hợp với trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại tnh Lào Cai; ch trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phchỉ đạo, tchức các kỳ thi, xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc SGiáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thtrưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT: TU, HĐND, UBND tnh;
- NĐiều 3 (QĐ);
- Báo Lào Cai;
- Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tnh;
- Lưu: VT, TH(ch), BBT(Linh), VX.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

DANH SÁCH

CÁC ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA TẠI TỈNH LÀO CAI NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tnh Lào Cai)

I. Cụm thi tốt nghiệp THPT (do Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai chủ trì):

TT

Tên đim thi

Địa điểm

Địa ch

Số thí sinh

Số phòng thi

Số phòng hin có

1

Điểm thi THPT huyện Bc Hà

Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Bắc Hà

Thị trấn Bc Hà, huyện Bắc Hà

345

14

14

2

Điểm thi THPT huyện Bát Xát

Trường THPT s1 huyện Bát Xát

Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát

349

15

18

3

Điểm thi THPT huyện Bảo Thắng

Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng

Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng

380

16

32

4

Điểm thi THPT huyện Bo Yên

Trường THPT s1 huyện Bảo Yên

Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên

432

18

29

5

Đim thi THPT huyện Mường Khương

Trường THPT số 1 huyện Mường Khương

Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương

255

11

18

6

Điểm thi THPT thành phố Lào Cai

Trường THPT DTNT tnh

Phường Kim Tân, TP Lào Cai

300

13

14

7

Điểm thi THPT huyện Sa Pa

Trường THPT số 1 huyện Sa Pa

Thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa

291

13

17

8

Điểm thi THPT huyện Si Ma Cai

Trường THPT số 1 huyện Si Ma Cai

Xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai

314

14

17

9

Điểm thi THPT huyện Văn Bàn

Trường THPT s1 và THCS thị trấn Khánh Yên huyện Văn Bàn

Thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn

533

22

23

Cng:

3199

136

182

II. Cụm thi đại học (do trường đại học ch trì):

TT

Tên điểm thi

Địa điểm

Địa chỉ

Số thí sinh

Số phòng thi

Số phòng hin có

1

Đim thi Đại học số 1

THPT số 1 TP Lào Cai

Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai

2839

25

30

2

Điểm thi Đại học số 2

THPT s 2 TP Lào Cai

Phường Bình Minh, TP Lào Cai

18

24

3

Điểm thi Đại học số 3

THPT số 3 TP Lào Cai

Phường Duyên Hải, TP Lào Cai

20

21

4

Điểm thi Đại học số 4

Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai

Phường Bắc Cường, TP Lào Cai

20

24

5

Điểm thi Đại học số 5

Trung tâm KTTH-HNDN và GDTX tỉnh

Phường Kim Tân, TP Lào Cai

14

15

6

Điểm thi Đại học số 6

THCS Kim Tân

Phường Kim Tân, TP Lào Cai

21

27

7

Điểm dự phòng 1

Trường Cao đẳng SP Lào Cai

Phường Bình Minh, TP Lào Cai

20

8

Đim dự phòng 2

Trường THCS Ngô Văn S

Phường phố Mới, TP Lào Cai

20

Cộng:

118

181