ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 748/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 04 năm 2015

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 củaChính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CPngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghịđịnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 củaBộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáovề tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương và Giám đốc Sở Tưpháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công b kèm theo Quyết định này thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm công bố công khai thủ tục hành chính nàytại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Triển khai thực hiện giải quyếtthủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhk t ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng yban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tnh;
- Các PCVP và CV: CT, TH;
- Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới đượcban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Tỉnh Thừa Thiên Huế

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực thương mại

1

Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

2

Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửađổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnhThừa Thiên Huế

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế(2)

Lĩnh vực thương mại

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Thông tư số 196/2014/TT-BCT ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Thông tư s196/2014/TT-BCT ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.

3

Cp li Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Thông tư s196/2014/TT-BCT ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 748/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế