QUYếT Định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 75/2003/QĐ-BTC
NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNHLẬP BAN CHỈ ĐẠO
DỰ ÁN CẢI CÁCH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Báo cáo khả thi Dự án cải cách quản lý tài chính công;

Căn cứ Quyết định số.../ 2003/QĐ-BTC ngày .../5/2003 của Bộ trưởng BộTài chính về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hiện đại hoá ngành tàichính;

Căn cứ Công văn cử cán bộ tham gia của các cơ quan;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ và đàotạo

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lậpBan Chỉ đạo Dự án cải cách quản lý tài chính công (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo)do Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm làm Trưởng ban.

Thành viên của Ban Chỉ đạo gồmcác thành viên của Ban Chỉ đạo Chương trình hiện đại hoá ngành tài chính và cácthành viên có tên sau:

1. Ông Bùi Hà, Vụ trưởng Vụ Tàichính - tiền tệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, uỷ viên

2. Ông Nguyễn Đình Khương, Vụtrưởng Vụ Tài chính - kế toán, Bộ Y tế, uỷ viên

3. Ông Phạm Hoàng Đức, Phó vụtrưởng Vụ Tài chính - kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, uỷ viên

4. Ông Phạm Đức Hồng, Giám dốcSở Tài chính - Vật giá Hà Tây, uỷ viên.

Ban Chỉ đạo Dự án cải cách quảnlý tài chính công hoạt động theo Quy chế của Chương trình hiện đại hoá ngànhtài chính và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Các uỷ viên làm việc kiêm nhiệmtheo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình hiện đại hoá ngành tàichính.

Điều 2: Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hiện đạihoá ngành tài chính, Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộvà đào tạo, Chánh Văn phòng Bộ, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình hiện đạihoá ngành tài chính, Thủ trưởng các cơ quan và các cá nhân có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.